สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง14,498.873,983.1072.5 %5.02,085.96636.5969.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง711,763.81136,810.9780.8 %5.04,895.31802.3883.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง17,723.919,127.3048.5 %5.03,226.92511.3284.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง16,750.547,934.1052.6 %5.03,226.92311.8790.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง78,693.8462,430.0020.7 %5.011,574.903,233.4772.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี22,795.781,281.0094.4 %5.02,023.50523.4574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์22,400.172,063.0090.8 %5.01,926.84377.1580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง23,584.593,408.0085.5 %5.01,564.68394.5974.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น22,130.871,464.0093.4 %5.01,437.305.7099.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง65,316.5054,435.5516.7 %5.06,611.75818.2687.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง23,025.6624,758.06-7.5 %0.05,660.952,698.7952.3 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี14,605.732,732.0081.3 %5.02,694.96951.9064.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง23,118.0812,317.6046.7 %5.04,215.842,121.6949.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง17,761.196,831.0061.5 %5.03,683.521,663.9154.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง17,218.096,553.5061.9 %5.03,360.081,483.3255.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง17,791.986,028.0066.1 %5.03,455.102,849.3217.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง14,108.2111,664.0017.3 %5.02,549.66810.8668.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง22,306.806,069.0072.8 %5.05,509.032,632.7652.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)18,702.891,827.6090.2 %5.03,835.50743.1080.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง71,740.6535,788.3050.1 %5.06,216.11881.7285.8 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง309,627.91284,476.388.1 %4.02,209.403,506.55-58.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง19,288.017,910.0059.0 %5.02,835.542,123.7025.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 24,691.0017,141.9830.6 %5.0395.62523.65-32.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง17,976.416,837.2062.0 %5.03,683.31343.5990.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง16,304.545,933.6063.6 %5.02,979.711,168.6360.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง20,335.9713,640.0032.9 %5.03,683.281,280.1865.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง43,859.35148,701.20-239.0 %0.07,523.805,456.0027.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง22,918.2127,810.40-21.3 %0.05,622.901,706.8569.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง18,373.898,211.3055.3 %5.03,531.161,032.2770.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง22,170.0733,339.08-50.4 %0.04,843.27914.2981.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง17,864.839,272.3048.1 %5.03,455.102,620.6124.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง17,709.3923,570.81-33.1 %0.03,264.932,565.4821.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง17,775.8312,422.1030.1 %5.02,731.921,343.0950.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง25,238.819,371.0062.9 %5.03,968.521,966.4850.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง16,222.576,951.9057.1 %5.02,580.36378.2085.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง232,574.8113,440.0094.2 %5.075,183.441,585.2697.9 %5.0
รจจ.ระนอง 5,755,222.00123,614.7997.9 %5.055,157.132,301.2995.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง14,663.493,174.5578.4 %5.02,200.02524.0376.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง44,757.3423,638.0047.2 %5.08,418.252,467.4370.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง18,457.616,898.0062.6 %5.03,911.58929.7776.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง17,952.2223,154.70-29.0 %0.03,531.171,601.1054.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง18,625.2211,913.3036.0 %5.02,820.721,650.0541.5 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง19,175.5515,191.6520.8 %5.03,455.101,375.2760.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง100,656.4666,328.0034.1 %5.015,357.302,565.5283.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง23,490.0017,976.1323.5 %5.01,709.422,069.32-21.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี90,249.1650,424.0044.1 %5.03,515.361,651.9353.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง62,959.1251,502.4018.2 %5.02,947.342,072.4229.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง180,856.86112,198.9638.0 %5.05,004.742,033.8459.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง51,995.3588,148.54-69.5 %0.08,711.835,460.4137.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 20,268.5710,835.7046.5 %5.04,481.943,159.0029.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง16,625.668,411.0049.4 %5.02,542.321,074.8057.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง92,124.2012,005.4187.0 %5.018,548.5833,880.41-82.7 %0.0
รวม 8,607,049 1,651,951 80.81 % 5.0 350,560 117,784 66.40 % 5.0