สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี16,297.473,573.0078.1 %5.01,844.46534.1171.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี28,738.5031,007.61-7.9 %0.05,532.301,317.7476.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี17,409.498,601.0050.6 %5.03,022.20197.7393.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 187,012.2853,336.3538.7 %5.015,477.672,810.5881.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2135,404.34144,090.70-6.4 %0.025,417.584,424.2482.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 135,750.7735,146.051.7 %0.52,847.92465.5083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 226,265.4811,487.0056.3 %5.01,667.04337.2579.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี28,589.9314,675.3048.7 %5.02,992.86456.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี33,353.2711,747.0064.8 %5.02,946.12300.9089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว31,171.3310,693.0065.7 %5.01,805.64409.9377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา33,522.517,766.0076.8 %5.03,038.16598.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก26,694.147,608.0071.5 %5.01,827.84376.3279.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ27,306.443,854.0085.9 %5.01,416.96570.0059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 130,552.2336,507.01-19.5 %0.07,072.612,330.0667.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 229,153.3042,981.98-47.4 %0.07,656.482,692.0764.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี29,081.0313,843.0052.4 %5.05,874.603,218.1045.2 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 125,532.7916,900.4433.8 %5.04,795.223,601.4924.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี21,733.716,831.0068.6 %5.03,022.86652.1178.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี16,451.915,650.0065.7 %5.02,223.541,319.0940.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 130,463.9446,230.45-51.8 %0.010,338.663,668.3864.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี23,519.3121,993.246.5 %3.05,075.943,503.3231.0 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 105,973.001,013,804.00-856.7 %0.036,382.053,025.4091.7 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์90,860.8455,904.0038.5 %5.02,539.855,442.43-114.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 131,449.5345,759.00-45.5 %0.037,754.048,721.3276.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี10,650.4712,266.00-15.2 %0.02,282.401,140.8150.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี30,009.9927,027.259.9 %4.55,852.462,100.9964.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี21,072.1713,758.0034.7 %5.04,278.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)40,764.0936,173.0011.3 %5.013,379.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี22,102.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,505.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี24,436.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,240.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี22,526.558,491.4962.3 %5.03,000.061,885.9937.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี32,993.02155,914.69-372.6 %0.06,755.34547.8391.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี21,572.6118,694.8013.3 %5.04,429.381,697.8061.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี24,706.5317,501.0029.2 %5.04,733.641,574.2666.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี27,995.1512,823.5154.2 %5.04,124.821,272.5369.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี28,187.0225,984.007.8 %3.54,049.04335.3691.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี75,457.8347,212.0037.4 %5.03,366.482,014.9540.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 1,071,656.60638,960.0040.4 %5.08,611.862,619.1569.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี90,867.0496,954.66-6.7 %0.02,149.19833.9061.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบ112,603.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11,175.26ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี40,172.5736,626.978.8 %4.07,928.341,571.8880.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี106,714.0491,044.0014.7 %5.015,380.182,812.0081.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี36,789.1517,772.6751.7 %5.05,190.062,919.5743.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต190,269.64393,264.00-106.7 %0.011,649.243,075.6173.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ28,022.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,853.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1224,260.8057,296.0074.5 %5.07,115.131,725.8875.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 298,585.1962,030.7937.1 %5.06,470.692,403.5462.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)77,002.6371,316.577.4 %3.510,601.704,218.4360.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี104,520.20387,723.34-271.0 %0.02,573.163,485.69-35.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ไม่ครบ383,725.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,832.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี22,438.79106,770.00-375.8 %0.07,492.844,153.9044.6 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี4,010,582.30953,100.0076.2 %5.053,179.785,640.2689.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,139.901,209.5161.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 22,483.4718,122.0019.4 %5.04,372.323,442.9521.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ3,976.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,148.97ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี123,848.3260,554.4051.1 %5.019,923.3630,685.60-54.0 %0.0
รวม 7,518,414 5,017,371 0.00 % 0.0 396,944 134,340 0.00 % 0.0