สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม21,396.884,360.0079.6 %5.02,039.34784.2261.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม19,702.7316,266.8017.4 %5.03,676.89634.6482.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม19,306.8812,237.1036.6 %5.03,619.83522.4685.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 6162,717.3814,831.5590.9 %5.033,032.261,945.5994.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2147,982.78100,728.3031.9 %5.014,121.123,264.4776.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1136,072.4174,063.4545.6 %5.015,314.612,398.7584.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน29,548.806,632.0077.6 %5.01,686.30442.7073.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม22,849.493,515.0084.6 %5.02,179.38285.0086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี98,241.165,468.0094.4 %5.01,663.26238.4585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน24,962.254,447.0082.2 %5.02,236.68275.5087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล61,880.348,897.6085.6 %5.018,493.30601.8496.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม103,865.8510,461.0089.9 %5.02,796.06294.5089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 127,489.539,822.0064.3 %5.01,297.68330.7074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน231,145.9318,075.0042.0 %5.02,305.50687.7170.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 781,462.2237,122.0254.4 %5.015,062.386,830.4454.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 121,491.7723,973.00-11.5 %0.05,011.261,652.4767.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 221,654.1027,479.00-26.9 %0.04,699.442,760.1941.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม30,196.5013,896.0054.0 %5.05,483.422,512.7254.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 319,276.996,713.0065.2 %5.08,211.441,273.7684.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม17,881.438,203.0054.1 %5.03,543.781,023.5771.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม17,372.207,235.0058.4 %5.03,448.621,961.7343.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 731,312.5420,856.0033.4 %5.012,685.388,518.1532.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม62,712.8040,887.4134.8 %5.09,552.838,963.366.2 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม17,975.8019,766.12-10.0 %0.02,692.081,059.0260.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม28,481.7120,260.0028.9 %5.06,852.481,745.6374.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม19,548.6918,654.004.6 %2.03,616.26308.5391.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม94,781.6193,072.521.8 %0.511,226.171,043.8790.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม19,280.568,593.0055.4 %5.04,057.134,048.740.2 %0.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)67,503.6429,297.3256.6 %5.04,120.563,440.5316.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม20,523.648,194.0060.1 %5.04,361.46326.2292.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม16,076.503,920.0075.6 %5.02,878.20946.1467.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม26,085.4520,769.0020.4 %5.03,900.661,518.1361.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม31,703.5219,299.4239.1 %5.08,053.267,777.263.4 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม35,994.4217,883.0050.3 %5.08,963.942,600.0771.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม33,329.1215,842.0052.5 %5.05,659.22643.8288.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม87,594.1070,690.6419.3 %5.021,418.80425.6498.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม64,225.649,370.8785.4 %5.04,019.162,326.5042.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม20,371.3215,253.6025.1 %5.04,475.562,662.8540.5 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม21,313.9612,099.0043.2 %5.03,811.981,292.8666.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม40,422.7426,353.0034.8 %5.08,956.743,415.7561.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม28,684.2830,274.00-5.5 %0.04,703.76579.8187.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา78,245.0451,720.0033.9 %5.04,619.401,870.5259.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา120,383.6093,527.0022.3 %5.06,156.912,442.6260.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก127,543.04288,919.13-126.5 %0.04,426.933,323.8524.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร239,132.38229,847.503.9 %1.512,131.203,305.2872.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี219,667.1481,297.7363.0 %5.013,384.361,971.0285.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม64,591.5036,716.4543.2 %5.06,669.062,652.9060.2 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม869,252.001,020,925.20-17.4 %0.09,939.036,318.4536.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม3,892.664,587.00-17.8 %0.01,285.56760.6940.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม28,588.691,868.0093.5 %5.06,852.551,955.6771.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม19,461.5911,449.0041.2 %5.04,019.161,856.0653.8 %5.0
สปส.จ.นครปฐม88,803.2981,558.158.2 %4.014,097.665,966.5557.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม24,384.2212,347.8049.4 %5.06,072.903,382.2044.3 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)27,593.6015,880.0042.5 %5.06,455.94944.6785.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม49,892.7120,662.4258.6 %5.03,728.221,100.4770.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1117,176.3968,638.6541.4 %5.07,193.683,001.6758.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2111,679.4044,693.4760.0 %5.05,808.652,930.9049.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 138,667.8347,851.90-23.8 %0.01,943.212,874.66-47.9 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม374,998.0676,320.7579.6 %5.02,786.982,432.2312.7 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง148,367.95148,146.880.1 %0.53,733.801,903.3149.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม117,419.13171,578.00-46.1 %0.03,225.021,416.6956.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)264,546.84101,539.2061.6 %5.02,779.861,479.3746.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล283,301.5641,809.0085.2 %5.03,041.34985.2367.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม905,453.75226,454.0075.0 %5.05,328.621,624.1869.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม296,580.2848,033.3483.8 %5.02,221.922,178.062.0 %1.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,283.14ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม49,489.59100,265.04-102.6 %0.07,097.998,492.06-19.6 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)1,540,339.102,441,963.00-58.5 %0.08,790.937,308.3116.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 20,969.7816,585.3620.9 %5.04,665.724,104.9512.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม16,131.436,742.0058.2 %5.02,288.64875.9261.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7418,805.59277,203.2233.8 %5.0128,226.1194,388.1726.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม269,929.4178,985.3570.7 %5.031,793.6828,620.0010.0 %5.0
รวม 8,819,707 6,763,875 23.31 % 5.0 606,693 286,831 52.72 % 5.0