สรุปผลประเมินจังหวัดตาก รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก14,120.632,406.0083.0 %5.04,038.301,088.9773.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก60,097.1462,515.50-4.0 %0.0310.79342.68-10.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก113,669.2656,163.4550.6 %5.0402.18415.36-3.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด114,550.74143,054.63-24.9 %0.0492.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก19,321.4124,500.55-26.8 %0.05,901.941,643.6472.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก18,090.867,223.0060.1 %5.05,521.62528.8690.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก94,716.1450,788.0046.4 %5.017,387.587,354.3457.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด338,243.91138,901.3458.9 %5.017,721.247,142.6459.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก30,685.8634,895.14-13.7 %0.07,118.948,267.85-16.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก23,982.3413,517.2343.6 %5.08,031.784,029.5249.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก17,341.644,855.0072.0 %5.05,388.49528.4390.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก17,649.435,433.0069.2 %5.05,293.442,333.9055.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก20,244.5213,904.0031.3 %5.07,233.005,820.6519.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก12,238.9512,829.37-4.8 %0.03,650.461,672.7554.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก26,283.4022,269.7715.3 %5.09,400.867,172.4423.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)63,417.7111,089.4482.5 %5.06,415.391,374.3878.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก76,218.5841,062.0346.1 %5.07,803.601,053.6586.5 %5.0
ท่าอากาศยานตาก119,735.0923,384.1280.5 %5.03,269.6487.2597.3 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด355,301.44482,075.38-35.7 %0.07,280.851,787.5875.4 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก23,813.884,165.0082.5 %5.06,890.70691.5390.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)83,369.5646,677.2544.0 %5.031,885.744,180.6586.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก17,485.992,415.0086.2 %5.0583.38362.5337.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)7,178.831,318.0081.6 %5.0499.6543.1791.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)7,178.831,636.0077.2 %5.0207.27132.3236.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก16,888.966,579.0161.0 %5.05,730.841,266.2677.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก15,818.312,273.0085.6 %5.04,760.961,080.4677.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก21,519.0615,181.4029.5 %5.06,776.702,259.3666.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก61,543.52162,197.08-163.5 %0.09,629.1013,119.77-36.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก80,294.0934,423.2257.1 %5.013,470.321,271.6290.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก8,448.787,723.008.6 %4.06,092.041,223.0579.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก562,216.1341,036.8792.7 %5.027,775.68619.0597.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก48,842.0311,651.0076.1 %5.05,750.601,136.3580.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก29,355.0515,178.4048.3 %5.03,881.782,179.8143.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก22,831.926,368.0072.1 %5.03,363.361,321.5260.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก18,216.717,803.0057.2 %5.04,199.001,384.0967.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก16,065.2810,827.3832.6 %5.04,589.85249.0994.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก58,045.7823,113.2060.2 %5.02,816.041,303.6853.7 %5.0
เรือนจำกลางตาก 182,913.83180,351.221.4 %0.56,480.542,549.8660.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก15,234.033,635.0076.1 %5.04,076.34995.6675.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก31,917.5128,426.8910.9 %5.011,226.242,058.3381.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก17,048.423,960.0076.8 %5.03,293.252,788.6615.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก31,600.1028,175.1710.8 %5.06,700.592,329.5865.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก30,278.1018,875.5037.7 %5.08,216.702,397.6070.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก12,188.4020,527.50-68.4 %0.05,863.98346.2094.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1105,190.5654,463.7848.2 %5.034,081.611,622.2595.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 147,298.3846,255.3668.6 %5.016,572.103,653.4278.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก36,466.1323,819.3034.7 %5.02,495.534,179.27-67.5 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก177,309.83183,933.05-3.7 %0.01,734.962,353.57-35.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก112,603.33180,209.72-60.0 %0.06,568.686,324.423.7 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคตาก270,543.69146,589.0045.8 %5.08,209.023,473.3057.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด488,656.2231,595.0093.5 %5.07,484.165,523.3426.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก130.3778,526.80-60,133.8 %0.0110.3412,751.71-11,456.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 19,604.1011,326.7242.2 %5.06,871.693,184.1753.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก15,529.423,361.0078.4 %5.04,152.48910.1078.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก239,045.2069,956.0070.7 %5.039,749.7624,313.5738.8 %5.0
รวม 4,568,580 2,665,420 41.66 % 5.0 434,961 168,224 61.32 % 5.0