สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,025.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี23,937.5333,543.00-40.1 %0.05,001.841,212.8775.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี19,305.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,317.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี60,744.1150,755.0016.4 %5.017,962.143,428.2880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ62,324.672,596.0095.8 %5.01,654.2636.4197.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง22,291.653,479.0084.4 %5.01,868.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล31,780.794,916.0084.5 %5.02,861.10471.5183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง21,366.083,860.0081.9 %5.0823.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง22,437.662,900.0087.1 %5.02,402.40235.9490.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่23,107.503,265.0085.9 %5.01,877.10375.2080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม25,390.563,339.0086.8 %5.01,530.66187.9687.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี28,215.3812,609.2055.3 %5.01,665.72404.0775.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ23,792.31494.0097.9 %5.02,385.9050.7497.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์25,625.783,116.0087.8 %5.01,640.8430.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง23,569.231,679.0092.9 %5.01,794.72346.9280.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี23,459.567,900.0066.3 %5.06,257.043,121.9850.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 722,611.5617,457.0522.8 %5.07,686.232,381.1969.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 10191,402.05140,624.0226.5 %5.072,835.2721,005.0071.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี24,225.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,572.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี13,232.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,211.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี84,293.3263,104.8125.1 %5.07,854.244,370.1144.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1168,905.5894,627.00-37.3 %0.023,719.9122,272.806.1 %3.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี14,893.844,282.0071.2 %5.02,682.00306.4188.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี17,070.974,960.0070.9 %5.03,480.561,451.3258.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี21,092.2923,555.27-11.7 %0.05,154.102,834.9545.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี30,956.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,538.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี26,925.2316,828.0037.5 %5.07,740.301,392.4882.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี85,467.0038,491.4055.0 %5.010,934.94647.2394.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี20,583.6612,114.0041.1 %5.05,040.002,127.5157.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี31,312.3819,632.1437.3 %5.06,390.182,822.8455.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี31,639.6425,056.3120.8 %5.04,374.47329.1092.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี108,937.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,977.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี64,524.9511,875.3381.6 %5.04,545.601,414.4368.9 %5.0
รจก.ลพบุรี 411,632.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,664.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี16,163.646,343.0060.8 %5.03,176.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี20,056.9710,058.7549.8 %5.04,488.542,112.8752.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี17,604.086,754.0061.6 %5.04,089.241,881.8454.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี25,502.7641,668.44-63.4 %0.09,012.314,254.5552.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี23,728.0334,866.04-46.9 %0.05,914.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1116,096.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,470.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2172,676.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019,386.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 69,539.3342,671.20-347.3 %0.02,667.503,529.02-32.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง278,888.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,583.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี718,957.00645,032.0010.3 %5.012,218.709,504.9022.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,205.76ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี77,685.9244,433.9842.8 %5.03,466.741,377.1160.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 16,933.738,490.2849.9 %5.07,118.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 21,799.4117,611.0019.2 %5.05,382.271,317.6175.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี17,646.026,922.9560.8 %5.03,803.981,570.1758.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี127,571.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.021,822.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,064,382 1,471,910 0.00 % 0.0 254,601 98,805 0.00 % 0.0