สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่14,803.182,457.0083.4 %5.02,771.88598.9378.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่867,254.1316,195.8798.1 %5.0485.76302.1837.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)49,627.0247,173.804.9 %2.0560.705.7099.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่15,844.637,535.0052.4 %5.03,047.64484.3284.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่16,551.665,302.0068.0 %5.04,223.85171.2495.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่80,472.7958,569.0027.2 %5.011,671.332,515.5578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย20,263.812,568.0087.3 %5.01,219.92111.3790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,744.225,536.00-16.7 %0.01,522.80404.0273.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง20,010.432,361.0088.2 %5.01,511.69173.8588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง20,309.481,983.0090.2 %5.01,994.46116.8594.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น20,853.392,007.0090.4 %5.01,940.28199.5089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง24,818.414,258.0082.8 %5.02,171.70140.6093.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น20,166.823,055.0084.9 %5.01,272.67139.6589.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่19,415.271,589.0091.8 %5.01,009.98167.2083.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่63,618.0224,976.7060.7 %5.06,384.9711,905.40-86.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่22,467.5110,682.0052.5 %5.06,536.942,746.7358.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่16,579.694,464.0073.1 %5.04,760.141,934.8359.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่13,578.915,151.8862.1 %5.02,752.751,980.7528.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่44,169.3114,014.6068.3 %5.07,906.087,558.994.4 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่11,609.6213,321.20-14.7 %0.03,082.382,056.6933.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่612,388.0011,147.5098.2 %5.027,669.393,955.6785.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่73,526.79130,058.61-76.9 %0.08,362.503,012.7464.0 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่261,255.41137,207.8047.5 %5.02,926.222,402.5517.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)56,525.6972,733.80-28.7 %0.024,370.0834,709.20-42.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่21,405.537,139.9866.6 %5.05,966.521,658.7272.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)65,050.0123,893.6663.3 %5.025,020.603,834.0584.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่17,154.69829.0095.2 %5.0425.9463.7785.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่16,387.552,840.0082.7 %5.04,654.50286.9393.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่14,846.311,617.0089.1 %5.03,437.391,302.0162.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่20,847.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,504.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดแพร่68,643.0197,136.78-41.5 %0.07,639.955,004.9134.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่25,285.3114,662.0042.0 %5.07,392.721,067.7285.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่41,925.046,549.0084.4 %5.04,977.71885.0782.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่27,169.2536,620.96-34.8 %0.07,664.22631.5891.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่61,724.244,501.0092.7 %5.05,129.843,036.8840.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่22,059.5015,175.9931.2 %5.05,338.933,747.4829.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่22,684.994,653.0079.5 %5.04,856.101,975.3959.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่22,643.1220,920.007.6 %3.56,422.941,211.8081.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่16,162.5725,200.00-55.9 %0.02,518.38509.3879.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่59,462.5111,939.0079.9 %5.04,939.741,111.5077.5 %5.0
รจจ.แพร่ 188,956.58119,749.9836.6 %5.05,262.201,078.3079.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่14,657.681,773.0087.9 %5.03,114.12962.3469.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่17,750.204,994.0071.9 %5.03,853.631,210.0568.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่18,438.504,438.0075.9 %5.03,722.64936.6174.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่26,944.0227,919.69-3.6 %0.07,107.481,467.7579.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่22,383.9817,572.9221.5 %5.06,531.181,516.7476.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่41,314.2761,715.08-49.4 %0.020,228.521,205.7894.0 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2150,892.7032,467.0278.5 %5.09,453.302,564.3472.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 128,829.5261,553.9452.2 %5.08,789.462,862.2467.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่69,560.3049,825.1928.4 %5.019,747.124,644.7676.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่23,587.2121,552.008.6 %4.01,897.201,232.6935.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง150,501.8080,647.0146.4 %5.04,255.982,269.5546.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง183,368.2861,304.2266.6 %5.04,458.661,832.7058.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่807,700.94106,472.0086.8 %5.04,619.704,522.722.1 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่540,082.50357,118.0033.9 %5.09,120.182,238.0575.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่157,650.8354,127.0065.7 %5.04,681.263,005.3235.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่523,276.00171,524.0267.2 %5.05,064.062,407.5952.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่71,485.6940,008.2144.0 %5.011,259.605,854.3948.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 18,024.3612,806.1129.0 %5.04,863.661,921.9860.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่17,495.703,180.0081.8 %5.03,323.331,062.4668.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่302,705.6656,816.0081.2 %5.041,609.2221,474.3648.4 %5.0
รวม 6,349,065 2,205,589 65.26 % 5.0 409,504 170,392 58.39 % 5.0