สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล11,007.275,493.0050.1 %5.02,355.901,350.9042.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล181,743.4175,228.1058.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล17,032.7922,287.52-30.9 %0.03,021.481,488.6550.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล19,046.635,943.9568.8 %5.02,598.18330.0087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล47,713.7337,131.8022.2 %5.010,913.102,712.2575.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง22,266.522,943.0086.8 %5.01,551.84456.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน21,094.453,223.0084.7 %5.01,006.68427.5057.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ24,862.182,567.0089.7 %5.01,002.42456.0054.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า21,281.102,660.0087.5 %5.02,019.78417.0579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล22,473.95284.0098.7 %5.01,408.44270.7580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู21,834.323,608.0083.5 %5.01,657.92456.0072.5 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน25,711.2523,466.008.7 %4.03,060.42627.0079.5 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล68,031.1345,836.5132.6 %5.05,044.443,244.0035.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล20,239.5416,347.0119.2 %5.04,162.442,353.3043.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล15,897.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,470.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล28,829.0612,655.0056.1 %5.07,889.585,503.3630.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล17,615.878,221.0053.3 %5.03,382.801,028.5169.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล17,976.647,553.0058.0 %5.03,154.622,738.0013.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล15,268.029,961.0034.8 %5.02,355.903,477.95-47.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล25,219.1822,670.3910.1 %5.05,524.402,243.9059.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล24,611.0710,573.0057.0 %5.05,930.942,732.2053.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล18,302.256,831.0062.7 %5.03,610.981,707.1552.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล25,408.7655,127.85-117.0 %0.05,875.682,338.9060.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล20,101.1312,061.0040.0 %5.04,010.321,346.1566.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 12,862.343,108.0075.8 %5.0270.24276.19-2.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล19,063.424,688.0075.4 %5.03,801.11322.9791.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล17,526.605,933.5066.1 %5.03,154.621,231.5261.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล22,569.5222,199.211.6 %0.54,314.591,601.0062.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูล32,892.4667,483.31-105.2 %0.07,490.226,230.2016.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล26,102.9711,105.0057.5 %5.06,349.262,938.7053.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล18,770.506,988.0062.8 %5.03,668.031,306.1364.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล43,397.1552,755.75-21.6 %0.06,919.74573.4291.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล63,504.887,763.0087.8 %5.03,496.861,574.1055.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล20,410.3113,176.0035.4 %5.04,580.792,876.0337.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล17,510.378,171.0053.3 %5.03,268.681,748.6246.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล19,062.568,331.0056.3 %5.03,744.302,016.2646.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล20,970.569,907.0052.8 %5.02,926.38279.7790.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล65,450.8640,746.0037.7 %5.02,068.411,698.3617.9 %5.0
รจจ.สตูล 190,216.72213,227.00-12.1 %0.03,736.802,174.5741.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล14,989.812,585.0082.8 %5.02,146.74980.4054.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล18,713.269,312.0050.2 %5.03,668.052,027.3044.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล17,261.768,367.0051.5 %5.02,584.141,333.8048.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล26,137.7224,872.614.8 %2.04,162.441,323.3568.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล25,903.0513,781.0046.8 %5.03,725.101,337.9164.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล31,911.5316,925.1547.0 %5.04,623.902,393.3548.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล99,586.9348,402.5751.4 %5.07,607.003,112.2059.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล25,522.2121,127.8017.2 %5.01,964.702,401.28-22.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู214,965.3197,479.0054.7 %5.03,672.361,948.9546.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล138,379.4885,293.3638.4 %5.03,796.705,003.66-31.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล318,430.53179,178.0043.7 %5.05,941.623,256.8445.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล59,495.6373,283.72-23.2 %0.08,307.855,947.4028.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 19,081.039,719.6449.1 %5.03,763.121,848.1350.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล15,460.902,702.0082.5 %5.02,127.72801.8062.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล198,574.3651,952.0073.8 %5.014,919.0621,938.95-47.1 %0.0
รวม 2,532,395 1,513,235 40.24 % 5.0 214,339 120,209 43.92 % 5.0