สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส16,931.375,703.0066.3 %5.02,925.472,036.4430.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส67,360.74125,355.07-86.1 %0.0397.14688.27-73.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส92,074.1747,208.9148.7 %5.0588.782,045.15-247.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส19,814.7027,723.09-39.9 %0.03,115.71866.8072.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส17,604.689,679.0045.0 %5.02,197.6282.7796.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส59,745.3858,158.002.7 %1.015,666.184,653.1470.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ5,683.1578.0098.6 %5.01,334.94972.8027.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง22,145.561,330.0094.0 %5.01,126.22586.4147.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ22,039.203,473.0084.2 %5.01,195.86677.8443.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ21,746.091,232.0094.3 %5.01,088.46654.5839.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ22,309.7478.0099.7 %5.0962.28319.2566.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ31,308.881,888.0094.0 %5.01,207.32151.9987.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ20,993.221,954.0090.7 %5.01,716.24604.4864.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง20,713.961,950.0090.6 %5.02,062.44198.6090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร22,285.592,321.0089.6 %5.01,878.96633.4466.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน20,136.84133.0099.3 %5.02,055.30324.3284.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก25,078.125,097.0079.7 %5.02,439.78452.6781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี21,733.722,053.0090.6 %5.01,512.00455.7369.9 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ56,569.0659,967.19-6.0 %0.04,434.601,186.8673.2 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก53,898.84111,365.48-106.6 %0.06,876.273,013.9156.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส19,758.5534,630.29-75.3 %0.04,731.982,374.0549.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ15,133.926,946.0054.1 %5.02,644.62893.9566.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส15,347.486.00100.0 %5.01,980.301,222.0638.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก15,565.484,537.0070.9 %5.03,081.061,894.5038.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส16,285.346,561.5959.7 %5.03,115.321,139.5463.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส19,063.135,817.0069.5 %5.04,256.582,069.5051.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส20,031.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,231.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาสไม่ครบ12,312.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,141.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส12,258.3415,439.49-26.0 %0.03,012.81422.8286.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส25,067.1411,972.2352.2 %5.06,861.856,398.786.7 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส19,265.866,825.0064.6 %5.04,484.76786.4082.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ84,065.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,504.76ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส440,091.31533,115.19-21.1 %0.03,465.543,893.83-12.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส19,246.5710,849.0043.6 %5.04,427.732,160.1251.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส68,444.5426,668.0061.0 %5.0847.10479.7743.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส16,691.705,398.0067.7 %5.03,267.761,239.9362.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส148,613.1116,236.6089.1 %5.059,402.991,218.2297.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส89,371.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.021,028.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส30,636.7423,270.8624.0 %5.09,048.6010,389.93-14.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส28,796.289,815.0065.9 %5.05,055.361,094.2778.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส28,751.5045,394.00-57.9 %0.07,505.101,059.5085.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส44,442.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,370.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส24,005.8122,226.007.4 %3.55,739.843,151.1545.1 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส22,778.7410,605.0053.4 %5.04,674.962,598.4444.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส27,427.719,363.0065.9 %5.07,812.591,895.6275.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส16,185.2612,990.0019.7 %5.03,210.72327.1189.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส71,165.0742,600.0040.1 %5.03,172.001,722.4645.7 %5.0
รจจ.นราธิวาส 265,753.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,961.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส17,808.3912,632.0029.1 %5.03,667.09884.0575.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส25,394.5321,590.0015.0 %5.06,766.682,286.2866.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส17,716.4311,637.0034.3 %5.03,610.051,201.7566.7 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส35,890.0323,307.6135.1 %5.07,869.463,744.8952.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส26,696.7811,171.0058.2 %5.07,641.441,134.7985.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส27,400.5830,697.90-12.0 %0.05,853.964,444.4024.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1583,047.3172,590.5587.5 %5.07,202.943,386.1153.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2155,241.0555,572.9064.2 %5.011,122.107,217.1535.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 374,739.4339,948.1046.6 %5.05,796.323,138.8045.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส395,430.5935,823.2790.9 %5.015,444.503,475.4677.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส7,835.9113,149.00-67.8 %0.01,759.281,712.772.6 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก572,062.00106,009.1081.5 %5.05,188.324,766.618.1 %4.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส161,859.3153,592.1166.9 %5.04,657.623,432.3826.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส71,392.1776,140.77-6.7 %0.011,443.089,806.3414.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 18,317.6211,012.9039.9 %5.04,218.562,345.5944.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส15,499.088,288.3546.5 %5.02,887.501,315.5154.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส324,023.6368,716.9978.8 %5.040,229.5830,245.8524.8 %5.0
รวม 4,271,108 1,979,892 53.64 % 5.0 351,940 153,576 56.36 % 5.0