สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี16,614.803,874.0076.7 %5.02,714.22737.5872.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี108,054.5171,495.5933.8 %5.0501.87994.65-98.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี17,761.1310,131.0043.0 %5.03,969.24752.5281.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี14,762.896,414.0056.6 %5.02,524.02457.4281.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี54,541.704,374.5092.0 %5.013,892.283,016.1678.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช23,482.692,855.0087.8 %5.01,932.25329.3683.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี28,085.667,556.0073.1 %5.01,742.75305.9082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ21,057.034,378.0079.2 %5.01,938.36276.8785.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง36,427.974,339.0088.1 %5.02,165.38480.0577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก24,471.965,398.0077.9 %5.01,854.30122.4693.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์23,863.074,237.0082.2 %5.01,386.84259.9081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง22,651.693,078.0086.4 %5.02,018.34286.4685.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า23,281.367,324.0068.5 %5.01,258.14446.5064.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์20,888.173,421.0083.6 %5.01,202.76478.4060.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง22,692.145,384.0076.3 %5.02,305.98315.4086.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี49,925.5722,346.8355.2 %5.07,049.826,270.6711.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี19,106.076,118.0068.0 %5.03,741.061,069.9971.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี22,823.4711,500.0049.6 %5.05,794.803,634.2637.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี21,375.046,267.0070.7 %5.04,032.792,469.4438.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี17,229.379,033.0047.6 %5.03,512.883,705.45-5.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี24,639.5314,841.0039.8 %5.06,365.289,961.64-56.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี20,386.2714,868.0027.1 %5.03,061.023,649.52-19.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี30,771.5916,886.0045.1 %5.08,647.204,237.5551.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)29,221.0117,403.8640.4 %5.05,832.823,637.8637.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี79,849.7855,657.0830.3 %5.09,826.171,150.5788.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง89,190.6372,719.5218.5 %5.022,040.4040,993.95-86.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี19,152.448,011.0058.2 %5.04,425.664,488.51-1.4 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี41,789.7239,330.905.9 %2.513,363.157,939.1540.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี19,312.856,146.0068.2 %5.04,767.90224.9595.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี28,624.483,706.0087.1 %5.03,512.882,936.9716.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี24,129.6516,255.6132.6 %5.05,224.325,876.02-12.5 %0.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี32,119.9637,975.90-18.2 %0.06,022.961,662.5072.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี71,106.1235,626.0049.9 %5.07,734.427,097.958.2 %4.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี23,358.399,480.0059.4 %5.05,452.501,061.6380.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี42,405.2650,208.78-18.4 %0.09,521.92623.9293.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี79,973.5861,413.2323.2 %5.012,837.551,714.2086.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี49,618.387,630.0084.6 %5.04,501.712,118.5052.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี27,249.2428,250.00-3.7 %0.04,996.141,919.0061.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี30,961.4812,512.0059.6 %5.06,935.763,470.8650.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี26,608.2811,420.0057.1 %5.07,259.042,994.0958.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี20,917.5516,650.0020.4 %5.04,425.66324.1792.7 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี42,523.0843,144.00-1.5 %0.02,584.781,629.2537.0 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 411,597.06330,981.1319.6 %5.07,274.022,672.6063.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี15,426.853,865.0074.9 %5.02,828.28590.9079.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี20,879.8913,341.0036.1 %5.05,621.11881.6084.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี177,760.6392,250.0148.1 %5.011,751.093,834.1467.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี20,979.665,334.0074.6 %5.03,626.941,414.9361.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี26,034.1221,970.0015.6 %5.05,547.582,166.9860.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี23,568.5310,788.5054.2 %5.03,736.321,024.1072.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี20,243.1718,932.796.5 %3.05,566.622,381.9557.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี26,243.3718,358.4430.0 %5.03,221.043,897.19-21.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2117,896.8083,470.5829.2 %5.06,635.872,004.2869.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3152,118.0249,397.0567.5 %5.08,409.384,075.1151.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1788,912.8174,093.4290.6 %5.05,924.283,256.8445.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)45,053.4031,213.0030.7 %5.012,790.921,854.0085.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี42,281.5935,624.0015.7 %5.02,562.441,214.9652.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง225,675.4556,043.0075.2 %5.04,596.96675.4585.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง424,163.2271,643.0083.1 %5.04,137.78921.5077.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี166,097.31226,702.00-36.5 %0.05,679.424,843.0014.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี459,139.16529,804.00-15.4 %0.08,048.823,141.9361.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส139,102.11111,931.9919.5 %5.04,482.661,259.9871.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี660,908.81205,370.9168.9 %5.04,935.243,590.6727.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี120,069.07135,772.00-13.1 %0.011,315.103,059.0073.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 25,497.1421,289.7116.5 %5.04,691.332,914.0737.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม31,284.4157,459.00-83.7 %0.012,569.86690.2394.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี19,106.546,070.0068.2 %5.03,741.062,026.2245.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี214,685.9850,419.0076.5 %5.021,322.8629,594.30-38.8 %0.0
รวม 5,817,731 3,041,782 47.72 % 5.0 395,894 220,108 44.40 % 5.0