สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,032.811,033.8765.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด75,144.3829,248.3061.1 %5.0875.52666.7723.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด6,145.1715,512.00-152.4 %0.02,884.622,026.2229.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด15,872.097,528.0052.6 %5.02,675.42302.6288.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด126,855.0929,246.6176.9 %5.019,337.465,032.4474.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย22,392.451,872.0091.6 %5.01,987.80404.4079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน21,195.301,515.0092.9 %5.01,409.76355.3774.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร19,613.161,334.0093.2 %5.01,220.52116.3990.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี20,051.271,126.0094.4 %5.0742.86144.3580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์22,921.532,223.0090.3 %5.02,076.06471.1077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร15,502.641,044.0093.3 %5.02,098.38125.6994.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย19,155.641,196.0093.8 %5.01,321.14369.6972.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย10,276.48507.0095.1 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง20,485.732,003.0090.2 %5.01,431.06204.3585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี9,681.396.0099.9 %5.0768.426.6099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด25,213.558,634.0065.8 %5.01,502.8866.2195.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง18,951.17769.0095.9 %5.0966.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ23,945.091,894.0092.1 %5.01,113.96168.6584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ24,657.973,476.0085.9 %5.01,387.68397.9671.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ20,045.981,637.0091.8 %5.01,745.22234.6586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก20,843.561,003.0095.2 %5.01,593.72339.2378.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ23,702.481,839.0092.2 %5.01,380.84138.9689.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด22,432.9822,714.89-1.3 %0.06,216.363,360.1545.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด3,968.8919,110.70-381.5 %0.01,502.882,748.35-82.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง15,306.914,346.6071.6 %5.01,809.481,018.4043.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ13,975.066,434.4054.0 %5.03,146.341,084.7265.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ14,356.184,411.0069.3 %5.03,102.961,130.5063.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด11,743.927,196.0038.7 %5.05,299.093,087.1141.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด17,738.917,905.0055.4 %5.04,714.151,731.1663.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด23,293.414,254.0081.7 %5.04,695.10889.4181.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด39,689.7913,291.0066.5 %5.012,553.026,648.7147.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด12,724.4319,999.04-57.2 %0.03,662.663,820.66-4.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด31,225.6519,771.0036.7 %5.06,220.503,133.2949.6 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด23,020.2127,732.00-20.5 %0.06,348.063,227.1549.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)98,459.9684,224.5914.5 %5.010,688.102,579.5975.9 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด370,776.03108,181.7970.8 %5.01,719.404,334.11-152.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด20,208.178,651.4057.2 %5.05,904.962,219.1362.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด8,526.244,268.0049.9 %5.0381.84230.2639.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,357.292,366.0074.7 %5.0260.40146.0843.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด19,363.644,800.0075.2 %5.05,531.85197.7896.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด15,771.392,808.0082.2 %5.04,202.463,312.0321.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด19,449.4310,206.0047.5 %5.05,075.402,409.6952.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด38,953.58252,144.91-547.3 %0.017,114.4011,615.5632.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด28,464.7410,844.0061.9 %5.07,357.38173.8597.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด50,937.269,391.0081.6 %5.018,995.105,493.8471.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด32,242.2447,320.34-46.8 %0.06,769.32715.3189.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด62,278.675,406.6091.3 %5.06,330.483,172.0549.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด21,060.5718,837.3010.6 %5.06,102.333,347.3045.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด25,109.1217,016.0032.2 %5.04,908.962,640.3746.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด25,753.1311,125.1856.8 %5.07,699.444,531.3741.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด20,457.2620,639.00-0.9 %0.03,891.18358.6090.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด69,285.7957,686.0016.7 %5.02,938.841,356.6053.8 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 373,677.78200,340.0346.4 %5.07,209.0657.5599.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด14,807.2114,074.005.0 %2.52,319.48806.5965.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,312.753,107.006.2 %3.01,433.76911.6236.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด17,634.496,170.4765.0 %5.04,733.162,174.5854.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด22,296.7212,142.0045.5 %5.04,162.681,072.9974.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด26,209.8129,685.57-13.3 %0.07,004.763,834.8045.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด24,118.4213,985.0042.0 %5.07,129.203,682.5848.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด54,959.7744,078.3719.8 %5.05,517.601,426.6574.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1278,391.8181,568.0070.7 %5.07,690.542,476.0567.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 292,802.8467,686.9027.1 %5.07,024.382,650.1362.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3113,710.6333,284.3670.7 %5.05,646.481,421.3374.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)297,520.4443,268.7185.5 %5.013,635.964,474.1867.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด35,167.1452,801.34-50.1 %0.02,549.251,414.0144.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด13,110.7567,466.50-414.6 %0.01,750.441,598.758.7 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย124,719.84116,784.316.4 %3.05,431.801,219.0577.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร103,877.70398.0099.6 %5.04,851.364,937.85-1.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง1,025,286.70138,483.7886.5 %5.05,500.023,767.2531.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด394,316.133,530.9599.1 %5.04,561.083,341.5326.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด220,601.486.00100.0 %5.06,802.805.7099.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด766,871.31478,814.0037.6 %5.09,403.562,650.9371.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด744,571.25111,521.0085.0 %5.05,261.642,207.6358.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด49,480.21102,416.00-107.0 %0.012,043.205,102.1357.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 18,340.535,105.0072.2 %5.04,504.921,523.3466.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด17,485.813,938.0077.5 %5.03,934.44830.5178.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด252,000.2220,220.0092.0 %5.050,226.5418,310.0063.5 %5.0
รวม 6,813,855 2,597,570 61.88 % 5.0 416,057 165,216 60.29 % 5.0