สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร15,381.813,578.0076.7 %5.03,108.62722.0976.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร103,640.4652,179.6149.7 %5.0430.56571.91-32.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร18,379.7818,232.000.8 %0.54,401.841,157.1073.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร16,940.257,750.0054.3 %5.03,736.14509.2286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร114,106.8535,838.0068.6 %5.011,361.543,130.2472.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ22,832.601,862.0091.8 %5.01,785.00185.7189.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก21,216.193,015.0085.8 %5.01,932.54379.8580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว21,199.531,357.0093.6 %5.01,546.50197.3587.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ20,934.47828.0096.0 %5.02,873.88107.3796.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร25,406.426,362.0075.0 %5.01,889.10173.8590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม20,918.831,822.0091.3 %5.02,324.70289.2487.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี20,976.502,581.0087.7 %5.01,889.52451.3976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน54,053.294,670.0091.4 %5.02,956.68409.8786.1 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร20,670.7138,482.02-86.2 %0.04,517.29991.0178.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร63,249.0827,818.0256.0 %5.06,626.584,406.0833.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร10,801.538,998.0016.7 %5.06,170.203,744.2939.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร17,037.653,444.0079.8 %5.03,945.301,209.1669.4 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14145,573.3133,999.0376.6 %5.053,536.3830,993.7542.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร17,403.9611,075.0036.4 %5.04,002.351,610.5859.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร28,817.5810,363.8064.0 %5.07,620.907,047.107.5 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร11,011.0914,013.41-27.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร24,006.7212,501.0047.9 %5.06,816.894,687.3831.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร23,257.2213,044.0043.9 %5.04,738.201,906.8659.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร28,504.2751,054.07-79.1 %0.07,596.363,980.7847.6 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร347,276.84260,953.0024.9 %5.03,519.482,487.9029.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร19,208.7310,325.0046.2 %5.04,743.961,289.1472.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร25,879.4830,215.00-16.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0382.20382.84-0.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร19,033.134,575.0076.0 %5.04,686.94431.1890.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร16,744.501,290.0092.3 %5.03,755.301,751.8653.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร18,436.2118,574.00-0.7 %0.04,915.141,570.1168.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร221,149.06244,211.22-10.4 %0.019,006.146,443.0666.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร36,033.3511,699.9067.5 %5.08,528.3313,831.81-62.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร18,804.049,188.0051.1 %5.04,667.91739.8884.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร38,574.2866,565.21-72.6 %0.08,509.14627.0992.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร8,149.8410,775.00-32.2 %0.04,515.802,750.5539.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร19,475.2612,768.0934.4 %5.04,744.141,987.5858.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร19,335.389,919.0048.7 %5.04,858.08533.5589.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร19,314.978,096.0058.1 %5.02,708.341,486.0445.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร19,111.4812,471.5034.7 %5.03,717.12320.6391.4 %5.0
สพ.ชุมพร62,977.0915,128.0076.0 %5.04,553.821,741.0561.8 %5.0
รจจ.ชุมพร 257,166.53172,763.0032.8 %5.05,383.971,242.4676.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร14,510.733,013.0079.2 %5.02,804.34419.9285.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร18,346.5419,843.00-8.2 %0.03,070.231,869.8539.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร17,378.785,744.0066.9 %5.04,021.53850.6778.8 %5.0
สปส.จ.ชุมพร24,782.2129,864.00-20.5 %0.06,148.462,261.9563.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร17,130.086,996.0059.2 %5.03,907.431,490.5461.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร41,432.4210,950.4073.6 %5.04,699.32900.5080.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร31,574.477,858.5475.1 %5.07,177.801,528.9378.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1245,378.7850,316.0079.5 %5.011,251.532,135.2981.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 283,793.0251,315.9438.8 %5.08,318.581,497.2082.0 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล349,707.2273,736.9178.9 %5.02,862.262,337.3718.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน248,805.23105,696.0057.5 %5.04,885.681,316.9973.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร901,808.38562,144.0037.7 %5.06,264.542,987.7552.3 %5.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร101,548.4983,377.8717.9 %5.04,329.062,685.1138.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร104,757.51103,099.001.6 %0.515,486.152,214.0085.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 28,751.9512,109.0057.9 %5.04,820.042,510.6647.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร14,878.562,935.0080.3 %5.02,918.581,018.7865.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร142,350.7049,332.0065.3 %5.024,924.9023,067.907.5 %3.5
รวม 4,419,926 2,442,715 44.73 % 5.0 356,893 159,572 55.29 % 5.0