สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์13,660.922,609.0080.9 %5.03,271.34573.0282.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,647.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์19,781.0719,269.002.6 %1.05,342.521,099.3279.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์18,229.22222.7098.8 %5.04,315.80278.1993.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์66,097.2058,707.4811.2 %5.014,527.825,275.8663.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย22,859.272,891.0087.4 %5.01,204.14357.6270.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์22,686.491,964.0091.3 %5.02,324.28470.0979.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง22,516.071,582.0093.0 %5.02,262.00108.9995.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง23,527.32378.0098.4 %5.02,450.58484.6980.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์26,796.905,146.0080.8 %5.01,782.05227.5587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด23,798.354,525.0081.0 %5.01,353.42461.6065.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ21,800.453,433.0084.3 %5.01,939.74445.7077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์20,679.531,946.0090.6 %5.0884.52106.4088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี22,648.392,559.0088.7 %5.02,439.18402.1483.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง21,308.191,916.0091.0 %5.01,762.08491.2972.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก21,700.402,649.0087.8 %5.01,909.44449.6676.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์33,637.2222,775.5932.3 %5.08,309.166,594.6320.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์23,388.2113,711.0041.4 %5.06,426.412,709.4157.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์18,741.029,235.0750.7 %5.05,000.822,544.9649.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์16,892.373,533.0079.1 %5.03,745.142,662.0928.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์27,699.129,688.0065.0 %5.07,739.108,255.48-6.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์9,991.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,819.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์27,863.8427,231.542.3 %1.08,993.582,669.3370.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์24,041.8413,967.0041.9 %5.07,310.311,674.2477.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์27,409.7950,596.07-84.6 %0.07,739.101,036.3286.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์19,671.897,734.4060.7 %5.05,228.401,852.9164.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์8,544.731,690.0080.2 %5.0368.16111.9669.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์20,314.955,231.0074.3 %5.03,576.12723.1479.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์15,354.614,672.0069.6 %5.03,612.21859.9376.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์19,198.9013,523.0029.6 %5.05,323.631,478.1472.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ612,871.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,635.27ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์24,783.4620,507.0017.3 %5.07,510.441,657.3377.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์19,837.7211,349.0042.8 %5.05,342.522,843.4746.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์32,953.66123,843.62-275.8 %0.08,423.70538.4393.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์19,031.9415,437.1018.9 %5.05,114.762,203.7756.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์19,039.6213,461.0029.3 %5.05,228.583,425.1734.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์26,663.111,409.1294.7 %5.08,195.041,569.4180.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์27,913.579,449.0066.1 %5.06,233.582,395.0761.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์17,597.1818,999.00-8.0 %0.02,510.1090.3396.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์176,357.9115,102.0091.4 %5.05,065.741,988.8360.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 546,430.63278,063.4149.1 %5.07,639.565,231.9731.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์16,548.975,364.0067.6 %5.02,946.48401.0386.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์30,151.8511,171.2962.9 %5.04,658.521,652.4664.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์15,395.373,457.5077.5 %5.03,764.331,151.2969.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์32,689.6423,521.2028.0 %5.08,101.443,140.7361.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์23,227.1010,875.0053.2 %5.07,282.323,435.1152.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์48,563.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,591.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1229,338.8176,414.7566.7 %5.012,449.913,161.5474.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2163,032.9740,642.9375.1 %5.05,911.19420.9192.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3275,683.8842,861.4284.5 %5.07,870.322,372.1469.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์382,649.7534,749.9890.9 %5.012,351.847,161.1442.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์66,399.3536,982.5044.3 %5.02,544.021,641.6035.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง194,509.5369,780.7964.1 %5.05,282.402,786.7047.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี269,469.9785,451.0068.3 %5.04,938.964,583.757.2 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง140,239.3454,448.0061.2 %5.06,303.928,550.00-35.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์170,504.72172,770.20-1.3 %0.05,393.762,757.9248.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์90,691.00105,855.96-16.7 %0.011,957.1010,155.9015.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 18,034.7611,780.0034.7 %5.04,658.042,481.7446.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์14,857.939,957.0033.0 %5.03,402.902,058.1339.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์257,737.4858,739.7377.2 %5.040,191.7829,616.9026.3 %5.0
รวม 3,952,620 1,655,828 58.11 % 5.0 332,414 153,877 53.71 % 5.0