สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม13,926.753,253.0076.6 %5.02,802.00905.7267.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม164,527.1990,817.9044.8 %5.01,104.09536.3451.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม20,376.3813,823.9332.2 %5.04,753.921,387.5170.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม17,029.845,757.0066.2 %5.03,980.94459.1588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม97,113.1067,699.0030.3 %5.019,117.573,549.7781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย21,070.93860.0095.9 %5.01,375.08410.1770.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง19,510.841,252.0093.6 %5.01,132.0880.0992.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ20,263.021,772.0091.3 %5.0952.9287.6090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย22,506.972,850.0087.3 %5.01,926.90286.0685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน20,727.483,733.0082.0 %5.01,898.28455.8576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก20,380.132,313.0088.7 %5.01,787.2882.1395.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน19,248.951,609.0091.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ20,117.232,000.0090.1 %5.01,603.98166.7389.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย21,794.761,710.0092.2 %5.02,548.99679.3173.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม25,169.055,076.0079.8 %5.01,944.54152.5292.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช19,921.69825.0095.9 %5.01,736.4084.4695.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม24,118.862,272.0090.6 %5.01,666.92523.7368.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม19,030.6421,490.82-12.9 %0.04,950.782,970.9440.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ7,753.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม21,274.246,062.0071.5 %5.05,483.281,230.9577.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม16,549.958,464.0048.9 %5.03,961.811,078.0372.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม16,133.114,862.0069.9 %5.03,733.741,929.5948.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม42,512.417,747.5981.8 %5.016,037.084,928.2169.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม12,285.1417,841.09-45.2 %0.02,945.103,839.79-30.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม28,320.545,903.8479.2 %5.08,849.045,641.5036.2 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม20,868.837,840.0062.4 %5.05,549.88413.8792.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม38,534.0273,114.81-89.7 %0.08,328.982,090.2374.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม18,396.7611,083.6539.8 %5.04,836.691,646.3866.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม9,447.021,446.0084.7 %5.0349.02211.5539.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม16,330.964,295.0073.7 %5.02,954.91225.9092.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม25,031.462,749.0089.0 %5.07,365.781,492.4579.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม19,393.4311,072.7942.9 %5.04,969.801,480.6470.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม33,116.67135,349.98-308.7 %0.010,664.5048,690.23-356.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม45,103.6632,921.0027.0 %5.012,059.282,671.5477.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม19,012.199,893.0048.0 %5.03,577.781,054.0970.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม43,272.8335,038.3319.0 %5.012,431.57656.2694.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม59,093.014,616.0092.2 %5.02,704.562,117.7621.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม21,984.7313,381.0039.1 %5.05,107.261,891.8763.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม24,649.5527,440.00-11.3 %0.05,274.061,010.9280.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม30,579.4812,250.0059.9 %5.07,175.501,608.0277.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม34,987.4321,571.2038.3 %5.05,427.57259.3695.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม59,149.378,311.0085.9 %5.04,264.172,013.8552.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 245,138.19280,320.00-14.4 %0.05,487.227,452.12-35.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม20,075.2810,247.0049.0 %5.03,600.661,069.9370.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม21,661.6016,892.0022.0 %5.03,299.232,068.5237.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม15,788.197,699.0051.2 %5.03,486.581,192.8965.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม35,410.4636,750.00-3.8 %0.06,129.662,465.4159.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม27,485.1710,795.0060.7 %5.08,088.404,070.8049.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม20,107.0740,757.67-102.7 %0.05,197.861,316.9274.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1153,094.6455,121.3164.0 %5.07,995.452,108.7373.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 282,349.6366,119.0019.7 %5.0112,216.562,503.1597.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3157,688.9449,436.5468.6 %5.06,389.333,634.7943.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม104,072.0146,343.2055.5 %5.010,825.321,048.4990.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม58,348.23183,041.81-213.7 %0.02,408.891,373.4443.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย323,947.8179,397.8075.5 %5.04,841.401,187.9775.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม182,176.86178,495.002.0 %1.05,463.908,188.05-49.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม441,679.44314,102.0028.9 %5.09,273.9032,115.55-246.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม395,285.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,429.808,891.05-100.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม152,566.30156,710.25-2.7 %0.04,823.824,571.115.2 %2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม541,022.061,055.1099.8 %5.05,027.70619.5187.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม91,233.26100,496.98-10.2 %0.010,909.508,618.3521.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 17,272.448,426.0051.2 %5.04,285.261,751.5259.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม16,130.074,656.0071.1 %5.03,486.541,505.5956.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม219,965.0360,588.0872.5 %5.036,298.0220,375.0543.9 %5.0
รวม 4,170,073 2,399,817 42.45 % 5.0 463,299 219,130 52.70 % 5.0