สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,220.242,806.2480.3 %5.04,041.04884.7478.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน69,703.4638,094.9945.3 %5.0441.87443.68-0.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน66,207.3914,521.0078.1 %5.0490.68412.5215.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน99,320.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0757.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,317.4911,717.0018.2 %5.0317.285.7098.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน11,708.365,970.0049.0 %5.01,570.56403.4174.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน18,698.057,503.4059.9 %5.02,903.7488.6796.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน39,908.5624,414.9138.8 %5.06,573.842,859.5056.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม20,318.511,337.0093.4 %5.02,369.40668.0671.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย20,116.951,811.0091.0 %5.01,802.52182.4089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย17,412.111,279.0092.7 %5.03,316.56217.5593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง19,810.823,127.0084.2 %5.04,312.08168.1596.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย20,193.471,345.0093.3 %5.04,186.80266.9193.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง27,009.2514,856.0045.0 %5.06,778.301,481.2278.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน24,874.3818,230.0026.7 %5.03,612.00608.9583.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน25,268.5923,219.218.1 %4.06,513.123,781.6041.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง13,891.257,743.1044.3 %5.05,443.86743.7886.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน14,664.085,487.0062.6 %5.04,041.04383.6090.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน21,329.568,580.0059.8 %5.07,159.631,341.7881.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน16,513.4815,162.008.2 %4.05,029.86433.0091.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน14,298.732,557.0082.1 %5.04,060.05697.5082.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน25,230.6012,575.0050.2 %5.09,080.236,372.2129.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน9,804.1513,827.00-41.0 %0.02,513.35213.4191.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน22,366.956,604.0070.5 %5.07,501.942,194.6070.7 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน21,284.598,348.8960.8 %5.05,486.23437.5292.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน19,905.5735,768.00-79.7 %0.05,942.64996.0683.2 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 184,396.3142,282.9977.1 %5.02,482.38843.6766.0 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 349,366.84196,301.0043.8 %5.02,774.281,118.5059.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน17,879.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,543.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน16,655.345,938.6064.3 %5.0479.6445.2490.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน16,847.822,989.0082.3 %5.05,429.19169.1096.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน14,850.542,607.2182.4 %5.04,345.29947.8578.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน21,006.1115,531.0026.1 %5.05,619.231,112.0080.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน25,191.37106,099.01-321.2 %0.08,433.728,968.36-6.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน27,054.7930,103.00-11.3 %0.09,593.701,703.3582.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,429.406,914.00-27.3 %0.03,649.501,536.2957.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน22,954.6215,112.4034.2 %5.05,980.67485.7391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน56,134.978,489.5084.9 %5.04,687.5655,592.63-1,086.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน18,376.3313,825.0024.8 %5.05,866.572,812.9152.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน18,373.728,725.0052.5 %5.05,124.94619.9887.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน26,024.706,769.0074.0 %5.05,010.841,049.0679.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน14,438.964,331.0070.0 %5.03,310.14151.0595.4 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน66,353.008,386.7487.4 %5.02,041.161,778.9112.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 121,539.36126,712.46-4.3 %0.05,227.412,737.8147.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน13,646.353,577.0073.8 %5.03,774.781,287.1165.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน16,454.385,244.0068.1 %5.05,029.86821.5483.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน14,334.232,758.0080.8 %5.04,117.08277.0793.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน18,210.1216,302.2710.5 %5.05,657.391,368.1675.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน16,450.015,509.0066.5 %5.05,143.92900.5982.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน15,185.6712,578.5717.2 %5.03,341.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 190,150.2954,403.9439.7 %5.012,605.691,550.2487.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2126,067.6956,695.3555.0 %5.013,527.665,506.5159.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน84,664.679,145.6089.2 %5.01,400.621,028.3626.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน215,382.2872,036.8266.6 %5.04,974.392,098.0957.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง185,623.4145,503.9975.5 %5.07,141.381,857.6274.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน34,238.7550,702.15-48.1 %0.011,997.3010,283.1114.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 15,866.177,255.0054.3 %5.04,915.731,428.4070.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน14,141.822,504.0082.3 %5.03,698.701,066.3371.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน222,384.7745,355.9979.6 %5.022,559.8824,438.36-8.3 %0.0
รวม 2,676,852 1,277,572 52.27 % 5.0 292,089 161,870 44.58 % 5.0