สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร14,077.563,582.0074.6 %5.02,834.34544.4680.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร47,657.4726,494.6044.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร17,447.9410,920.0037.4 %5.04,317.661,655.3261.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร19,721.7310,130.0048.6 %5.04,184.55533.0087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร67,521.0732,056.5652.5 %5.012,418.503,411.5972.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี27,641.093,464.0087.5 %5.02,805.06292.1089.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง21,802.992,946.0086.5 %5.02,050.98353.9982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน20,395.254,225.9879.3 %5.02,162.82297.6486.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม21,687.273,881.0082.1 %5.01,613.70116.2592.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี21,142.632,821.0086.7 %5.02,188.32304.0986.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย20,914.752,125.0089.8 %5.01,519.86221.8485.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร27,853.497,052.0074.7 %5.02,345.82116.8295.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ20,916.634,608.0078.0 %5.01,818.30301.6383.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร25,171.2440,716.86-61.8 %0.07,588.346,401.1015.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร21,266.3110,648.0049.9 %5.06,485.464,076.0137.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร18,026.698,666.0051.9 %5.04,755.021,434.1869.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 4178,937.20180,193.59-0.7 %0.035,572.0830,609.0014.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร14,873.389,103.0038.8 %5.03,290.821,369.9058.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร20,393.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,285.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร13,204.3717,669.00-33.8 %0.03,507.641,100.4468.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร28,662.0510,710.1462.6 %5.09,014.573,451.2361.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร26,166.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,968.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร44,316.64106,188.87-139.6 %0.010,478.822,863.9572.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร22,154.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,883.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร11,743.762,236.0081.0 %5.0413.52174.5457.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร20,359.025,343.0073.8 %5.05,230.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร17,152.684,393.0074.4 %5.04,184.562,036.6251.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร19,072.7118,425.003.4 %1.53,152.402,047.8335.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร29,865.4447,055.74-57.6 %0.07,740.526,351.8417.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร22,303.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,257.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร19,796.2413,731.4430.6 %5.04,850.101,455.5170.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร90,738.23126,973.38-39.9 %0.012,532.561,543.7587.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร78,866.2775,136.024.7 %2.013,088.2818,832.10-43.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร64,030.3111,537.0082.0 %5.04,659.962,646.9743.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร19,805.0324,729.48-24.9 %0.05,002.322,672.4146.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร23,738.9511,215.0052.8 %5.05,838.951,582.3072.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร22,212.6811,569.6047.9 %5.05,705.762,340.6359.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร24,011.2316,523.5031.2 %5.04,469.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร210,568.5913,813.0093.4 %5.05,592.842,119.7062.1 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร15,451.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,404.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร18,876.657,364.0061.0 %5.05,040.261,341.4373.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร15,928.815,846.0063.3 %5.03,709.141,480.1960.1 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร27,994.4524,753.5811.6 %5.06,827.702,345.8465.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร24,165.339,055.0062.5 %5.06,979.821,490.2278.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร22,483.9026,527.58-18.0 %0.05,725.922,140.0962.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1168,319.0583,658.6850.3 %5.09,748.043,248.0866.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 271,442.1058,913.9817.5 %5.010,642.677,245.1731.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)143,028.5958,958.7858.8 %5.016,887.464,641.9272.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร8,914.6442,178.00-373.1 %0.01,698.483,063.43-80.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี150,673.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,013.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร131,220.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,436.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร414,831.3128.44100.0 %5.09,063.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร185,738.25291,087.06-56.7 %0.05,009.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร105,155.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,258.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 18,346.819,270.0049.5 %5.04,659.962,948.5836.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 292,851.3225,474.4872.6 %5.011,482.808,163.1028.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร15,666.924,117.0073.7 %5.03,633.061,244.3065.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร88,606.0240,555.9754.2 %5.018,909.0610,488.9044.5 %5.0
รวม 2,662,393 1,568,671 41.08 % 5.0 299,659 153,100 0.00 % 0.0