สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา13,749.801,873.0086.4 %5.02,694.65817.8869.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา42,872.0428,412.0033.7 %5.0278.28778.34-179.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา15,025.698,356.5044.4 %5.02,250.10941.1358.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา15,918.865,583.5064.9 %5.04,193.82135.2696.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา59,341.9045,891.9822.7 %5.011,001.552,260.7079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน19,138.791,933.0089.9 %5.01,771.32250.2385.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ20,382.024,244.0079.2 %5.02,716.68450.8883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน19,126.251,150.0094.0 %5.02,918.16318.2189.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้20,155.972,840.0085.9 %5.01,323.78122.2090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง19,374.941,668.0091.4 %5.02,691.18241.7691.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง18,835.931,740.0090.8 %5.02,874.30369.9087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา21,693.675,544.0074.4 %5.01,915.08375.9180.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ19,839.121,901.0090.4 %5.01,359.72272.8279.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�37,226.6113,349.1764.1 %5.07,464.608,282.35-11.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา22,102.934,794.0078.3 %5.06,894.102,713.5860.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา15,625.624,859.0068.9 %5.04,155.78802.0580.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา14,395.074,956.0065.6 %5.03,151.001,556.1150.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา18,933.7810,844.0042.7 %5.05,410.865,223.213.5 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา13,218.1316,482.48-24.7 %0.03,753.782,961.5521.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา47,474.1224,125.7749.2 %5.08,719.623,127.8464.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา18,768.5810,020.0046.6 %5.05,601.031,157.3079.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา67,921.5035,668.0147.5 %5.08,605.561,954.6577.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา20,983.9612,392.0340.9 %5.06,415.231,273.4880.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา8,295.865,030.0039.4 %5.02,734.38131.1895.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา17,112.174,255.0075.1 %5.05,011.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา15,333.793,463.0077.4 %5.03,813.541,206.1968.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา18,177.498,437.3153.6 %5.05,068.591,276.7974.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา24,766.5939,929.83-61.2 %0.08,073.1053,503.68-562.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา20,798.6217,405.0016.3 %5.06,437.701,617.5674.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา17,298.253,221.0081.4 %5.04,498.081,161.6474.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา30,039.9318,071.2239.8 %5.07,426.57844.3388.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา16,484.004,800.0070.9 %5.02,708.211,681.3037.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา19,219.6415,475.2019.5 %5.06,209.522,901.4753.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา20,049.608,523.0057.5 %5.05,125.631,586.6869.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา18,841.1419,613.40-4.1 %0.05,068.562,052.7359.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา15,596.4411,616.0025.5 %5.03,655.86416.0988.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา59,682.538,344.0086.0 %5.05,089.171,713.5066.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา160,063.5553,133.4166.8 %5.05,197.813,653.3729.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา13,883.013,654.0073.7 %5.02,502.01911.0163.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา16,048.9912,062.5124.8 %5.04,003.651,666.4958.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา14,657.942,571.0082.5 %5.03,433.201,105.8567.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา28,483.4017,601.6038.2 %5.07,122.303,548.8350.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา19,081.477,214.0062.2 %5.05,410.86597.3889.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา17,756.8013,828.0022.1 %5.04,688.261,504.3467.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1148,339.6936,193.3375.6 %5.07,145.572,593.1563.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2156,493.0845,820.6570.7 %5.012,576.664,452.9264.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา18,977.0023,068.00-21.6 %0.01,746.741,053.9539.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ111,872.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,027.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้126,196.0968,331.7645.9 %5.03,834.783,761.691.9 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบ54,579.77ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,859.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา22,124.1266,746.73-201.7 %0.010,722.876,073.8143.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 15,798.837,985.1349.5 %5.04,212.852,022.2752.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา13,773.574,309.0068.7 %5.03,243.061,206.8262.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา78,065.3542,757.6845.2 %5.023,267.7921,737.956.6 %3.0
รวม 1,733,544 822,088 52.58 % 5.0 263,178 162,370 38.30 % 5.0