สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา23,108.781,046.0095.5 %5.02,781.721,339.0251.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา405,281.78176,849.3056.4 %5.06,264.241,891.4569.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา132,936.3148,000.8063.9 %5.02,423.70938.8861.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)341,477.9164,630.4081.1 %5.06,024.134,005.5933.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา17,197.859,622.0044.1 %5.03,580.38913.1974.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา16,811.663,920.0076.7 %5.02,707.98330.1987.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา131,937.6362,874.2452.3 %5.09,253.442,091.6577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง20,308.711,381.0093.2 %5.01,470.36700.1552.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต20,149.06937.0095.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา20,340.322,658.0086.9 %5.01,548.90699.2054.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง21,421.453,267.0084.7 %5.01,573.80447.4571.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,826.71393.3086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา20,630.233,319.0083.9 %5.01,208.10432.2564.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน20,505.452,912.0085.8 %5.01,037.52578.5544.2 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง50,873.7242,900.8915.7 %5.05,609.862,032.6163.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา18,238.3015,359.6815.8 %5.03,660.842,369.3035.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,914.781,021.2546.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา28,410.419,674.0065.9 %5.08,727.316,842.8521.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา18,478.237,514.0059.3 %5.03,591.00958.5573.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา17,063.794,264.4075.0 %5.03,542.362,409.4932.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา28,366.1315,523.0045.3 %5.06,164.137,900.20-28.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา38,504.1237,272.003.2 %1.58,837.952,570.1270.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา26,795.4417,834.4833.4 %5.07,573.7413,783.78-82.0 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา16,894.6211,306.5033.1 %5.03,751.54724.6980.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา80,789.6666,954.8217.1 %5.08,258.341,733.9779.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา22,681.8613,448.0040.7 %5.05,976.42759.5787.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0297.99695.27-133.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา14,665.832,849.0080.6 %5.02,781.72314.3488.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา16,683.203,177.0081.0 %5.03,466.261,640.1152.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา20,964.9917,434.0016.8 %5.05,139.682,054.0560.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา26,839.2194,206.25-251.0 %0.07,345.562,230.1569.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา65,214.8224,147.7163.0 %5.015,332.283,644.6076.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา20,950.9216,971.0219.0 %5.05,291.8223,629.69-346.5 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา33,562.0349,311.75-46.9 %0.07,134.78409.2794.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา62,936.987,422.0088.2 %5.04,093.802,221.9045.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา20,858.8921,571.83-3.4 %0.05,177.701,858.4964.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา29,889.469,793.0067.2 %5.04,607.521,192.1474.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา33,363.6214,666.1756.0 %5.05,862.302,503.0757.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา16,702.6518,136.40-8.6 %0.03,124.02438.7786.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา56,952.7818,552.0067.4 %5.03,921.653,256.9616.9 %5.0
รจก.ยะลา 260,273.16285,432.72-9.7 %0.05,632.981,135.8079.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา23,789.6826,472.71-11.3 %0.03,542.362,492.6029.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา20,348.6912,975.0036.2 %5.03,789.541,334.3264.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา16,968.859,968.0041.3 %5.02,755.38643.3276.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา22,654.3127,068.14-19.5 %0.05,615.092,074.2563.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา26,351.145,220.0080.2 %5.07,272.061,615.9877.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา73,934.0223,145.8568.7 %5.02,659.62141.3194.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา25,377.4252,786.59-108.0 %0.06,432.786,178.464.0 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1351,358.8195,061.6372.9 %5.05,953.453,017.2749.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2136,763.7353,091.9361.2 %5.06,798.561,997.3070.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต398,587.4614,301.6085.5 %5.09,940.983,053.2569.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2528,311.8126,816.5794.9 %5.02,657.694,906.75-84.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง220,786.80106,949.9951.6 %5.05,730.191,315.1077.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน240,132.5988,332.0063.2 %5.03,897.303,490.1510.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา363,570.84284,931.0321.6 %5.07,595.284,007.1047.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา114,935.1183,845.0027.1 %5.03,680.822,824.3023.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา156,185.47144,730.027.3 %3.53,908.521,387.9464.5 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา91,459.55108,467.56-18.6 %0.012,964.486,707.6048.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา206,815.61224,804.06-8.7 %0.05,685.113,317.2541.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 21,881.0518,313.0016.3 %5.04,607.252,711.5841.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา15,589.971,057.0093.2 %5.02,800.711,284.3054.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา493,543.8892,432.9981.3 %5.0120,691.3356,806.5052.9 %5.0
รวม 5,468,409 2,707,910 50.48 % 5.0 418,498 216,398 48.29 % 5.0