สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์16,367.072,326.0085.8 %5.01,583.94579.6263.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์63,195.7868,553.86-8.5 %0.0384.84271.2129.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์59,305.4617,103.4071.2 %5.0457.86646.76-41.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์28,704.6365,156.02-127.0 %0.08,230.681,760.7978.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์20,252.029,420.0053.5 %5.05,269.7329.0399.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์333,031.25160,420.2551.8 %5.025,179.4813,153.4247.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์18,873.4712,120.2335.8 %5.04,259.163,945.957.4 %3.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี14,913.783,451.0076.9 %5.01,978.081,429.7527.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก14,925.123,100.0079.2 %5.01,561.321,159.0025.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์17,207.3411,844.2531.2 %5.01,854.18665.1764.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว16,844.734,593.0072.7 %5.02,278.141,140.0050.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์26,886.9913,055.0051.4 %5.07,228.506,542.159.5 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์17,697.126,918.0060.9 %5.04,717.681,252.9073.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์19,050.975,747.0069.8 %5.04,946.462,255.6054.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์33,969.7225,113.2126.1 %5.011,156.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 930,997.1418,476.4440.4 %5.012,348.369,531.0322.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์16,326.2120,654.08-26.5 %0.04,006.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์27,875.7317,102.4538.6 %5.08,825.706,144.0030.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์30,673.6226,242.3414.4 %5.06,962.182,128.7069.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์58,169.84103,429.00-77.8 %0.010,651.265.7099.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)41,935.9142,343.21-1.0 %0.012,146.644,056.5066.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�21,825.1610,817.4850.4 %5.05,421.841,320.8175.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)465,596.9742,508.0090.9 %5.027,719.403,327.0188.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)60,744.8241,239.1932.1 %5.022,946.228,641.9262.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์24,017.105,518.0077.0 %5.07,000.20236.9896.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์18,133.994,773.0073.7 %5.04,749.301,089.1377.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์21,194.8019,025.6110.2 %5.05,859.241,881.8067.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์44,902.98216,858.02-382.9 %0.010,080.7813,386.94-32.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์67,138.5533,512.0050.1 %5.025,247.701,790.9092.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์46,050.6937,841.0017.8 %5.015,062.986,635.5655.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์42,422.9369,331.24-63.4 %0.07,813.92964.0787.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์22,733.498,102.0064.4 %5.06,258.472,975.8952.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์22,150.3711,813.3846.7 %5.06,068.343,181.9547.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์20,471.6715,153.0026.0 %5.078,838.081,532.4998.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์26,143.0119,393.0025.8 %5.07,323.493,845.2647.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์33,787.1122,573.0033.2 %5.06,196.921,147.4781.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์1,836,727.00142,619.1192.2 %5.05,125.812,289.4255.3 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์157,188.4170,023.8955.5 %5.03,226.851,779.4444.9 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 63,206.8798,808.01-56.3 %0.03,380.513,863.38-14.3 %0.0
รจก.นครสวรรค์ 399,748.88393,302.001.6 %0.58,234.103,870.5653.0 %5.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์13,338.3823,634.23-77.2 %0.02,075.6717.1099.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์16,906.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,080.56656.9968.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์21,226.6212,787.0039.8 %5.05,402.822,009.5462.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์158,252.50122,094.0022.8 %5.010,818.801,863.4982.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์18,209.0111,776.0035.3 %5.06,177.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์31,167.4742,460.26-36.2 %0.08,255.259,865.01-19.5 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์26,378.7616,711.2036.6 %5.08,160.093,720.8654.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์191,984.5530,454.5084.1 %5.07,236.021,217.9883.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์20,883.3020,466.702.0 %1.04,946.401,387.2772.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3160,074.0970,734.5655.8 %5.010,179.424,364.9157.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 186,213.79118,412.94-37.3 %0.08,024.801,908.0176.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2145,720.8164,554.5955.7 %5.07,792.452,259.0671.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์177,084.39114,702.6935.2 %5.023,123.043,375.7685.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์39,534.1730,659.2422.4 %5.01,704.181,791.98-5.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์290,344.16328,248.78-13.1 %0.05,192.703,767.5427.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย204,418.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,903.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์128,440.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,181.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์588,890.81547,088.007.1 %3.511,247.425,111.4454.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์129,597.9273,117.0043.6 %5.06,304.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์706,104.75381,037.0046.0 %5.06,182.233,591.9441.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์73,495.44119,405.74-62.5 %0.013,926.6713,656.461.9 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์86,941.5970,896.0518.5 %5.024,943.802,325.5790.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 225,365.73117,997.0047.6 %5.07,385.643,883.9147.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 18,158.836,650.0063.4 %5.06,993.56743.2089.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์507,155.88443,913.0012.5 %5.011,782.407,437.4636.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 23,694.2417,987.0024.1 %5.05,973.303,763.9037.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์15,798.138,686.0045.0 %5.03,615.342,403.3233.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์190,218.48216,134.00-13.6 %0.028,371.8018,137.0536.1 %5.0
รวม 8,247,223 4,910,987 40.45 % 5.0 602,833 219,718 63.55 % 5.0