สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร13,822.029,163.0033.7 %5.02,596.38471.0481.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร149,940.3162,925.6258.0 %5.0489.87956.49-95.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร5,933.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0206.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร17,226.038,916.0048.2 %5.03,204.90595.9481.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร19,185.299,888.0048.5 %5.04,155.69542.0987.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร102,866.2473,311.1628.7 %5.018,379.622,085.2588.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี22,977.851,298.0094.4 %5.02,002.56241.7987.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล21,229.251,228.0094.2 %5.01,396.98241.9382.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย21,972.751,890.0091.4 %5.01,357.20237.7882.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,597.88391.4384.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง20,523.92709.0096.5 %5.01,599.00232.6585.5 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร113,872.46207,614.28-82.3 %0.022,575.602,514.2588.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร22,372.6614,223.9036.4 %5.05,676.685,695.38-0.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร14,133.886,845.0051.6 %5.02,748.36275.5090.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร21,186.189,435.0055.5 %5.05,695.981,468.1074.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร15,841.047,054.0055.5 %5.03,661.261,248.1165.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร14,949.024,918.2067.1 %5.03,090.792,228.2327.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร17,979.0714,647.4918.5 %5.04,459.804,179.896.3 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร10,390.2711,421.00-9.9 %0.02,776.97950.0065.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร26,188.7618,042.0031.1 %5.08,082.071,754.6578.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 23,304.0412,293.0047.2 %5.05,486.821,137.5879.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร23,605.0330,278.50-28.3 %0.06,171.361,924.9768.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร15,724.865,267.2166.5 %5.03,547.022,322.7534.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร11,297.686,198.0045.1 %5.0297.7817.1094.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร16,969.163,409.0079.9 %5.04,003.38235.5294.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร14,872.593,178.5578.6 %5.02,957.66477.8583.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร19,480.0016,343.0016.1 %5.05,049.422,830.6343.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร70,383.62187,549.00-166.5 %0.08,053.9411,606.74-44.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร26,119.6815,376.0041.1 %5.07,312.202,859.4860.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร17,265.4414,643.0015.2 %5.04,231.621,026.0075.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร41,927.3842,105.10-0.4 %0.011,990.31503.0295.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร16,400.675,643.0065.6 %5.04,231.621,810.0357.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร19,132.0012,490.0034.7 %5.05,087.311,766.7165.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร17,762.5314,038.0021.0 %5.04,574.04771.4083.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร21,054.676,358.0069.8 %5.05,771.882,543.8855.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร24,144.7414,547.2539.7 %5.03,204.72305.7290.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร163,688.7311,463.0093.0 %5.03,984.061,664.4058.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร224,983.56139,420.0638.0 %5.04,823.413,494.4027.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร14,279.956,191.0056.6 %5.02,786.52928.3666.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร23,841.1515,963.0033.0 %5.06,285.302,774.8255.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร14,665.883,421.0076.7 %5.03,166.861,158.6563.4 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร19,196.3011,031.8542.5 %5.05,030.462,483.9150.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร20,343.897,893.0061.2 %5.05,429.771,237.1577.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร59,285.4912,922.0078.2 %5.08,082.84718.5291.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร52,952.2655,546.74-4.9 %0.019,862.762,841.5185.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร362,456.6679,494.5378.1 %5.09,972.583,689.4763.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร49,081.2625,312.6048.4 %5.01,836.47808.5456.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร27,399.8379,109.92-188.7 %0.02,645.93337.0587.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร476,048.81187,044.0060.7 %5.04,561.862,644.2142.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย107,500.3166,739.1237.9 %5.03,633.663,149.7613.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร32,362.2366,250.02-104.7 %0.09,910.6210,398.88-4.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 17,142.9810,402.0039.3 %5.04,003.382,091.8347.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร19,138.264,169.0078.2 %5.02,691.481,165.5156.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร125,673.3150,941.0659.5 %5.031,126.2730,007.173.6 %1.5
รวม 2,836,142 1,686,560 40.53 % 5.0 308,353 130,044 57.83 % 5.0