สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี15,225.703,424.0077.5 %5.02,990.34912.8569.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี57,055.8526,271.5154.0 %5.0386.10286.6125.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี64,044.3021,991.6065.7 %5.03,941.011,837.9953.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 23,153.756,197.0073.2 %5.04,207.2044.4398.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี91,702.0546,509.0949.3 %5.012,498.322,282.2381.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน20,948.852,239.0089.3 %5.02,469.42441.8082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย19,936.273,121.0084.3 %5.01,218.42314.9774.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ33,145.894,933.0085.1 %5.02,187.84526.2675.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง22,341.684,185.0081.3 %5.01,948.50253.8587.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด21,550.142,185.0089.9 %5.0999.72339.7266.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม21,712.494,434.0079.6 %5.0937.56201.0778.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี25,863.076,788.0073.8 %5.01,704.24203.8188.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง21,714.961,932.0091.1 %5.02,151.30394.2581.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม12,926.72843.1793.5 %5.02,222.345.7099.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี70,377.7233,693.7352.1 %5.07,059.606,119.2513.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,431.52542.3487.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี23,959.058,391.0065.0 %5.05,918.82524.1891.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี27,807.1715,910.0042.8 %5.04,960.802,290.0453.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี18,824.457,271.4061.4 %5.04,549.502,678.0541.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี39,979.8913,027.0067.4 %5.012,954.707,073.4045.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี13,640.7214,128.25-3.6 %0.02,977.08211.9592.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี25,844.2214,620.0043.4 %5.07,516.024,972.7433.8 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี28,492.3318,594.6834.7 %5.04,115.051,135.4572.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี77,394.4251,675.6333.2 %5.09,569.733,269.8065.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)58,657.4465,438.00-11.6 %0.017,856.905,912.8066.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี31,510.9511,686.0062.9 %5.04,739.661,275.1873.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี18,508.105,015.0072.9 %5.04,549.50214.1995.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี18,379.727,107.0061.3 %5.03,465.591,782.7648.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี21,427.9617,409.8518.8 %5.05,462.25986.4581.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี43,691.7870,603.84-61.6 %0.011,737.681,144.8590.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี30,990.3423,561.1224.0 %5.06,755.504,946.6126.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี19,956.678,945.0055.2 %5.04,815.73583.3087.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี53,647.2056,440.23-5.2 %0.015,540.74491.2596.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี43,356.826,571.0084.8 %5.04,701.602,333.7050.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี25,795.4021,998.3514.7 %5.05,690.462,792.5550.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี22,208.9314,647.0034.0 %5.04,207.201,931.3454.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี25,059.3512,819.0048.8 %5.06,032.761,391.0576.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี21,292.5314,682.0031.0 %5.05,959.02879.9885.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี64,957.0011,184.0082.8 %5.04,443.721,884.9357.6 %5.0
เรือนจำกลางเพชรบุรี291,076.72467,741.50-60.7 %0.07,612.324,240.0744.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี16,458.524,699.0071.4 %5.02,990.211,039.8265.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี25,602.1217,181.6232.9 %5.06,337.162,112.9466.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี17,868.0210,539.0041.0 %5.03,998.02978.3475.5 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี31,072.4521,933.8229.4 %5.06,059.022,151.9764.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี20,720.789,270.2855.3 %5.04,891.80794.1583.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี80,774.3477,380.004.2 %2.021,572.581,310.0593.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1457,932.2277,663.0083.0 %5.05,361.983,295.5538.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2114,872.3953,792.6153.2 %5.09,936.332,305.6976.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)90,245.6354,993.4839.1 %5.017,289.094,729.6772.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี30,664.2232,585.00-6.3 %0.02,436.542,645.75-8.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย108,154.9664,063.4040.8 %5.03,578.642,655.7525.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด454,141.88105,885.0176.7 %5.04,953.484,136.6316.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี156,306.06108,202.0030.8 %5.05,525.943,500.7536.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี465,110.66208,116.9755.3 %5.05,101.084,996.452.1 %1.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี236,126.0396,278.0059.2 %5.04,847.944,001.7517.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี483,936.63176,956.0063.4 %5.05,136.122,753.9346.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี83,687.51183,373.31-119.1 %0.010,940.648,369.6323.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 19,423.9911,645.0040.0 %5.04,321.322,294.9746.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี23,509.899,149.0061.1 %5.03,408.541,033.1369.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี249,962.73117,243.7553.1 %5.041,434.5645,018.11-8.6 %0.0
รวม 4,734,730 2,569,164 45.74 % 5.0 387,607 169,779 56.20 % 5.0