สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์14,681.212,422.0083.5 %5.02,997.22549.8681.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์56,191.4736,232.6235.5 %5.0393.06302.9122.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์27,860.9724,307.0012.8 %5.04,860.921,236.3674.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์17,492.607,426.0057.5 %5.04,385.25863.4480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์120,604.9564,327.8046.7 %5.011,681.143,330.6971.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน28,715.282,663.0090.7 %5.01,270.62216.6083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน20,573.252,422.0088.2 %5.01,705.71364.6578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา20,556.762,475.0088.0 %5.01,940.88605.9568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด20,483.361,218.0094.1 %5.01,586.40239.0484.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก21,098.501,636.0092.2 %5.03,574.56635.9382.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย22,052.722,668.0087.9 %5.01,834.98128.1193.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า23,115.231,749.0092.4 %5.02,709.06385.1785.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล22,771.753,283.0085.6 %5.01,094.82165.0284.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์74,563.5923,729.2368.2 %5.09,576.757,004.1026.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด14,389.255,485.5061.9 %5.03,704.401,390.0262.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์24,671.7912,168.0050.7 %5.06,553.152,737.7158.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 19,561.2310,002.0048.9 %5.08,807.461,472.4283.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์17,319.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,309.201,374.0068.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์13,321.725,830.0056.2 %5.02,654.872,376.5710.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์34,179.2911,334.0066.8 %5.04,792.565,229.32-9.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์19,342.4513,014.0032.7 %5.03,956.62884.7077.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์41,040.4321,686.0047.2 %5.014,482.805,350.2463.1 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์32,447.5314,604.1555.0 %5.04,455.841,303.5370.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์49,488.7271,137.01-43.7 %0.09,487.44953.8089.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)66,069.9142,714.1235.4 %5.013,722.887,828.9542.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์20,321.009,647.0052.5 %5.05,374.083,890.2527.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์9,282.872,334.0074.9 %5.0368.98200.4445.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์17,318.074,099.0076.3 %5.04,835.89364.4992.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์16,342.703,094.4081.1 %5.03,871.921,720.6255.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์65,586.9014,438.7178.0 %5.05,165.041,677.2067.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์81,593.4917,142.0079.0 %5.011,404.206,270.1545.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์40,530.0621,007.0048.2 %5.07,389.883,182.4356.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์64,143.3113,191.0079.4 %5.05,450.261,505.9272.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์75,261.5939,866.7047.0 %5.09,348.54459.8695.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์22,134.285,930.0073.2 %5.06,039.6615,080.10-149.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์21,801.6913,608.0037.6 %5.06,153.842,575.7558.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์161,077.0220,970.0087.0 %5.066,130.421,556.0197.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์18,782.963,920.0079.1 %5.04,784.58941.6480.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์21,390.4419,000.0011.2 %5.01,534.37370.0975.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์61,926.059,320.0084.9 %5.04,556.521,715.7762.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 228,042.92206,835.569.3 %4.55,340.872,458.8354.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์15,252.763,671.0075.9 %5.03,301.35576.1782.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์19,612.3012,399.0036.8 %5.04,822.751,663.9065.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์16,141.927,279.0054.9 %5.03,643.74819.3277.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์29,367.8523,538.1819.9 %5.06,694.122,321.8065.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์27,417.797,240.0073.6 %5.04,906.221,070.1178.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์62,707.9817,023.0072.9 %5.02,159.181,935.8510.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์35,315.8726,577.4224.7 %5.05,925.661,000.8883.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1177,643.4293,715.2247.2 %5.08,362.442,104.2574.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2165,085.0248,665.5970.5 %5.011,284.962,611.5976.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์38,185.8125,387.4833.5 %5.04,917.541,040.0378.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย451,642.5056,112.0087.6 %5.04,885.622,490.1649.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์381,641.63374,419.001.9 %0.58,555.284,399.8548.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์943,533.50109,129.4488.4 %5.04,454.583,248.0627.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์157,788.89195,016.45-23.6 %0.05,231.012,424.6853.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์1,087,208.30101,243.5790.7 %5.014,220.436,538.0154.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 20,757.0014,792.0028.7 %5.04,765.691,993.0158.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์18,824.825,054.0073.2 %5.03,180.51903.5171.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์230,447.4458,693.0074.5 %5.030,821.6422,004.2028.6 %5.0
รวม 5,609,384 1,968,892 64.90 % 5.0 406,420 150,044 63.08 % 5.0