สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย14,210.362,959.0079.2 %5.04,177.34632.2484.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย102,715.5981,404.0020.7 %5.0443.761,177.47-165.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย31,920.3067,746.55-112.2 %0.0502.805.7098.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย18,725.6115,657.0016.4 %5.06,059.941,350.4477.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย16,625.638,669.0047.9 %5.05,261.46233.4395.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย57,445.5362,676.60-9.1 %0.019,180.986,316.3267.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล19,625.991,584.0091.9 %5.01,516.26103.0393.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ19,164.932,449.0087.2 %5.03,426.12326.4890.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน20,621.222,059.0090.0 %5.02,515.98418.9483.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง20,401.583,283.0083.9 %5.02,359.50655.1272.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด20,261.292,461.0087.9 %5.01,580.58272.7782.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย19,072.802,220.0088.4 %5.01,567.62399.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน20,051.635,000.0075.1 %5.02,337.51277.3388.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย22,400.4210,305.0054.0 %5.02,220.12512.6576.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน21,783.921,861.0091.5 %5.02,010.66376.2781.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง20,610.021,175.0094.3 %5.02,635.86190.0092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว19,125.052,520.0086.8 %5.01,062.66370.5065.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย18,717.201,929.0089.7 %5.02,069.88159.2292.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย19,563.805,068.0074.1 %5.02,342.28681.5670.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น19,333.122,220.0088.5 %5.02,907.06399.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย20,610.022,565.0087.6 %5.01,602.36221.3286.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า20,621.222,127.0089.7 %5.03,265.50378.9288.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ60,997.22126,212.20-106.9 %0.09,553.022,707.0271.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน70,028.7356,269.5819.6 %5.09,289.044,471.9851.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย75,884.06245,814.20-223.9 %0.015,995.163,127.3980.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย46,567.8244,446.664.6 %2.012,715.5414,294.43-12.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย14,400.176,517.4854.7 %5.04,006.201,535.2761.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย24,975.7810,807.7056.7 %5.08,379.865,141.2238.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย22,871.868,698.0062.0 %5.05,527.441,666.9669.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย16,695.5115,181.609.1 %4.55,147.161,316.3274.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย21,308.209,403.0055.9 %5.07,543.1411,589.05-53.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย15,701.9121,715.12-38.3 %0.04,342.383,280.2924.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย27,922.309,979.2764.3 %5.010,756.887,158.7433.4 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย24,809.6415,573.8737.2 %5.08,912.344,422.1750.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 42,466.77104,966.70-147.2 %0.014,864.341,631.2689.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย18,596.3411,688.7737.1 %5.06,212.014,324.3230.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)58,717.3557,748.651.6 %0.526,094.303,810.6285.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย19,714.3536,983.94-87.6 %0.0542.70280.1448.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)50,462.632,031.0096.0 %5.02,979.30208.0893.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย18,195.782,708.2185.1 %5.06,135.98112.2298.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย15,131.503,949.0073.9 %5.04,348.47899.6579.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย20,527.0729,576.00-44.1 %0.06,763.502,242.7966.8 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย36,353.49207,960.48-472.1 %0.014,046.6621,307.30-51.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย30,677.9519,447.0036.6 %5.011,878.804,533.4061.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย18,533.1216,131.0013.0 %5.06,059.942,835.7553.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย95,519.3245,382.4452.5 %5.020,169.951,244.6593.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย54,940.3210,649.0080.6 %5.04,405.543,661.3016.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย22,236.3911,430.9048.6 %5.06,972.662,754.7260.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย21,486.689,788.0054.4 %5.07,429.081,827.1475.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย40,021.8221,971.4245.1 %5.013,286.025,469.2858.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย26,116.2218,611.1028.7 %5.05,641.54544.8990.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย65,472.2138,220.0041.6 %5.03,010.041,549.7548.5 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย1,136,702.50566,113.0050.2 %5.013,135.774,938.4362.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย17,923.52306.5198.3 %5.03,778.98590.2584.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย40,563.561,343.3396.7 %5.06,704.522,094.3968.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย17,441.938,061.0053.8 %5.04,804.862,362.5450.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย34,458.0842,685.27-23.9 %0.09,254.614,007.8856.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย12,260.677,341.5340.1 %5.08,227.742,914.2964.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย44,461.2214,655.6067.0 %5.09,404.161,310.0186.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย21,884.6629,608.87-35.3 %0.07,657.262,163.7171.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1320,866.9469,916.5378.2 %5.015,991.266,038.6162.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2142,892.5956,421.3060.5 %5.016,146.904,530.2671.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 397,427.7740,638.3358.3 %5.016,314.273,671.7877.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4227,198.1943,042.0181.1 %5.011,216.356,283.0944.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)308,954.1620,394.9893.4 %5.019,606.212,991.6584.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย163,191.5678,588.9951.8 %5.04,904.346,507.90-32.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง115,638.5960,240.0047.9 %5.05,107.084,369.1014.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง516,286.068,705.0098.3 %5.05,197.14812.2584.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย116,731.0930,005.0074.3 %5.05,889.782,047.2565.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย174,460.50195,480.00-12.0 %0.06,133.625,803.205.4 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย81,516.73310,997.00-281.5 %0.04,853.465,181.61-6.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย701,512.69219,800.0068.7 %5.06,725.764,325.7835.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย70,682.9081,079.23-14.7 %0.014,471.8512,020.7516.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 17,660.7911,005.0037.7 %5.05,850.773,489.3540.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย16,199.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,918.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 253,949.4854,386.0078.6 %5.035,726.5032,947.367.8 %3.5
รวม 6,275,607 3,458,615 44.89 % 5.0 571,158 256,807 55.04 % 5.0