สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร15,412.923,591.0076.7 %5.02,684.70682.3674.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร15,656.9610,268.0034.4 %5.03,262.38658.6079.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร17,357.046,933.0060.1 %5.03,806.63132.9696.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร129,179.1471,764.9944.4 %5.016,262.103,539.9178.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน21,948.884,941.0077.5 %5.01,411.14657.1453.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ20,600.523,290.0084.0 %5.01,334.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก22,855.864,818.0078.9 %5.02,554.92487.4580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล20,254.814,488.0077.8 %5.01,809.42760.1558.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง21,046.292,737.0087.0 %5.01,071.96594.0644.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,205.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน20,383.493,581.0082.4 %5.01,208.04536.8955.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก20,615.233,290.0084.0 %5.01,566.10460.1470.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม24,051.162,979.0087.6 %5.01,327.02262.3780.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร23,647.7414,272.0039.6 %5.06,335.764,115.4535.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร19,963.4612,119.0039.3 %5.03,532.453,751.51-6.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร17,715.3511,300.0036.2 %5.03,939.721,442.4763.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร15,730.338,527.0045.8 %5.03,217.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร27,558.8211,360.0058.8 %5.08,247.667,507.899.0 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร12,313.8918,137.00-47.3 %0.03,091.383,449.30-11.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร25,319.0810,270.0059.4 %5.07,248.543,259.8155.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)19,350.8415,405.0020.4 %5.04,800.33837.5382.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร65,160.3245,981.0329.4 %5.09,074.041,579.4882.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร18,231.186,611.0063.7 %5.04,816.91274.6694.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร9,770.643,740.0061.7 %5.0303.60369.04-21.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร18,177.265,826.0067.9 %5.04,453.16113.8697.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร15,485.044,995.0067.7 %5.03,141.061,768.0943.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร21,112.2812,578.0040.4 %5.05,080.681,111.8078.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,704.905,114.8333.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร40,595.1729,909.0026.3 %5.09,074.043,681.1859.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร18,902.9510,338.0045.3 %5.04,396.141,328.4369.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร36,729.2160,349.62-64.3 %0.09,074.04416.4995.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร19,116.2911,449.6040.1 %5.03,940.631,276.1467.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร63,038.0515,409.0075.6 %5.05,422.982,421.2555.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร21,541.6022,365.00-3.8 %0.05,099.70632.0487.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร22,693.7511,536.0049.2 %5.03,542.281,349.1261.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร16,402.8622,691.00-38.3 %0.03,483.36188.8394.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร64,401.0811,213.0082.6 %5.05,289.861,505.7571.5 %5.0
รจจ.พิจิตร 200,401.28189,193.165.6 %2.54,231.631,761.0258.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร15,158.004,785.0068.4 %5.02,684.70560.5279.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร18,711.695,710.8869.5 %5.04,129.881,734.9558.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร18,002.573,203.8082.2 %5.02,982.041,404.2552.9 %5.0
สปส.จ.พิจิตร23,900.0527,824.82-16.4 %0.05,403.963,277.5339.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร18,709.6319,505.00-4.3 %0.04,282.202,476.0742.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร22,360.9716,378.1626.8 %5.04,624.32646.2986.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1173,294.5971,736.4558.6 %5.07,187.761,685.3076.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2173,483.0356,020.4267.7 %5.07,855.921,603.1979.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร29,314.5023,660.5819.3 %5.02,004.822,341.04-16.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร124,544.7797,936.0021.4 %5.04,321.446,525.52-51.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร747,005.25341,234.0054.3 %5.05,326.563,613.4732.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร196,250.11105,386.7746.3 %5.03,697.806,389.41-72.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 16,783.1010,116.6339.7 %5.03,825.84953.6975.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)25,910.3237,727.01-45.6 %0.09,195.362,456.4973.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร46,470.742,831.0093.9 %5.016,874.23779.6395.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร92,447.28106,614.73-15.3 %0.022,766.1026,208.35-15.1 %0.0
รวม 2,905,067 1,618,927 44.27 % 5.0 269,452 120,684 55.21 % 5.0