สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน14,536.226.00100.0 %5.02,695.38533.2480.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน310,556.78212,980.0231.4 %5.0621.60692.12-11.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน16,087.6319,374.39-20.4 %0.03,626.97475.4286.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน13,883.017,003.0049.6 %5.03,836.34111.1897.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน55,281.9933,502.1639.4 %5.013,496.462,184.2783.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง23,422.91691.0097.0 %5.02,367.06304.7887.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ19,817.272,209.0088.9 %5.01,122.78221.0680.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง20,804.723,538.0083.0 %5.01,661.94258.8084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง23,438.103,154.0086.5 %5.01,160.76181.3384.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน26,663.418,424.0068.4 %5.01,953.17303.0784.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา19,807.742,318.0088.3 %5.01,397.2843.6096.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้24,756.992,353.0090.5 %5.03,063.9684.0597.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง38,807.301,822.0095.3 %5.01,085.76242.4777.7 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 227,623.5322,803.8017.4 %5.02,732.82265.3790.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน26,573.1620,744.3821.9 %5.06,327.413,517.8144.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน21,060.2810,607.0049.6 %5.05,927.922,955.8650.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน16,898.235,102.0069.8 %5.03,893.201,233.4368.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน16,618.642,982.0082.1 %5.02,182.09736.2266.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน23,864.6013,978.8141.4 %5.04,292.703,200.0225.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน12,549.5012,818.00-2.1 %0.03,013.602,024.3132.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน24,237.569,543.6360.6 %5.07,144.923,649.1048.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน23,160.808,563.0063.0 %5.05,661.90745.3986.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน84,643.1174,352.5812.2 %5.09,883.441,061.1589.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน19,113.438,406.5056.0 %5.04,996.312,741.7945.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน10,340.8921,078.00-103.8 %0.0303.96184.0639.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน17,959.854,149.0076.9 %5.04,349.76298.3093.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน15,640.204,767.0069.5 %5.03,398.971,563.8254.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน24,470.2515,985.0034.7 %5.05,091.361,769.5465.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน29,603.3872,142.99-143.7 %0.07,943.768,403.52-5.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน22,538.448,379.0062.8 %5.06,574.622,524.3061.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน24,348.7515,881.0034.8 %5.04,711.06895.6981.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน29,099.7149,558.33-70.3 %0.08,057.88332.8695.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน23,317.887,151.0069.3 %5.04,292.701,513.1464.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน28,602.0116,043.4643.9 %5.05,281.541,872.2864.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน21,858.406,913.0068.4 %5.06,118.251,546.8774.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน20,289.787,849.2461.3 %5.05,604.811,665.9970.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน22,729.4014,784.5035.0 %5.03,874.36312.0691.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน58,180.8212,444.0078.6 %5.02,712.20897.7566.9 %5.0
รจจ.ลำพูน 339,206.00341,104.56-0.6 %0.07,523.593,699.5750.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน15,183.292,562.7083.1 %5.02,923.56568.7480.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน27,403.7421,154.0022.8 %5.04,520.88908.2079.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน17,869.2910,544.0041.0 %5.03,513.061,127.2167.9 %5.0
สปส.จ.ลำพูน39,388.0935,786.009.1 %4.58,533.291,687.1480.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน19,315.699,279.4552.0 %5.04,520.94725.5984.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน18,863.0613,081.0030.7 %5.04,520.881,403.4469.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 193,597.4253,847.4842.5 %5.06,376.502,577.9659.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2282,205.1657,792.5779.5 %5.08,678.523,506.5659.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน28,311.6119,846.0029.9 %5.02,736.311,895.8730.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 180,434.2754,198.0070.0 %5.03,639.423,885.87-6.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง105,051.6076,379.0027.3 %5.03,446.96989.9071.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน333,665.03143,565.1357.0 %5.04,228.084,203.660.6 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน361,435.53263,142.5027.2 %5.07,914.902,830.1164.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน57,112.5875,341.01-31.9 %0.09,423.481,649.7282.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 24,309.3116,329.5532.8 %5.04,482.862,256.4849.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน13,982.663,701.0073.5 %5.02,733.40981.0664.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน206,577.9756,139.0072.8 %5.023,900.9820,814.2012.9 %5.0
รวม 3,417,099 1,998,195 41.52 % 5.0 276,079 107,257 61.15 % 5.0