สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก20,818.293,987.0080.8 %5.0964.56451.0053.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 447,416.4429,026.2038.8 %5.019,484.161,554.5992.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก137,636.94126,092.998.4 %4.0396.30631.82-59.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก1,269,689.8096,869.5492.4 %5.01,827.481,652.869.6 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก28,700.0829,864.99-4.1 %0.05,846.55707.8487.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖16,729.7311,943.1828.6 %5.04,363.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก19,780.779,781.0050.6 %5.03,308.94662.2980.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 791,836.95100,592.00-9.5 %0.020,199.261,950.4490.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก221,707.28131,099.0040.9 %5.019,195.805,449.2571.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 627,003.9752,147.76-93.1 %0.012,870.367,370.7042.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก41,828.6646,024.00-10.0 %0.010,619.5610,207.343.9 %1.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก17,507.357,714.2555.9 %5.04,135.141,072.4274.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก24,560.258,992.0063.4 %5.07,614.974,085.7046.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก17,983.989,392.0047.8 %5.03,093.001,489.9751.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 3100,269.25403,122.19-302.0 %0.040,472.7023,263.5042.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 627,537.316,216.0077.4 %5.011,546.641,680.1485.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก16,106.945,216.0067.6 %5.04,249.121,349.8668.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์ 629,067.3429,031.500.1 %0.513,890.337,286.7647.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก29,374.9121,433.0027.0 %5.09,630.7511,246.28-16.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 826,598.0719,119.0028.1 %5.08,660.94761.5991.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 175,524.23116,533.1433.6 %5.012,604.983,905.4069.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก13,554.8725,863.98-90.8 %0.03,632.103,366.877.3 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก28,888.2324,224.0016.1 %5.09,383.524,991.2446.8 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก22,706.2413,300.0341.4 %5.06,645.244,552.4231.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 225,548.6216,035.0037.2 %5.010,700.9910,412.712.7 %1.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก116,270.74113,833.882.1 %1.012,392.331,035.3291.6 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก909,156.31903,400.130.6 %0.56,386.204,059.4736.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 66,768.9754,402.0018.5 %5.026,307.8221,559.1518.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก24,854.0019,771.1720.5 %5.05,960.704,012.1832.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)46,420.2334,253.1326.2 %5.05,695.081,064.9581.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)102,464.5992,353.009.9 %4.532,842.747,610.3376.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 948,550.6637,662.2022.4 %5.020,654.404,043.3280.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก19,072.241,424.0092.5 %5.0477.00107.4777.5 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก3,987,078.0023,403.0099.4 %5.01,495.2017.1098.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก18,773.094,484.0076.1 %5.05,295.11116.0097.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก15,666.501,747.0088.8 %5.04,192.20782.8081.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก25,049.3322,108.0011.7 %5.05,683.591,681.1970.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก45,133.43210,493.41-366.4 %0.012,350.049,882.5620.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก24,357.9723,393.004.0 %2.04,849.213,220.4533.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก26,273.225,363.0079.6 %5.03,130.20668.0278.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก34,167.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,954.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก75,210.0062,051.7117.5 %5.013,895.464,890.6064.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก20,221.5210,096.0050.1 %5.03,261.262,983.658.5 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก22,387.7020,193.009.8 %4.56,721.213,846.9342.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก19,818.0811,912.0039.9 %5.05,732.461,575.1272.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก25,901.6512,680.8051.0 %5.06,569.192,811.1857.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก26,889.2523,680.0011.9 %5.06,150.84637.9289.6 %5.0
สพ.พิษณุโลก142,451.2337,810.0073.5 %5.03,272.711,288.2060.6 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 383,867.94365,875.164.7 %2.08,446.855,222.2038.2 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก137,770.36121,665.2011.7 %5.05,251.993,267.0337.8 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 604,236.88714,598.00-18.3 %0.011,080.657,507.4932.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 685,316.2280,454.005.7 %2.519,083.067,753.6859.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก16,021.482,020.0087.4 %5.04,059.04861.4578.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก24,075.5611,500.0052.2 %5.06,055.652,146.6164.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก115,489.6689,374.9922.6 %5.012,217.834,351.0064.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก16,873.566,701.3660.3 %5.04,249.14834.8380.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก36,105.058,190.0077.3 %5.08,927.042,183.7175.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก20,617.179,831.0052.3 %5.06,127.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก22,278.7216,586.3825.6 %5.05,390.101,347.1075.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1295,368.7565,452.2277.8 %5.06,979.722,112.5069.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2138,163.2770,764.5848.8 %5.015,588.004,025.1874.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3230,658.0968,317.5870.4 %5.012,128.221,995.1483.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์94,818.3460,355.9536.3 %5.025,636.844,075.9684.1 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล224,553.80119,854.4646.6 %5.04,778.798,127.22-70.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7434,174.5643,228.4390.0 %5.02,666.376,556.39-145.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย176,945.7781,847.3853.7 %5.05,913.662,884.9751.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก422,046.00394,092.006.6 %3.010,660.261,756.3383.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว106,602.42106,972.00-0.3 %0.04,960.502,524.7549.1 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก2,697,771.30208,914.0092.3 %5.039,073.143,709.1990.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก187,989.9128,455.0284.9 %5.05,976.506,453.11-8.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก675,545.88383,260.4743.3 %5.06,234.421,606.8374.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก96,440.24184,875.97-91.7 %0.014,360.1511,506.9619.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก69,872.7061,918.0011.4 %5.021,477.721,127.7494.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก128,789.3325,808.0080.0 %5.014,641.672,835.0880.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)17,522.446.00100.0 %5.08,152.611,700.9879.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก171,490.98128,527.0825.1 %5.012,086.882,105.3582.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 18,943.7912,874.4432.0 %5.05,161.982,804.2045.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)27,282.5849,165.00-80.2 %0.07,598.46990.9187.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)13,145.833,542.0073.1 %5.07,519.98109.3698.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก16,146.106,230.0061.4 %5.02,711.281,260.7553.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 6302,475.03224,258.9825.9 %5.070,486.1555,860.1620.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก324,136.4172,563.0177.6 %5.078,244.5032,453.3058.5 %5.0
รวม 16,620,681 6,898,213 58.50 % 5.0 902,088 382,054 57.65 % 5.0