สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม14,558.875,039.0065.4 %5.01,296.78430.4266.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม26,196.2912,962.3150.5 %5.02,551.86790.0969.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม17,484.369,022.2048.4 %5.02,323.68126.5194.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม171,328.63105,626.0038.3 %5.013,988.702,084.3085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที21,535.052,581.0088.0 %5.0969.78184.0181.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,344.12382.3271.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา22,436.433,937.0082.5 %5.01,094.34435.5060.2 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง21,681.1128,370.38-30.9 %0.05,730.301,878.2167.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม28,151.4521,792.1922.6 %5.04,149.182,135.3048.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม22,538.446,366.0071.8 %5.04,605.601,789.7161.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม17,579.304,054.0076.9 %5.02,494.801,540.1538.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม20,556.513,757.0081.7 %5.03,921.001,239.2068.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม21,485.505,739.4073.3 %5.02,323.681,420.3238.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม17,941.7730,466.35-69.8 %0.03,814.98794.0379.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม20,837.6412,234.0041.3 %5.03,921.002,124.8545.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม75,432.4351,241.1232.1 %5.05,061.96321.6193.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม19,028.526,504.0065.8 %5.03,046.27354.7288.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม18,328.075,304.0071.1 %5.02,894.16241.2991.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม16,511.701,511.5090.8 %5.01,981.361,520.4823.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม19,499.2413,387.5031.3 %5.03,122.341,205.0261.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม26,886.1019,866.0026.1 %5.06,658.983,014.4054.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม30,816.2411,381.0063.1 %5.08,142.543,803.0153.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม20,033.527,326.0063.4 %5.02,951.19428.8085.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม24,752.7429,414.89-18.8 %0.05,290.17267.2794.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม62,366.497,432.0088.1 %5.02,570.871,814.2429.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม19,922.8810,239.0048.6 %5.03,464.641,575.8054.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม21,077.0213,001.0038.3 %5.03,921.001,100.9771.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม26,298.2011,024.3058.1 %5.03,236.40462.1585.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม20,053.8315,956.0020.4 %5.02,095.44277.4086.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม62,978.3413,722.0078.2 %5.02,780.04645.0576.8 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 217,794.0979,901.9163.3 %5.03,632.851,452.9060.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม15,295.585,152.0066.3 %5.01,563.02399.3974.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม24,049.4420,084.3216.5 %5.04,339.341,787.6358.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม16,494.885,307.9067.8 %5.02,209.561,299.1841.2 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม24,780.6617,300.0030.2 %5.04,472.47568.1087.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม23,950.077,059.0070.5 %5.04,835.762,223.7154.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม18,095.3014,019.2122.5 %5.02,742.002,398.8012.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม97,402.0772,211.0325.9 %5.04,018.262,651.1434.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม30,353.4416,562.0045.4 %5.01,663.76794.1852.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา79,705.069,000.0088.7 %5.01,354.801,231.509.1 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม354,452.97291,100.0017.9 %5.06,284.682,702.7557.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม78,905.1654,981.2430.3 %5.01,992.081,039.4947.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม96,536.0477,991.4619.2 %5.05,620.802,806.0250.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม276,128.75174,566.0036.8 %5.07,879.743,256.6058.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 18,109.1311,564.0036.1 %5.02,722.981,920.5229.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม15,315.483,776.0075.3 %5.01,563.00748.5352.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม87,544.6210,506.1688.0 %5.016,073.3416,199.82-0.8 %0.0
รวม 2,383,210 1,340,339 43.76 % 5.0 184,716 77,867 57.84 % 5.0