สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม13,193.293,079.0076.7 %5.02,727.24202.1292.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม1,721,238.50100,474.0194.2 %5.013,214.581,371.8589.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม16,936.8310,272.0039.4 %5.01,818.48477.8673.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม19,211.458,894.0053.7 %5.04,302.96634.9585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม56,087.5527,948.7250.2 %5.012,080.463,962.5467.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน35,717.101,564.0095.6 %5.01,316.16557.4157.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม22,698.682,023.0091.1 %5.01,710.72632.5363.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก21,921.441,031.0095.3 %5.03,089.22484.5884.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า22,168.03941.0095.8 %5.01,787.1030.9298.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง22,622.282,815.0087.6 %5.02,394.78708.0870.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก22,232.411,380.0093.8 %5.01,803.845.7099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์22,214.811,523.0093.1 %5.01,568.5212.8399.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร22,560.621,907.0091.5 %5.01,527.77519.2966.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม22,907.341,483.0093.5 %5.02,110.44525.8375.1 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม53,187.97130,444.98-145.3 %0.012,082.921,886.8584.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 22,552.9823,839.50-5.7 %0.06,128.474,000.7134.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม13,740.818,565.5037.7 %5.02,086.50877.3458.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม13,778.216.00100.0 %5.02,325.091,007.0056.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม14,127.775,380.2061.9 %5.03,151.24945.2570.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม21,692.326,069.0072.0 %5.06,261.543,826.4738.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม29,317.035,801.0080.2 %5.03,936.311,338.9266.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม27,407.114,213.0084.6 %5.01,961.46600.4069.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม39,347.818,308.3078.9 %5.012,308.704,972.7359.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม14,591.1316,162.00-10.8 %0.03,346.742,347.6529.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม27,625.6717,202.1237.7 %5.09,018.756,942.2723.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม29,360.108,926.0069.6 %5.04,669.39686.2985.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม28,480.1273,366.15-157.6 %0.05,843.283,224.0144.8 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม362,873.31605,021.63-66.7 %0.01,145.401,934.79-68.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม18,045.145,752.0068.1 %5.04,531.141,940.1857.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม13,668.813,653.0073.3 %5.0377.82349.187.6 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)6,126.39587.0090.4 %5.0299.58362.36-21.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม16,945.392,980.0082.4 %5.04,692.00193.0295.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม19,171.074,983.0074.0 %5.03,523.281,646.3553.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม22,725.1811,280.0050.4 %5.04,892.463,008.9538.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม29,970.68170,318.97-468.3 %0.07,288.447,583.05-4.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม22,881.5519,828.8213.3 %5.06,946.081,156.9283.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม21,545.9411,595.0046.2 %5.04,047.901,998.2350.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม75,463.7448,564.0035.6 %5.014,570.04724.6295.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม58,000.667,636.0086.8 %5.03,789.521,967.5748.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม19,974.2944,747.39-124.0 %0.05,006.341,765.1164.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม25,671.9914,959.0041.7 %5.05,171.164,018.5022.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม26,083.877,496.1071.3 %5.05,367.841,355.8674.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม28,348.9121,248.2125.0 %5.03,751.50198.5394.7 %5.0
สพ.นครพนม272,055.8840,074.0085.3 %5.04,666.502,340.2949.8 %5.0
รจก.นครพนม 495,261.81354,830.4728.4 %5.08,885.376,636.8225.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม28,172.615,143.3681.7 %5.07,880.825,168.3334.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม21,962.3037,087.25-68.9 %0.05,462.942,657.7551.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม18,146.847,368.0059.4 %5.03,390.181,670.5750.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม29,497.2818,972.0035.7 %5.05,917.682,905.4350.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม14,121.098,503.0039.8 %5.07,400.342,599.7864.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม19,229.9119,630.50-2.1 %0.03,624.062,093.6142.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1202,207.5355,947.1672.3 %5.07,939.805,052.2136.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 265,159.7358,679.589.9 %4.58,998.325,298.8141.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม135,162.6342,937.8568.2 %5.02,709.123,798.28-40.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม155,923.2034,770.4577.7 %5.02,086.481,433.5531.3 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม233,384.94322,234.00-38.1 %0.07,058.802,453.2665.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม353,547.0384,018.4076.2 %5.04,449.361,642.4963.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง145,903.2779,130.0045.8 %5.05,345.822,171.8759.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม69,982.2091,885.00-31.3 %0.010,538.168,810.9516.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 16,996.9710,385.0038.9 %5.04,093.622,152.7847.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม20,759.506,873.5066.9 %5.03,219.04227.6392.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม179,244.75134,208.2325.1 %5.015,801.124,056.7774.3 %5.0
รวม 5,621,136 2,866,946 49.00 % 5.0 319,441 136,157 57.38 % 5.0