สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่14,936.706,394.0057.2 %5.02,434.98797.0067.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0334.80673.41-101.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่17,751.748,339.0053.0 %5.02,321.041,149.9550.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่20,427.0711,878.0041.9 %5.03,956.46124.1196.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่57,646.6453,959.336.4 %3.012,494.453,493.8172.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา21,763.752,696.0087.6 %5.02,522.28335.0786.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม22,026.192,250.0089.8 %5.01,736.22511.6870.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม21,934.774,098.0081.3 %5.01,883.58610.0067.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา22,116.093,567.0083.9 %5.01,970.58172.8691.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่26,933.197,766.0071.2 %5.01,851.66796.2557.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง22,034.042,565.0088.4 %5.01,212.54128.0389.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก22,884.284,584.0080.0 %5.01,980.72180.8990.9 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่27,190.0022,784.2316.2 %5.04,754.40249.8594.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่18,559.0414,855.5420.0 %5.03,956.282,933.0225.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม13,920.864,167.0070.1 %5.02,406.551,738.5627.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่23,520.727,753.0867.0 %5.02,061.48965.8653.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่22,703.5911,132.0051.0 %5.05,553.603,975.7528.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่19,688.7714,802.0024.8 %5.04,184.462,342.2544.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่19,052.2610,165.0046.6 %5.03,956.281,120.1471.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่20,731.438,584.0058.6 %5.04,697.342,286.6551.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่23,036.6412,906.4344.0 %5.05,667.725,307.656.4 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่11,399.179,188.0219.4 %5.02,837.761,512.0446.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่27,026.8721,050.0722.1 %5.07,607.705,212.4631.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)22,349.6811,174.0050.0 %5.04,076.291,897.0553.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่25,453.8815,517.8139.0 %5.06,580.442,516.5561.8 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่4,079,786.501,848,268.8054.7 %5.024,465.955,442.3177.8 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่28,525.4111,187.3160.8 %5.04,869.002,504.2048.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 49,483.9524,447.0050.6 %5.0558.72492.6711.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่19,250.186,771.0064.8 %5.04,298.64574.1886.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่17,046.816,357.0062.7 %5.03,328.111,007.0469.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่19,956.5812,317.0038.3 %5.04,412.641,607.7763.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่24,532.0211,210.0054.3 %5.06,238.202,455.7560.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่26,447.2025,507.003.6 %1.57,036.861,839.7773.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่30,979.9813,696.0055.8 %5.04,869.011,432.4170.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่78,239.9465,717.3116.0 %5.07,930.70621.3092.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่16,924.3611,187.0033.9 %5.03,842.162,265.7541.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่20,920.4517,641.6415.7 %5.04,869.002,150.9855.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่18,815.9513,219.0029.7 %5.03,956.281,600.9159.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่21,689.637,965.0063.3 %5.05,097.241,694.0766.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่25,077.8815,547.0038.0 %5.03,613.98745.0479.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่64,433.0514,853.0076.9 %5.04,146.501,656.2760.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่371,961.72137,411.0063.1 %5.07,419.363,182.5057.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่17,888.3813,845.3022.6 %5.03,385.80706.4879.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่22,159.0519,383.0012.5 %5.05,325.421,672.0068.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่17,974.2012,382.0031.1 %5.03,576.281,100.6169.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่31,509.7925,058.0320.5 %5.05,572.711,995.9564.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่19,264.919,480.7350.8 %5.04,184.462,168.3348.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่61,138.2128,948.6652.7 %5.018,104.163,211.6882.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่233,276.0258,510.7274.9 %5.010,346.824,100.9660.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่33,648.8216,417.5551.2 %5.02,405.282,178.359.4 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม111,558.9075,179.0032.6 %5.03,562.361,137.4668.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก141,188.14148.2099.9 %5.03,958.123,774.534.6 %2.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่134,416.55169,260.00-25.9 %0.04,782.725,800.54-21.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่377,666.34325,953.0013.7 %5.07,458.783,878.7948.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่96,957.2392,535.074.6 %2.03,892.622,522.4635.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่186,333.4740,082.2878.5 %5.073,161.707,580.0589.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 18,355.2313,737.7025.2 %5.03,711.122,831.5823.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่15,600.985,383.0065.5 %5.02,701.20936.2665.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่78,198.676,855.3091.2 %5.018,888.781,626.0091.4 %5.0
รวม 7,056,294 3,428,637 51.41 % 5.0 369,010 119,526 67.61 % 5.0