สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย15,015.593,805.0074.7 %5.02,894.58969.6066.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย47,320.2529,030.7038.7 %5.0327.662.8899.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย16,128.248,212.0049.1 %5.03,693.30831.3477.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย18,667.377,650.0059.0 %5.04,073.46595.6385.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย86,775.8440,730.2253.1 %5.011,680.003,783.0867.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ22,160.564,513.0079.6 %5.01,437.60285.9580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ21,384.502,952.0086.2 %5.01,349.28236.6982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม21,429.442,873.0086.6 %5.01,961.58532.3872.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย21,848.333,968.0081.8 %5.01,776.00209.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย24,906.689,761.0060.8 %5.01,501.20319.2078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร21,815.763,306.0084.8 %5.01,738.74285.0183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย22,364.935,140.0077.0 %5.02,811.06499.3082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง22,368.823,802.0083.0 %5.01,569.90251.0784.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก23,813.785,400.0077.3 %5.01,968.78332.6583.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย31,456.5742,174.30-34.1 %0.08,485.318,785.06-3.5 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย21,032.847,725.5063.3 %5.03,693.421,055.9271.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย23,923.626,986.0070.8 %5.06,845.883,756.5545.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย16,809.936,967.0058.6 %5.04,491.961,741.7361.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย17,944.343,091.0082.8 %5.04,339.821,847.5657.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย39,931.9719,060.0052.3 %5.013,942.927,354.5047.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย10,597.6711,883.36-12.1 %0.02,851.122,317.6618.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย22,189.6715,337.0030.9 %5.06,773.882,673.9160.5 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย17,049.6215,294.0010.3 %5.03,826.371,371.1164.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย31,042.5071,221.00-129.4 %0.08,827.621,386.6184.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย21,177.6411,700.9044.7 %5.04,948.321,323.3273.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย21,220.302,537.7088.0 %5.0447.36318.8128.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย18,837.893,796.1579.8 %5.04,491.96313.2993.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย15,717.653,309.0078.9 %5.03,522.131,795.3749.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย19,138.5210,259.8246.4 %5.04,948.321,734.3964.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย59,231.67142,842.98-141.2 %0.07,686.6621,113.62-174.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย29,453.8818,091.0038.6 %5.012,289.142,460.1180.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย30,723.128,961.0070.8 %5.04,834.262,405.9750.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย31,158.9479,463.59-155.0 %0.07,344.36601.9191.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย17,435.185,381.0069.1 %5.04,255.783,379.9120.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย18,056.2926,762.30-48.2 %0.04,282.793,583.4516.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย23,868.5423,383.002.0 %1.06,868.961,966.8771.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย28,047.3410,260.0063.4 %5.03,617.101,545.7357.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย18,895.7013,425.0029.0 %5.03,617.23323.4891.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย62,123.029,448.0084.8 %5.04,491.972,007.2655.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย195,702.89142,696.9827.1 %5.04,400.642,887.0534.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย14,838.765,091.0065.7 %5.03,008.70520.9882.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย22,477.6113,870.9838.3 %5.04,491.961,259.0472.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย16,015.625,528.4065.5 %5.03,465.061,272.7663.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย24,172.1321,215.9012.2 %5.06,047.592,239.2463.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย17,731.2817,612.000.7 %0.54,263.781,490.0465.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย390,468.9730,772.0292.1 %5.0157,003.446,057.7196.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย18,643.7424,959.80-33.9 %0.04,377.84980.3577.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 198,520.5983,105.5215.6 %5.012,046.043,952.2567.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2311,264.7254,327.6482.5 %5.012,620.263,821.6569.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย75,519.5044,928.0440.5 %5.024,530.584,317.5882.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย89,304.0730,476.7065.9 %5.02,385.692,960.62-24.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย234,423.9170,475.9069.9 %5.04,866.962,594.9346.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง408,648.09119,520.0070.8 %5.04,640.204,133.7110.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย111,219.92116,190.94-4.5 %0.05,006.105,283.70-5.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย333,330.81347,640.00-4.3 %0.07,303.322,649.1663.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย121,507.0769,556.0142.8 %5.03,771.603,072.2718.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย408,595.75211,496.0048.2 %5.04,866.182,760.3243.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย45,055.6775,024.64-66.5 %0.09,274.376,586.3729.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 18,841.7520,467.48-8.6 %0.04,377.862,715.6838.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย17,255.626,769.4560.8 %5.03,122.761,251.1559.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย161,311.9470,084.3056.6 %5.026,401.2031,684.83-20.0 %0.0
รวม 4,167,915 2,282,313 45.24 % 5.0 492,780 180,789 63.31 % 5.0