สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา13,848.903,738.0073.0 %5.02,260.32884.6560.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา44,495.2323,807.5746.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา186,440.61140,955.3424.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา17,528.4017,927.09-2.3 %0.03,287.221,413.3157.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา18,700.196,898.0063.1 %5.03,743.58340.8890.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา62,187.8671,586.00-15.1 %0.010,361.163,337.8967.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง23,046.231,707.0092.6 %5.01,536.84100.7493.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว2,288.922,145.006.3 %3.02,736.1266.9097.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง22,632.342,279.0089.9 %5.01,169.65321.4872.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า23,736.342,920.8087.7 %5.02,138.58232.4389.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด23,419.592,186.0090.7 %5.01,255.20389.1069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง30,473.283,211.0089.5 %5.01,929.00294.3984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา28,066.084,033.0085.6 %5.01,370.76377.6372.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา24,532.9324,848.50-1.3 %0.04,998.844,104.8817.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา86,691.1133,676.0061.2 %5.05,226.841,626.1768.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา25,446.039,160.9064.0 %5.05,302.913,625.2031.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา20,690.345,313.0074.3 %5.03,629.701,506.4558.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา16,795.776,672.0060.3 %5.03,401.51791.0876.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา21,243.1313,428.0036.8 %5.04,998.843,251.5535.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา24,733.4822,519.009.0 %4.55,615.312,375.2257.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา25,453.6112,965.7049.1 %5.06,824.163,411.7150.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา17,165.186,573.0061.7 %5.03,325.44628.7481.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา27,279.9864,865.20-137.8 %0.06,405.832,486.4561.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา19,502.4314,468.7625.8 %5.04,200.00733.4582.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 9,697.514,254.0056.1 %5.0359.34162.2154.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา19,030.465,176.0072.8 %5.04,238.00198.5395.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา16,131.483,897.0075.8 %5.03,059.042,555.1216.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา19,096.1213,545.0029.1 %5.03,952.971,703.5556.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา150,559.47253,640.53-68.5 %0.056,341.869,050.7483.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา23,764.3718,958.0020.2 %5.06,519.945,045.0822.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา26,292.8510,907.0058.5 %5.04,200.001,680.9360.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา27,011.1529,636.72-9.7 %0.04,109.021,015.5575.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา62,844.399,784.0084.4 %5.03,933.763,599.558.5 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา19,778.4515,222.7623.0 %5.04,656.542,202.9752.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา43,468.5616,925.0061.1 %5.04,314.061,326.1869.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา22,321.5811,563.7748.2 %5.04,200.181,358.0967.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา16,108.8414,835.307.9 %3.52,509.74225.8691.0 %5.0
สพ.พังงา63,394.359,496.0085.0 %5.04,200.182,040.0651.4 %5.0
รจจ.พังงา 825,423.25596,970.0027.7 %5.05,038.384,291.8414.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา15,807.454,400.0072.2 %5.02,488.56938.1662.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา69,733.5215,267.0078.1 %5.06,044.522,831.6253.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา24,835.965,794.0076.7 %5.03,857.881,160.3769.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา21,784.2628,787.32-32.1 %0.04,431.552,203.7550.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา19,304.238,913.0053.8 %5.04,428.181,236.0872.1 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา69,847.9859,978.1314.1 %5.015,381.383,040.9680.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา145,543.8152,318.6264.1 %5.09,549.782,488.0873.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง137,739.6946,237.6866.4 %5.09,541.732,361.0175.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา48,135.8625,480.8847.1 %5.01,934.382,367.53-22.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า196,824.2380,669.0059.0 %5.04,015.742,110.2747.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง148,893.2570,076.0052.9 %5.03,918.181,680.2557.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา106,653.24119,156.65-11.7 %0.03,304.744,587.95-38.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา294,918.59320,960.09-8.8 %0.06,123.942,236.0363.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา82,678.9992,244.72-11.6 %0.09,433.329,656.16-2.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 19,832.209,702.0051.1 %5.03,868.803,349.1713.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา14,706.894,293.0070.8 %5.02,488.731,484.9140.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา86,132.6952,683.8438.8 %5.023,199.4521,589.646.9 %3.0
รวม 3,654,694 2,509,657 31.33 % 5.0 311,362 134,079 56.94 % 5.0