สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร14,131.815,657.0060.0 %5.01,424.28451.9168.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร17,661.339,094.0048.5 %5.02,888.52376.2487.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร17,732.458,349.0052.9 %5.02,698.37315.6388.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1140,124.9791,029.9535.0 %5.018,226.181,434.5092.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2175,663.8836,289.9479.3 %5.019,857.422,124.2089.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 141,934.6335,881.0914.4 %5.01,675.86152.9590.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร26,202.4448,958.99-86.8 %0.06,083.102,891.4352.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร21,541.149,718.0054.9 %5.04,447.852,452.4344.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร17,336.277,852.0054.7 %5.02,660.34383.0285.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร17,156.536,551.0061.8 %5.02,622.301,297.6150.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร17,959.8912,197.0032.1 %5.02,827.561,532.5645.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร10,603.4612,164.00-14.7 %0.02,108.82596.9171.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร26,944.0813,412.1550.2 %5.06,653.702,903.9056.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร55,252.0578,299.71-41.7 %0.06,995.88729.6689.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร19,062.0310,043.0047.3 %5.03,459.001,874.1845.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร21,280.635,988.0071.9 %5.04,485.90296.2193.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร15,992.266,536.0059.1 %5.02,184.941,221.6244.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร21,559.2421,489.760.3 %0.54,371.781,349.8469.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร44,929.71217,620.64-384.4 %0.08,935.6263,629.88-612.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร24,788.836,440.0074.0 %5.03,915.461,731.2855.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร17,129.049,153.0046.6 %5.02,291.14511.5477.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร33,069.6365,698.09-98.7 %0.07,729.32321.1995.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร16,367.837,063.0056.8 %5.02,203.981,499.1932.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร21,256.6211,557.0045.6 %5.04,029.48890.4577.9 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร19,477.1519,635.00-0.8 %0.03,497.04936.7773.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร24,799.4517,096.0531.1 %5.02,983.62649.7278.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร24,106.3522,584.006.3 %3.03,459.00333.7290.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร64,263.3910,673.0083.4 %5.03,351.421,082.0767.7 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 309,556.72378,549.00-22.3 %0.04,668.792,837.8439.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 738,636.7789,714.00-132.2 %0.010,370.465,126.5150.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร16,363.629,079.5344.5 %5.01,595.46713.8955.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร53,997.2763,899.53-18.3 %0.012,054.265,209.8056.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร23,017.7752,621.00-128.6 %0.05,113.411,952.1861.8 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร46,736.3895,088.00-103.5 %0.010,126.482,240.7177.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร22,888.717,507.0067.2 %5.05,056.38149.1597.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร977,710.7517,882.1198.2 %5.01,813.80484.9373.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร49,295.0036,910.5325.1 %5.013,253.171,049.5392.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร130,517.1758,172.7455.4 %5.06,853.621,698.7575.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร93,276.4120,094.5978.5 %5.01,588.551,245.1421.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว192,279.4786,976.0054.8 %5.02,318.64936.2259.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร430,022.94241,574.0043.8 %5.07,287.361,344.2381.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร63,776.5355,982.2512.2 %5.06,369.603,970.7237.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 25,245.2417,889.6029.1 %5.04,523.943,936.0913.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร14,434.555,169.5964.2 %5.01,576.44965.5438.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร389,391.69180,017.9553.8 %5.083,087.3440,246.7551.6 %5.0
รวม 3,845,474 2,224,158 42.16 % 5.0 315,726 168,079 46.76 % 5.0