สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง14,724.273,661.0075.1 %5.02,490.92849.0065.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง50,571.0430,636.0539.4 %5.0750.961,074.13-43.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง115,878.3545,855.8760.4 %5.0427.741,182.75-176.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง17,673.816,334.0064.2 %5.03,764.941,102.9570.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง18,330.5412,850.0029.9 %5.03,788.98328.6991.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง72,565.8933,569.2653.7 %5.014,261.683,513.1075.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง22,046.214,983.6377.4 %5.01,443.83583.6459.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง20,898.221,642.0092.1 %5.0952.80147.5084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน21,786.582,057.0090.6 %5.01,888.44524.5072.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง35,898.447,293.0079.7 %5.01,666.28417.5774.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว23,952.383,117.0087.0 %5.01,492.38579.9861.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา21,401.471,407.0093.4 %5.01,697.10223.4786.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ20,340.812,628.0087.1 %5.01,904.16344.4781.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา21,308.161,913.0091.0 %5.01,518.06570.4162.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด22,750.264,006.0082.4 %5.02,006.58562.7572.0 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง65,419.9627,593.5957.8 %5.04,453.44901.5579.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง26,603.9224,010.089.7 %4.57,206.821,344.2581.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง16,707.4312,750.0023.7 %5.03,308.55491.7585.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง23,490.3810,030.0057.3 %5.06,160.864,583.3025.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง25,201.445,449.0078.4 %5.03,997.261,471.5563.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง20,980.946,911.0067.1 %5.04,449.481,521.0065.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง23,834.9310,036.0057.9 %5.07,017.594,976.5529.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง10,738.1814,481.00-34.9 %0.02,799.821,984.5529.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง31,896.8214,695.8853.9 %5.07,415.885,356.1027.8 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง20,491.4217,629.3014.0 %5.04,810.802,431.5449.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง43,873.2662,947.09-43.5 %0.09,926.101,585.2084.0 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง855,291.44802,821.006.1 %3.02,773.082,604.756.1 %3.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง18,923.0513,674.0027.7 %5.04,240.321,461.7165.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง33,711.2624,990.6525.9 %5.027,954.982,524.1491.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 28,177.6721,004.0025.5 %5.0450.96560.40-24.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง17,564.172,911.0083.4 %5.04,563.51213.0295.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง16,634.736,344.0061.9 %5.03,593.76634.0182.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง20,171.3117,670.0012.4 %5.04,791.722,433.0049.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง36,509.44131,298.55-259.6 %0.025,326.7810,060.8060.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง28,206.3821,929.0022.3 %5.08,100.542,064.6674.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง32,100.216,384.0080.1 %5.04,620.631,163.7574.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง54,647.0170,191.49-28.4 %0.08,237.77882.5589.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง24,253.8912,468.0048.6 %5.06,331.985,027.4020.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง23,125.2621,584.006.7 %3.05,666.523,311.4541.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง19,332.979,434.0051.2 %5.04,563.481,379.8869.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง23,756.1312,365.0048.0 %5.05,949.463,243.9845.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง18,036.8421,075.00-16.8 %0.03,650.82312.5591.4 %5.0
สพ.ตรัง69,329.5158,043.0016.3 %5.05,669.752,180.0461.5 %5.0
รจจ.ตรัง 871,857.06329,566.0062.2 %5.06,093.425,143.5515.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง15,808.303,951.0075.0 %5.02,738.04865.4568.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง22,091.4514,001.0036.6 %5.05,476.382,017.8063.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง16,326.234,985.0069.5 %5.03,384.581,045.0069.1 %5.0
สปส.จ.ตรัง25,537.2539,778.42-55.8 %0.05,818.561,840.1568.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง18,291.747,349.0059.8 %5.02,549.241,958.3023.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง182,961.1916,197.0291.1 %5.04,282.171,921.0555.1 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง26,676.0126,897.65-0.8 %0.04,563.482,319.9049.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 196,281.0569,975.6927.3 %5.07,384.533,261.0055.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2165,504.2256,244.4466.0 %5.08,134.923,252.8060.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่77,940.0649,682.5436.3 %5.014,512.834,688.0467.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 439,191.9625,569.5434.8 %5.01,858.954,570.45-145.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง90,505.8676,770.5215.2 %5.03,422.78828.4075.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,398.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน91,235.4535,506.0061.1 %5.03,710.542,111.8543.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด311,977.06162,058.0048.1 %5.04,551.601,850.4559.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง118,558.23120,140.99-1.3 %0.03,851.822,896.9524.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง440,059.22270,846.0038.5 %5.07,905.662,810.0564.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง107,961.75110,415.32-2.3 %0.04,004.222,537.3536.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง59,361.9786,763.00-46.2 %0.010,647.174,961.7553.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง209,255.98132,442.0236.7 %5.04,295.111,156.6373.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 22,674.6412,351.0045.5 %5.05,305.143,555.2833.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง14,925.304,766.0068.1 %5.02,852.16853.4070.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง169,609.5562,970.0062.9 %5.021,808.9241,759.73-91.5 %0.0
รวม 5,323,728 3,341,899 37.23 % 5.0 367,240 176,916 51.83 % 5.0