สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง14,076.013,151.0077.6 %5.03,758.82940.9075.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง103,363.4080,153.0022.5 %5.0409.081,032.37-152.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง29,691.2221,202.2928.6 %5.0551.5823.1695.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง18,840.357,557.0059.9 %5.05,622.36864.9784.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง16,871.837,390.0056.2 %5.05,013.85206.4895.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง94,594.9762,922.0533.5 %5.019,009.615,223.1972.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา21,523.422,198.0089.8 %5.01,638.36165.1689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว20,171.572,968.0085.3 %5.02,757.12138.9495.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม19,942.611,497.0092.5 %5.01,444.38257.8782.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน19,578.152,127.0089.1 %5.02,906.70296.2689.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง26,102.9313,866.0046.9 %5.02,401.62465.5080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ19,656.431,415.0092.8 %5.01,562.76262.4983.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก19,002.231,236.0093.5 %5.02,699.9422.9099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ25,763.784,189.0083.7 %5.01,990.99198.9290.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ20,455.082,345.0088.5 %5.02,758.38224.2391.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ19,232.741,090.0094.3 %5.01,437.3021.6098.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร20,112.562,474.0087.7 %5.01,338.84318.9276.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง39,670.4333,918.2314.5 %5.09,710.7911,020.00-13.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง35,556.4311,831.0066.7 %5.09,530.943,333.5065.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง17,217.776,096.0064.6 %5.05,070.903,169.8837.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 257,180.1777,571.30-35.7 %0.025,539.3617,017.7033.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง14,405.841,635.9188.6 %5.03,853.871,553.2359.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง30,970.2611,631.0062.4 %5.09,007.084,606.5548.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง12,813.2515,609.00-21.8 %0.03,235.763,823.46-18.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง29,894.975,152.0082.8 %5.010,984.873,037.3172.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง19,688.529,880.7449.8 %5.06,173.831,952.7168.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง47,968.7356,685.99-18.2 %0.014,712.002,353.4084.0 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง335,993.19482,952.09-43.7 %0.02,056.02939.9554.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง24,915.9810,648.0057.3 %5.08,512.803,437.8059.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง22,698.8126,479.50-16.7 %0.010,965.88537.0095.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง77,060.4358,197.0024.5 %5.035,507.8816,152.5554.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง23,614.0215,906.5832.6 %5.012,779.1823.9199.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง16,427.829,970.0039.3 %5.0529.5617.1096.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง21,343.796,269.0070.6 %5.04,683.23178.6096.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง15,919.214,951.0068.9 %5.04,405.512,834.8035.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง19,218.7517,938.006.7 %3.03,083.041,845.8540.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง31,331.65217,768.25-595.0 %0.09,577.6810,902.47-13.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง33,883.1316,781.0050.5 %5.012,709.982,896.3077.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง19,091.6710,095.0047.1 %5.05,470.261,887.9465.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง31,833.1043,800.90-37.6 %0.08,316.061,034.1387.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง110,001.08114,019.30-3.7 %0.011,228.32627.0094.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง20,970.867,207.0065.6 %5.06,839.402,430.5964.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง20,678.4410,934.0047.1 %5.06,592.172,174.5667.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง20,951.8613,812.0034.1 %5.06,782.343,376.0550.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง27,545.018,098.0570.6 %5.07,067.582,653.6462.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง22,813.3416,971.2725.6 %5.05,907.60368.5893.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง129,420.9731,987.0075.3 %5.03,598.201,092.4769.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 159,464.22157,904.591.0 %0.55,953.592,201.0363.0 %5.0
รจก.ลำปาง 289,509.91233,108.2019.5 %5.07,354.634,204.0442.8 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง41,872.5030,720.0026.6 %5.03,004.952,749.868.5 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง17,433.164,290.0075.4 %5.05,537.581,036.5881.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง19,554.36211.0098.9 %5.05,926.621,445.3275.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง148,598.8359,948.0059.7 %5.011,087.832,684.7075.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง20,146.586,654.0067.0 %5.04,842.591,061.5178.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง33,703.9031,171.007.5 %3.59,159.272,581.0271.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง24,522.0811,923.0051.4 %5.07,638.062,308.1269.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง154,330.1426,773.9482.7 %5.09,147.18785.8091.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ21,121.7535,732.00-69.2 %0.04,400.35500.9588.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง19,992.1419,416.002.9 %1.06,002.682,314.1661.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1180,567.5556,779.9968.6 %5.010,222.803,940.5061.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2300,224.0035,049.8188.3 %5.03,981.424,736.01-19.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 395,967.9465,763.8031.5 %5.010,717.562,840.4473.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง2,607.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,558.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน103,688.66136,636.67-31.8 %0.06,344.562,877.9754.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง277,254.3892,136.0066.8 %5.05,447.703,194.1341.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง466,877.50409,276.0012.3 %5.011,628.905,786.9050.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง110,723.2269,786.0037.0 %5.05,471.943,474.1936.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง283,127.94426,153.09-50.5 %0.06,306.061,927.1169.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง34,795.5867,421.00-93.8 %0.014,286.918,119.4043.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 21,172.0614,767.0030.3 %5.06,725.283,518.4047.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง15,646.957,367.0052.9 %5.04,272.231,445.5666.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง139,974.0258,789.5858.0 %5.042,738.1240,619.005.0 %2.5
รวม 4,820,328 3,630,354 24.69 % 5.0 529,933 224,296 57.67 % 5.0