สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง17,958.463,375.0081.2 %5.01,480.26283.3380.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง17,066.667,899.0053.7 %5.02,356.68545.8176.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง16,291.568,125.0050.1 %5.02,660.34514.6580.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง70,247.5162,899.0310.5 %5.09,829.982,606.7073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย20,940.912,181.0089.6 %5.0766.20353.3853.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก20,256.471,464.0092.8 %5.0753.78216.6071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง21,294.251,753.0091.8 %5.0985.56168.3982.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง25,445.259,926.0061.0 %5.01,161.84222.1780.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ23,650.834,619.0080.5 %5.01,400.94229.9083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้6,296.21937.0085.1 %5.0870.785.7099.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา21,132.781,977.0090.6 %5.0843.00226.9773.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง19,363.8117,296.3910.7 %5.03,345.522,379.5928.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง26,118.0510,235.0060.8 %5.05,209.081,631.3868.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง25,078.452,541.1089.9 %5.02,356.861,479.8237.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง14,529.796,076.0058.2 %5.02,356.681,773.5324.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง21,899.2812,843.0041.4 %5.03,725.705,527.73-48.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง12,184.7923,086.91-89.5 %0.02,318.40531.5077.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง9,252.5612,318.00-33.1 %0.04,011.092,050.1948.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง72,429.6778,143.75-7.9 %0.05,323.202,195.5458.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง18,731.614,882.0073.9 %5.03,269.481,046.9068.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง20,457.323,890.0081.0 %5.03,421.62142.4495.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง16,573.272,497.0084.9 %5.02,052.46408.5080.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง18,626.6318,173.002.4 %1.03,231.441,294.3159.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง72,263.85144,667.02-100.2 %0.06,274.017,641.71-21.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง28,317.2621,667.0023.5 %5.05,095.023,428.5532.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง19,045.4612,800.0032.8 %5.03,383.581,498.8555.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง41,385.0653,096.82-28.3 %0.07,205.65443.8493.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง25,288.9516,244.7635.8 %5.02,470.801,701.6831.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง18,961.409,503.0049.9 %5.03,288.481,258.4961.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง21,948.1113,724.1537.5 %5.03,421.621,242.6063.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง24,748.278,267.0066.6 %5.03,839.94962.7874.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง22,660.6013,231.0041.6 %5.02,242.62314.0186.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง18,002.408,659.0051.9 %5.03,068.27534.6382.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 212,201.38223,622.47-5.4 %0.03,705.872,576.4530.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,903.604,769.00-64.2 %0.01,615.09184.4088.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง16,212.646,020.0062.9 %5.01,655.70785.1852.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง23,075.5827,288.74-18.3 %0.03,879.171,716.6555.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง18,787.979,203.0051.0 %5.02,698.98675.2075.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง20,867.0018,100.0013.3 %5.03,665.341,674.4354.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง138,697.2882,901.5240.2 %5.06,136.191,615.3173.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง25,168.0226,225.07-4.2 %0.01,825.533,298.77-80.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง101,967.2876,012.9625.5 %5.01,763.102,863.32-62.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ164,838.9172,235.9756.2 %5.02,142.121,035.5051.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง332,401.00315,275.005.2 %2.55,623.602,973.5647.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง34,369.7391,489.32-166.2 %0.05,804.885,134.5911.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 17,749.138,709.0050.9 %5.02,946.181,319.9255.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง16,246.793,569.0078.0 %5.02,014.44665.3467.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง100,269.0429,878.5170.2 %5.013,421.1617,480.98-30.2 %0.0
รวม 2,054,203 1,594,297 22.39 % 5.0 162,918 88,862 45.46 % 5.0