สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี16,654.471,490.0091.1 %5.02,614.77443.6583.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี78,083.1036,024.3353.9 %5.0392.61387.851.2 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี25,672.7931,644.08-23.3 %0.04,383.18913.5779.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี17,893.096,213.0065.3 %5.04,079.02481.9788.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี136,407.13101,964.7925.2 %5.016,433.673,439.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง24,211.252,505.0089.7 %5.01,591.80297.8881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก23,032.183,554.0084.6 %5.01,914.84212.6088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ27,008.402,900.0089.3 %5.01,340.58313.5076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง22,126.009,173.0058.5 %5.01,678.02616.5563.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ23,202.153,287.0085.8 %5.01,805.60334.8881.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม25,007.245,249.0079.0 %5.01,921.56321.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี26,952.0910,454.0061.2 %5.02,008.44437.9578.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง24,153.562,046.0091.5 %5.0721.20285.0060.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง22,371.942,424.0089.2 %5.02,973.66387.6287.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี45,291.0432,750.2927.7 %5.08,224.424,567.1844.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี28,288.356,522.0076.9 %5.06,436.981,571.6275.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี18,152.186,855.0062.2 %5.04,057.192,277.4443.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี19,471.1611,219.3042.4 %5.02,481.671,566.5536.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี40,958.8026,118.7736.2 %5.013,168.565,010.8961.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1041,727.0939,275.005.9 %2.514,014.602,705.5180.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี19,345.8816,852.0012.9 %5.03,195.542,060.2035.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี26,039.7719,770.6824.1 %5.010,609.38963.0290.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี27,836.139,275.9966.7 %5.07,920.243,485.1456.0 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี20,889.6310,865.0048.0 %5.05,067.841,234.7275.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 58,455.5673,387.49-25.5 %0.09,177.481,374.6585.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี24,321.3915,047.2538.1 %5.06,665.161,650.7375.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 883,024.8030,055.3963.8 %5.06,589.681,893.0371.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)84,556.9064,429.9023.8 %5.029,406.367,667.9773.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 781,328.7357,648.1429.1 %5.022,353.007,950.5564.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี19,039.161,758.0090.8 %5.04,573.34293.3393.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี20,776.268,985.6056.8 %5.04,269.162,798.7034.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี35,464.0922,966.2235.2 %5.05,549.81457.8191.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี29,604.16176,032.06-494.6 %0.08,604.848,930.13-3.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี21,079.5213,416.0036.4 %5.05,296.033,109.0641.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี21,684.377,091.0067.3 %5.05,552.581,262.3177.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี51,359.2572,495.09-41.2 %0.09,324.73704.6592.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี63,898.9510,642.0083.3 %5.03,812.701,151.1569.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี21,028.567,243.0065.6 %5.05,181.961,684.3567.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี21,723.526.00100.0 %5.05,410.141,083.7880.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี32,618.9018,317.0043.8 %5.08,148.422,727.8266.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี29,383.6221,146.7628.0 %5.05,048.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี154,177.7232,744.0078.8 %5.05,775.772,423.2658.0 %5.0
สพ.ราชบุรี270,061.78144,067.9846.7 %5.05,775.77894.9684.5 %5.0
รจก.เขาบิน 673,344.191,176,276.00-74.7 %0.09,380.226,212.0533.8 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 6,596,022.00339,093.3494.9 %5.064,013.4619,956.0068.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี15,606.414,312.0072.4 %5.02,671.74662.8675.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี28,196.7422,579.2319.9 %5.06,208.801,996.5867.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี103,426.41162,699.58-57.3 %0.07,282.731,356.2581.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี54,484.0513,954.4074.4 %5.04,383.271,200.1972.6 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี38,821.6629,801.3123.2 %5.07,007.401,961.7572.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี23,826.2311,047.0053.6 %5.06,665.162,767.4158.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี19,131.8813,687.0028.5 %5.06,196.385,254.8015.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง24,786.47440,264.50-1,676.2 %0.07,894.181,475.6181.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี205,722.8989,316.0956.6 %5.027,884.106,275.6977.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1453,823.3878,444.7982.7 %5.09,612.043,135.0067.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2156,888.1151,269.2867.3 %5.05,982.062,908.1851.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)68,779.1745,821.0033.4 %5.022,797.033,147.4986.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี30,248.0827,372.009.5 %4.51,899.062,850.00-50.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง153,194.0851,708.0066.2 %5.0664.743,657.35-450.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ107,097.8510,526.2690.2 %5.03,394.924,987.30-46.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี199,898.94261,438.00-30.8 %0.05,166.243,007.7541.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม255,845.47205,031.0219.9 %5.06,324.484,622.4526.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี101,172.84825,552.00-716.0 %0.03,948.3010.7099.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2133,336.6483,811.0037.1 %5.04,523.041,602.5964.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี78,324.3696,677.94-23.4 %0.03,643.50228.0093.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี66,946.0489,240.63-33.3 %0.012,110.826,458.8846.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี58,378.2949,121.9915.9 %5.014,589.87328.5297.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 518,522.348,311.0055.1 %5.07,558.531,959.1574.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี984,641.63514,359.8447.8 %5.08,633.42893.6989.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 23,222.7416,403.0029.4 %5.06,573.332,642.8659.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี17,893.523,885.0078.3 %5.03,128.222,137.6531.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี139,049.4414,845.5789.3 %5.026,899.5629,444.14-9.5 %0.0
รวม 12,734,994 5,912,760 53.57 % 5.0 567,539 205,514 63.79 % 5.0