สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา14,918.762,774.0081.4 %5.02,199.96585.9573.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา24,390.9629,055.21-19.1 %0.04,881.481,273.8673.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 118,133.9813,870.9523.5 %5.05,164.75281.8894.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา14,858.9610,950.0026.3 %5.02,929.98492.6883.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1155,346.0289,010.0042.7 %5.016,453.504,180.6074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา2133,413.7388,284.2433.8 %5.013,958.523,609.0874.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ22,798.993,162.0086.1 %5.01,888.37372.3880.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง26,794.203,419.0087.2 %5.01,238.58426.2665.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย21,120.672,652.0087.4 %5.01,160.28387.8566.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร22,936.703,320.0085.5 %5.01,922.47284.9985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล21,570.993,302.0084.7 %5.0778.26425.9245.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน22,488.533,480.0084.5 %5.01,038.06280.1873.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน26,563.568,160.0069.3 %5.01,937.10440.4577.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก15,287.722,183.0085.7 %5.01,167.6637.0096.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่21,028.012,303.0089.0 %5.01,119.90300.4373.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา25,643.8710,664.0058.4 %5.01,320.96249.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี21,728.742,581.0088.1 %5.01,353.54284.8779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช21,203.712,131.0089.9 %5.0895.8528.0096.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง23,555.322,929.0087.6 %5.01,887.48387.8979.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย28,351.619,485.0066.5 %5.01,339.38366.7672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา22,152.165,176.0076.6 %5.02,109.36238.9388.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย31,839.0519,297.0039.4 %5.01,493.99331.3177.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 125,987.9045,286.13-74.3 %0.06,030.242,814.6353.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 223,044.4319,174.0016.8 %5.05,206.684,479.7814.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,216.1314,577.0010.1 %5.02,846.521,462.7248.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา24,931.1512,091.0051.5 %5.05,698.944,527.4720.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,942.289,015.0049.8 %5.03,492.84976.1672.1 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 122,847.2910,633.8453.5 %5.05,705.101,775.2268.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18,398.866,113.0066.8 %5.03,074.70643.9679.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา28,447.6315,822.0044.4 %5.07,965.842,152.2373.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา13,917.5313,186.885.2 %2.53,109.802,838.438.7 %4.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา25,214.8515,474.4238.6 %5.07,443.242,995.8959.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21,710.7612,262.0043.5 %5.05,109.42529.6289.6 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒23,865.64124.5399.5 %5.05,812.92990.8583.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา46,063.51117,989.00-156.1 %0.08,208.96842.5589.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา22,714.9914,671.0035.4 %5.05,413.612,142.8960.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,447.766,470.0068.4 %5.04,437.24189.4295.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,383.559,724.5040.6 %5.03,087.012,647.5814.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22,451.7018,617.0017.1 %5.05,242.561,473.5871.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา28,967.4211,666.0059.7 %5.07,980.841,064.7586.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา25,425.8370,263.00-176.3 %0.06,402.532,708.5957.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา164,666.7214,910.1090.9 %5.063,146.011,034.3598.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา42,746.5260,661.44-41.9 %0.010,406.34435.5495.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา63,690.6616,778.0073.7 %5.03,759.182,196.5041.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา23,354.3221,463.008.1 %4.04,786.082,806.0141.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา39,251.4923,936.0039.0 %5.06,839.821,097.3884.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา28,193.4216,956.3439.9 %5.06,953.762,641.9462.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา31,592.4730,921.002.1 %1.04,900.14321.8893.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา79,516.9934,941.0056.1 %5.04,424.311,032.1776.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา67,155.9854,804.0018.4 %5.02,869.841,114.6861.2 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 216,513.20201,005.057.2 %3.53,241.951,990.8838.6 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 831,897.75157,988.8081.0 %5.047,249.0423,926.8349.4 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 229,279.52201,673.3912.0 %5.03,620.512,870.5520.7 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 418,617.13584,364.00-39.6 %0.06,702.064,149.1338.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,221.585,654.0067.2 %5.01,690.62647.5461.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา22,701.3822,540.000.7 %0.54,979.69214.5195.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา23,781.5116,161.0032.0 %5.04,215.421,976.0853.1 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา36,047.4343,475.00-20.6 %0.09,578.102,488.7074.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21,287.118,576.0059.7 %5.04,824.102,394.1550.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา148,627.8333,823.2077.2 %5.08,173.564,496.7045.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา369,621.3416,980.9595.4 %5.04,485.371,099.4075.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18,941.1211,278.0040.5 %5.03,759.17522.1386.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑116,471.8966,931.5742.5 %5.05,865.543,344.5443.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2196,338.3366,790.1666.0 %5.014,053.492,428.9982.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา35,738.6432,943.707.8 %3.52,563.381,895.4126.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 119,752.0160,854.5849.2 %5.02,779.082,743.741.3 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 381,733.94128,946.0066.2 %5.03,180.004,899.02-54.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 92,114.15117,989.53-28.1 %0.03,705.244,244.13-14.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา401,091.84255,459.6936.3 %5.08,506.802,715.4368.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์140,835.69139,630.340.9 %0.53,699.662,136.5042.3 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา369,709.0094,675.0374.4 %5.07,597.48479.4593.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา825,504.50116,303.9985.9 %5.03,143.101,811.3742.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา48,133.04114,873.53-138.7 %0.09,846.197,289.7926.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20,546.578,949.0056.4 %5.04,557.842,831.9537.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18,930.209,752.0048.5 %5.02,789.48717.7474.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา104,006.90128,471.25-23.5 %0.020,346.3241,671.93-104.8 %0.0
รวม 6,946,718 3,662,809 47.27 % 5.0 473,747 191,190 59.64 % 5.0