สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์22,532.334,355.0080.7 %5.02,783.821,508.3545.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์48,594.0344,596.698.2 %4.0396.30744.61-87.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์21,082.0323,802.72-12.9 %0.04,799.52830.8182.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,866.939,078.0046.2 %5.03,715.71257.5993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์90,611.0635,761.9260.5 %5.014,478.754,290.7370.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี21,259.952,398.0088.7 %5.01,546.02280.3381.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก21,625.582,279.0089.5 %5.01,477.38442.6270.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน23,852.324,087.0082.9 %5.02,691.86541.5079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย21,355.691,783.0091.7 %5.02,674.14601.3977.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี23,369.397,259.0068.9 %5.02,841.48277.4090.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์25,680.266,051.0076.4 %5.01,958.10306.3684.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด25,046.092,541.0089.9 %5.02,064.30390.4581.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน25,702.519,644.0062.5 %5.03,448.11427.5087.6 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์33,715.3431,556.916.4 %3.04,931.211,516.1769.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์25,090.3140,391.54-61.0 %0.06,961.203,525.8049.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน15,432.9210,467.0032.2 %5.03,281.401,453.5755.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน14,019.895,232.0062.7 %5.03,269.24769.1276.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,596.387,993.5554.6 %5.03,544.62571.7083.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์27,334.7510,053.0063.2 %5.06,282.773,146.6949.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,846.495,034.0071.8 %5.04,152.961,368.4367.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์60,537.0016,384.4072.9 %5.05,122.792,165.0657.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์91,007.1822,355.0575.4 %5.031,753.025,351.9883.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,438.6010,779.0019.8 %5.03,072.201,055.9365.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์26,830.0124,307.119.4 %4.56,177.812,595.1858.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์19,802.869,052.5054.3 %5.04,932.69364.5592.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์73,977.9751,215.9730.8 %5.07,423.742,499.9066.3 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน456,426.63307,282.8832.7 %5.02,809.353,011.82-7.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)72,754.5443,800.8439.8 %5.025,529.2819,464.5523.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์19,844.1616,218.3618.3 %5.04,913.63352.5392.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,936.786,510.0040.5 %5.0343.98463.28-34.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)10,936.783,277.0070.0 %5.0435.42423.522.7 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)29,153.6427,431.005.9 %2.5539.64392.4527.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์19,879.152,779.0086.0 %5.04,856.64223.5395.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,564.263,924.0076.3 %5.03,601.612,432.8232.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์20,418.2418,869.927.6 %3.55,027.821,325.4273.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์21,039.9413,581.0035.5 %5.09,508.685,951.8737.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์51,996.5527,489.0047.1 %5.010,124.074,076.1959.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์35,035.487,910.4477.4 %5.04,915.02578.8588.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์34,552.9049,583.63-43.5 %0.08,507.72738.3491.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์80,420.2780,393.000.0 %0.512,179.475,763.6552.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์62,081.5413,751.0077.9 %5.04,000.921,920.2252.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20,810.9415,349.7926.2 %5.05,199.032,991.7542.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17,708.179,733.0045.0 %5.04,171.982,036.4051.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20,441.181,155.7694.3 %5.04,780.622,628.3345.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์40,656.8526,593.0034.6 %5.04,192.38393.5990.6 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์65,245.6711,380.0082.6 %5.04,930.801,902.0261.4 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 323,689.31202,274.7837.5 %5.05,976.875,971.460.1 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,703.064,289.0074.3 %5.03,088.20651.8678.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์58,133.3123,629.3259.4 %5.05,579.181,007.2781.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20,901.226,245.7070.1 %5.03,677.68939.6374.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์48,472.4528,925.2040.3 %5.08,678.784,629.4946.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18,083.998,584.1152.5 %5.04,114.92924.8577.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์19,424.5713,958.4228.1 %5.04,230.4233.6699.2 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์320,089.09677,550.00-111.7 %0.018,445.026,350.7965.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1145,959.1647,088.8967.7 %5.07,947.063,835.3851.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 285,974.1065,960.4323.3 %5.09,770.162,864.2670.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์129,007.2134,276.9373.4 %5.01,781.92866.0551.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,448.9510,780.9725.4 %5.02,082.271,425.0031.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน345,052.9421,300.0093.8 %5.05,245.564,372.1016.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี247,880.4766,362.9973.2 %5.04,927.801,303.4573.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล210,233.44100,548.0152.2 %5.05,691.565,302.626.8 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์3,601,156.80298,390.7291.7 %5.024,785.881,671.3593.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์69,441.91110,201.00-58.7 %0.09,960.604,987.0349.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 47,368.8018,326.0061.3 %5.05,286.483,345.1836.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14,680.774,999.0065.9 %5.02,917.08660.1777.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์91,239.3761,703.0132.4 %5.025,127.8221,079.3216.1 %5.0
รวม 7,759,053 2,890,866 62.74 % 5.0 415,664 166,576 59.93 % 5.0