สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์14,461.014,488.0069.0 %5.03,431.10691.1079.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์116,221.4387,817.4424.4 %5.0491.70471.264.2 %2.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์19,835.0016,397.0017.3 %5.05,655.991,318.0176.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์17,241.817,411.3257.0 %5.04,726.32283.5494.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์65,481.3145,019.0031.2 %5.017,685.305,079.2671.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ25,628.951,243.3895.1 %5.02,064.30821.2560.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน23,869.463,707.0084.5 %5.02,071.98193.7390.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว20,145.571,268.0093.7 %5.02,970.240.06100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน21,189.044,710.0077.8 %5.01,960.92565.1571.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,762.78582.2678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง20,153.27287.0498.6 %5.01,902.0639.7997.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี21,801.622,107.0190.3 %5.02,403.00353.5085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ20,619.032,520.0087.8 %5.03,140.22397.5787.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่22,025.542,849.0087.1 %5.02,210.04471.7478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า28,565.773,757.0086.8 %5.01,715.52429.5575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก22,183.973,410.0084.6 %5.02,596.68391.5084.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์31,292.9313,041.0058.3 %5.08,641.464,917.2043.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์27,577.1217,398.0836.9 %5.07,063.195,330.4424.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์17,180.576,681.0061.1 %5.04,914.36739.7684.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์20,311.285,407.0073.4 %5.04,115.701,003.2075.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์51,307.4812,539.0075.6 %5.012,743.283,854.5869.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์10,114.4114,033.00-38.7 %0.03,103.561,942.4937.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์26,757.7614,014.8847.6 %5.08,565.425,749.9232.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์15,120.6320,615.00-36.3 %0.04,131.991,733.4958.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์36,351.7071,742.00-97.4 %0.09,592.32445.7895.4 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์406,531.91175,053.2056.9 %5.04,072.442,451.6539.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 72,205.7669,231.004.1 %2.028,039.8027,515.051.9 %0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์19,063.709,810.9048.5 %5.05,598.961,230.5578.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์12,792.175,575.0056.4 %5.0483.94445.358.0 %4.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์19,565.785,788.0070.4 %5.05,903.21314.3794.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์16,518.434,145.1074.9 %5.04,476.991,338.3970.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์27,447.7220,375.3425.8 %5.06,169.382,662.4956.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์46,018.7523,799.4748.3 %5.08,945.754,410.1950.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์25,983.7626,704.80-2.8 %0.08,793.662,051.5776.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์36,460.4711,888.7067.4 %5.06,682.85934.8786.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์73,598.6158,745.2820.2 %5.07,060.43878.7787.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์61,705.6211,456.2081.4 %5.04,648.141,843.5260.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์29,474.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,055.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์37,398.7020,969.0043.9 %5.011,417.822,814.2775.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์35,007.446,997.2080.0 %5.05,598.901,982.9364.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์38,544.8922,956.9640.4 %5.03,580.62348.2790.3 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์43,590.2214,478.0066.8 %5.011,813.852,751.1976.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์269,847.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,901.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์22,388.365,968.0073.3 %5.03,659.341,531.2158.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์25,514.9511,892.9953.4 %5.05,458.382,422.0455.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์18,301.678,618.0052.9 %5.04,802.461,958.7059.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ21,895.9920,951.824.3 %2.05,867.882,403.5259.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์22,629.6311,235.7450.3 %5.07,234.334,662.2035.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์30,155.7947,743.40-58.3 %0.06,739.92924.8886.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1141,091.9280,551.4142.9 %5.09,577.982,455.3374.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2157,969.9767,616.0057.2 %5.010,654.023,206.5669.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3109,346.1974,424.8131.9 %5.011,036.713,641.8667.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)155,583.2547,320.6469.6 %5.016,465.204,109.7175.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์24,437.9222,965.306.0 %3.01,917.322,346.89-22.4 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์124,856.6559,772.0052.1 %5.01,988.473,430.87-72.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน246,477.78120,976.0050.9 %5.05,668.022,861.4049.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี137,387.0395,444.0030.5 %5.06,603.005,565.3015.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบ69,943.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,908.25ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์1,189,269.50487,533.0059.0 %5.011,618.584,320.4162.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์189,281.0992,017.0951.4 %5.04,954.863,175.1335.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์72,109.41120,166.99-66.6 %0.015,714.0010,848.8431.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 23,592.2914,091.3640.3 %5.05,467.974,489.9817.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์15,466.993,698.6876.1 %5.04,039.621,666.3158.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์146,058.0032,016.0078.1 %5.036,072.8450,064.48-38.8 %0.0
รวม 4,541,685 2,275,440 49.90 % 5.0 419,487 207,865 50.45 % 5.0