สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้18,121.6516,948.096.5 %3.08,930.701,863.5479.1 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา20,880.431,330.5093.6 %5.06,622.2426,811.68-304.9 %0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6362,965.3129,349.0091.9 %5.01,353.542,322.75-71.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา141,697.9444,171.6168.8 %5.0569.881,767.16-210.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา353,893.56142,899.0059.6 %5.01,225.742,312.90-88.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา32,758.4567,254.00-105.3 %0.08,343.241,264.6084.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา18,501.6411,974.8035.3 %5.04,539.90103.0697.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 12162,350.45243,081.19-49.7 %0.049,630.681,731.8596.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 192,194.74129,525.52-40.5 %0.021,833.705,085.1176.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.030,056.583,495.0588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง22,266.512,026.0090.9 %5.01,166.94265.0577.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง21,423.311,595.0092.6 %5.01,792.80576.6567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ23,646.592,472.0089.5 %5.01,693.82193.8088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา20,407.561,857.0090.9 %5.02,332.44366.0184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี22,218.582,542.0088.6 %5.02,030.22317.7484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม21,261.963,071.0085.6 %5.01,209.42380.9568.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ20,798.311,900.0090.9 %5.01,359.29491.1563.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,734.78268.2484.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด22,837.293,403.0085.1 %5.02,652.00323.1187.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ21,362.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,919.58627.0067.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ21,971.742,182.0090.1 %5.01,478.28300.2079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา25,218.164,786.0081.0 %5.03,151.5684,960.41-2,595.8 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย21,440.822,549.0088.1 %5.02,760.06382.5886.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร22,314.083,698.0083.4 %5.01,698.12212.2487.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 127,992.349,482.0066.1 %5.02,560.80805.6068.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,697.18257.4590.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 449,983.1080,011.26-60.1 %0.09,828.728,708.2611.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่10,141.2243,505.86-329.0 %0.05,067.541,491.6470.6 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์68,290.18113,546.49-66.3 %0.013,027.021,721.2586.8 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา53,761.2195,263.71-77.2 %0.08,537.101,446.7583.1 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา44,766.80324,369.00-624.6 %0.012,350.702,391.8080.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 941,542.4853,471.71-28.7 %0.012,227.778,758.5828.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา41,217.4674,485.00-80.7 %0.012,160.089,688.9620.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา32,146.738,704.9872.9 %5.07,487.541,596.3078.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา23,518.7818,275.9922.3 %5.04,376.406,653.12-52.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1132,465.0023,163.4628.7 %5.09,270.662,086.8077.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา29,328.5321,759.3725.8 %5.05,567.712,828.1449.2 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 16146,491.16309,680.16-111.4 %0.048,215.0426,395.7545.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 920,996.547,931.0062.2 %5.07,749.12753.2490.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา19,898.7815,160.0023.8 %5.04,882.202,765.6443.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 927,613.2517,257.4037.5 %5.09,631.916,565.1631.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา23,927.2813,449.0043.8 %5.07,050.006,850.452.8 %1.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1228,758.9924,906.1913.4 %5.010,924.746,828.3537.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา64,918.9459,369.538.5 %4.09,478.261,186.0087.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา13,581.9016,681.00-22.8 %0.03,423.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา25,684.3125,082.772.3 %1.011,783.164,634.0560.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา33,076.0018,886.8842.9 %5.010,358.949,002.0413.1 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา22,472.2314,179.4336.9 %5.06,254.822,175.7565.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 921,531.719,005.9058.2 %5.07,830.919,011.71-15.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา102,718.28133,050.84-29.5 %0.016,329.304,727.2071.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 64,403.5960,727.545.7 %2.524,610.0214,262.8542.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)35,426.3856,149.30-58.5 %0.012,750.602,930.7577.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา23,624.6413,917.0041.1 %5.06,593.762,488.1562.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)18,916.4823,980.02-26.8 %0.06,059.884,868.4619.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 76,130.5666,690.0112.4 %5.028,432.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 869,350.2358,476.9915.7 %5.023,511.8218,525.7121.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก226,068.78154,572.2531.6 %5.02,953.141,975.3733.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0369.45278.2624.7 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)9,111.814,490.6050.7 %5.0418.38468.54-12.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา22,609.277,945.0064.9 %5.05,547.60395.3692.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา18,186.137,050.0061.2 %5.04,197.721,625.5561.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา20,959.2319,064.399.0 %4.55,369.773,803.9929.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา42,536.1632,828.1122.8 %5.013,800.8217,299.18-25.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา24,157.178,728.4563.9 %5.03,515.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา58,908.5566,848.92-13.5 %0.018,687.95964.5094.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา134,416.2087,328.0035.0 %5.015,896.525,974.6562.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา20,502.2012,931.8036.9 %5.05,642.821,829.1467.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา23,391.8020,744.4011.3 %5.06,574.741,357.5579.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ31,826.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา25,655.9814,465.0043.6 %5.07,278.182,121.8370.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา27,972.2778,816.00-181.8 %0.06,422.48626.1490.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา342,128.44138,309.9159.6 %5.04,358.202,215.0449.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา265,170.88118,269.0255.4 %5.04,595.102,252.6851.0 %5.0
ทสญ.สงขลา 199,886.70107,234.2246.4 %5.04,818.8410,637.04-120.7 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา395,336.72461,894.00-16.8 %0.07,955.953,487.2056.2 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา490,466.13403,116.0017.8 %5.08,263.894,388.8846.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 304,254.28938,436.88-208.4 %0.06,161.192,079.6466.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 984,452.9676,212.389.8 %4.511,631.905,820.3350.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา15,744.166,036.0061.7 %5.03,532.201,413.8660.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา20,847.109,871.6352.6 %5.05,604.792,173.3161.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา155,906.45127,050.1118.5 %5.010,396.672,683.7574.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา23,639.007,774.0067.1 %5.060,139.492,423.3596.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา26,846.4017,338.4035.4 %5.07,848.682,226.5471.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา27,362.7023,001.4715.9 %5.06,070.334,802.2020.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้29,062.5841,377.00-42.4 %0.06,023.281,140.7581.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา29,056.0546,771.42-61.0 %0.06,023.285,635.906.4 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2226,737.0650,722.7177.6 %5.07,360.231,612.4078.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1207,378.4446,881.4277.4 %5.06,038.942,774.9554.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3607,467.4458,915.4790.3 %5.010,144.355,252.8948.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)137,239.7858,009.3857.7 %5.0388,742.813,439.9999.1 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา100,530.5197,732.182.8 %1.02,455.301,278.7647.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา69,902.7964,440.007.8 %3.52,763.302,207.3020.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา92,085.9158,004.5337.0 %5.02,088.101,109.2046.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,647.45ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ176,190.5281,414.0053.8 %5.04,603.921,626.6164.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร404,971.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,808.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ44,951.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,569.09ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ184,985.48132,864.0028.2 %5.05,266.324,908.686.8 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่226,063.03398,991.59-76.5 %0.05,664.184,931.3512.9 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา160,445.52179,299.00-11.8 %0.05,510.582,059.5962.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา382,823.75380,068.410.7 %0.55,512.744,566.9017.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้15,025.399,309.3038.0 %5.07,855.25609.7092.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา100,880.32170,260.42-68.8 %0.013,929.0417,036.80-22.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา47,437.3366,565.99-40.3 %0.013,282.689,914.0125.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา255,790.81155,685.4139.1 %5.06,174.412,678.3656.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1222,340.355,694.0074.5 %5.07,150.501,641.4277.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 22,694.7819,146.2615.6 %5.03,984.843,456.7213.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)31,474.2833,536.00-6.6 %0.010,762.201,007.0090.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา22,728.9030,617.31-34.7 %0.08,521.561,133.7086.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)15,951.6710,564.0033.8 %5.02,729.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา16,222.933,789.0076.6 %5.03,684.301,422.1561.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 9268,933.34211,317.0021.4 %5.048,670.6644,575.408.4 %4.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา143,705.3191,568.7736.3 %5.019,438.3836,046.59-85.4 %0.0
รวม 9,363,516 7,983,136 14.74 % 5.0 1,325,447 556,220 58.04 % 5.0