สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี15,129.131,460.0090.3 %5.02,291.82562.8275.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี80,032.6249,272.4938.4 %5.0461.67339.6726.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี18,441.2726,089.06-41.5 %0.03,356.70802.0276.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี18,424.748,111.0056.0 %5.03,394.845.7099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี129,621.8969,186.9046.6 %5.015,431.952,886.1081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ20,346.011,177.0094.2 %5.01,501.26786.6047.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์21,601.793,578.0083.4 %5.01,264.32434.1565.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง20,544.131,768.0091.4 %5.01,175.94834.1029.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ21,658.341,781.0091.8 %5.01,290.72513.0060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ20,718.291,444.0093.0 %5.01,143.18583.3049.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี26,353.776,089.0076.9 %5.01,267.20329.6574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน22,855.891,490.0093.5 %5.01,030.14427.5058.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น20,497.16885.0095.7 %5.01,400.461,001.3028.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง19,052.682,906.0084.7 %5.01,016.04138.9486.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง21,824.512,162.0090.1 %5.01,012.20475.0053.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี20,795.121,644.0092.1 %5.01,544.641,022.2033.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก20,089.162,190.0089.1 %5.0949.68456.0052.0 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี22,445.5425,746.98-14.7 %0.03,366.031,006.0570.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี29,664.129,611.0067.6 %5.04,231.542,132.7549.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ19,020.704,912.0074.2 %5.02,430.601,295.8046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี30,103.606,580.0078.1 %5.08,472.126,251.9526.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี18,115.925,302.0070.7 %5.03,337.802,090.0037.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี19,643.304,041.0079.4 %5.03,470.882,251.5035.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี23,931.7410,396.0056.6 %5.04,725.843,745.3520.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี19,998.9415,949.1020.3 %5.03,182.131,796.4543.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี29,304.3621,771.8625.7 %5.07,958.675,253.5034.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี19,281.0210,187.3647.2 %5.03,927.201,941.7150.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี85,705.8956,813.9833.7 %5.08,738.341,657.7481.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี22,552.1715,117.2033.0 %5.05,410.44210.7796.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี10,842.405,726.0047.2 %5.0233.10501.61-115.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี19,999.454,820.0075.9 %5.04,136.48274.8393.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี16,070.874,155.0074.1 %5.02,634.34808.4569.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี38,698.7221,978.0343.2 %5.04,440.712,397.1546.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี40,997.195,381.0086.9 %5.011,343.5415,944.40-40.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี40,768.5817,065.0058.1 %5.08,262.843,229.0560.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี26,670.776,340.0076.2 %5.05,011.203,065.0938.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี50,399.9728,572.9243.3 %5.010,773.06485.1095.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี62,220.0213,144.0078.9 %5.03,356.721,746.1048.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี23,052.858,860.0061.6 %5.05,068.262,512.7550.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี50,710.526,541.0087.1 %5.05,885.84782.8086.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี25,933.4111,347.0056.2 %5.05,174.612,582.5550.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี15,920.9710,961.0031.2 %5.02,520.12403.8384.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี139,952.7551,550.6363.2 %5.03,008.65760.6674.7 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี385,510.75317,539.0017.6 %5.05,426.673,463.8236.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี18,275.4312,052.0034.1 %5.03,413.761,964.6342.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี26,179.0916,884.8135.5 %5.05,505.611,711.4668.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี19,773.206,132.1069.0 %5.03,813.12941.4575.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี72,836.9631,209.3257.2 %5.07,350.181,900.0074.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี23,129.148,037.0065.3 %5.05,562.681,012.1181.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี43,346.0614,161.1067.3 %5.06,281.821,790.4271.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี23,779.032,994.2887.4 %5.05,638.742,339.7558.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1460,211.6653,244.0088.4 %5.04,328.152,993.4530.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2164,758.8040,400.6375.5 %5.05,112.752,912.3543.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3252,374.2741,271.3083.6 %5.04,324.261,909.9955.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี36,288.6617,730.1151.1 %5.02,784.403,251.16-16.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี446,857.3891,692.8779.5 %5.03,927.362,182.6044.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี309,242.9162,660.0079.7 %5.03,479.123,261.116.3 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี484,835.63147,181.0069.6 %5.04,177.323,894.056.8 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี312,469.19177,358.0043.2 %5.05,987.365,794.903.2 %1.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี549,906.50134,745.8875.5 %5.03,781.082,826.8425.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี330,844.31153,092.9853.7 %5.03,486.562,451.0029.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี77,531.1158,192.4124.9 %5.08,387.118,426.00-0.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 18,331.8611,844.0235.4 %5.03,356.721,252.1062.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี14,943.983,754.0074.9 %5.02,082.651,049.0149.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี266,174.4761,498.0076.9 %5.041,610.0069,605.00-67.3 %0.0
รวม 5,757,593 2,027,778 64.78 % 5.0 310,451 203,659 34.40 % 5.0