สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน2,605.743,110.00-19.4 %0.03,526.44707.7679.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน140,609.50127,138.199.6 %4.5469.68999.85-112.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน27,039.408,682.0067.9 %5.02,227.601,192.9046.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน16,459.117,386.0055.1 %5.04,610.3353.8798.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน84,511.8526,436.7368.7 %5.09,909.623,017.3769.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง19,511.512,056.0089.5 %5.01,982.82300.3584.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา20,208.963,851.0080.9 %5.01,938.92288.3385.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง29,539.082,240.0092.4 %5.02,709.06699.4374.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย29,039.10956.0096.7 %5.02,172.78695.2668.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น35,725.751,261.0096.5 %5.02,277.60704.2969.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ16,484.91919.0094.4 %5.02,536.26707.9272.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง21,732.271,773.0091.8 %5.01,174.80577.9550.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว20,315.841,406.0093.1 %5.02,364.90381.5983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน23,655.434,736.0080.0 %5.01,932.90424.2678.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม18,372.512,098.0088.6 %5.01,730.22472.1672.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา85,381.193,619.0095.8 %5.02,013.84486.2275.9 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบ19,883.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,157.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน26,183.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,231.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน28,411.4111,847.6858.3 %5.06,949.204,784.7031.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน17,752.655,759.0067.6 %5.05,009.642,301.9654.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน14,878.313,836.0074.2 %5.03,918.901,368.7365.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน31,700.999,478.0070.1 %5.08,691.249,504.70-9.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน156,625.7817,314.4588.9 %5.038,404.103,533.4390.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบ12,150.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,005.93ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน17,270.1128,159.40-63.1 %0.09,213.615,304.7042.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน31,570.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,620.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร450,039.38445,752.471.0 %0.55,701.803,152.5844.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน24,702.018,589.5265.2 %5.06,683.081,408.5678.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน8,578.346,432.0025.0 %5.0435.24590.04-35.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน17,828.434,781.0073.2 %5.05,523.09392.3192.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน15,289.312,518.0083.5 %5.04,211.002,250.5546.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน30,141.0935,918.93-19.2 %0.09,345.1810,893.24-16.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน48,577.8121,607.5355.5 %5.017,674.201,087.4793.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน18,935.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,694.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน33,083.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,318.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน57,060.058,429.4185.2 %5.04,591.301,649.9964.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน22,533.0912,100.3046.3 %5.06,371.282,735.3557.1 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน30,111.8911,442.0062.0 %5.05,808.182,585.9455.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน20,004.6210,619.0046.9 %5.06,036.542,299.0361.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน14,387.767,500.0047.9 %5.03,754.71196.2994.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน58,675.027,406.0087.4 %5.06,410.342,133.2566.7 %5.0
รจจ.น่าน 162,397.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,416.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน14,326.903,943.0072.5 %5.03,640.50998.0072.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน17,753.247,483.3257.8 %5.02,769.961,605.6342.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน15,048.664,310.0071.4 %5.04,134.941,305.6668.4 %5.0
สปส.จ.น่าน31,116.4526,024.6816.4 %5.07,747.861,575.0279.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน25,045.6311,332.0054.8 %5.08,888.942,054.4576.9 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน23,569.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,922.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1186,983.8895,938.6848.7 %5.015,992.044,237.5073.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 21,891,364.4053,932.9797.1 %5.012,974.163,956.7769.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน373,183.19335,588.0010.1 %5.09,423.725,700.3339.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัว326,900.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,040.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน148,918.561,113.6099.3 %5.05,979.48134,595.09-2,151.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,709.52ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน15,434.408,441.0045.3 %5.04,096.861,543.0562.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 111,715.3049,232.0055.9 %5.027,292.8611,731.5557.0 %5.0
รวม 4,486,651 1,454,498 0.00 % 0.0 301,252 239,185 0.00 % 0.0