สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ15,128.981,324.0091.2 %5.02,399.761,127.5553.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 82,458.7263,496.5423.0 %5.0588.42640.71-8.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ17,396.312,081.0088.0 %5.03,426.60121.6596.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ18,020.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,692.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ76,796.1539,033.4549.2 %5.07,762.265,518.6328.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา23,480.732,332.0090.1 %5.02,469.84309.5187.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย21,772.722,117.0090.3 %5.02,358.30795.8066.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง22,277.011,223.0094.5 %5.02,033.52263.4087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด22,614.893,788.0083.2 %5.01,548.48320.1279.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ22,536.091,441.0093.6 %5.01,507.86589.1260.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ23,581.196.00100.0 %5.02,513.82378.1485.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล22,456.602,001.0091.1 %5.01,324.56404.4369.5 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ26,383.4616,750.9336.5 %5.05,252.162,967.1743.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ15,428.473,740.0075.8 %5.02,513.82914.7163.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ18,949.248,437.0055.5 %5.05,138.041,687.1267.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ17,447.013,738.2278.6 %5.03,540.721,798.2449.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ14,740.762,929.0080.1 %5.02,780.092,085.0825.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ28,233.663,850.0086.4 %5.08,256.666,844.4117.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ8,609.796,215.6027.8 %5.02,291.821,045.9554.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ24,630.1814,119.1942.7 %5.06,507.184,034.3738.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)19,378.588,342.0057.0 %5.04,111.20174.6795.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ22,112.9533,310.53-50.6 %0.05,138.042,007.1160.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ18,823.525,274.0072.0 %5.03,997.081,669.9658.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ18,672.605,264.0071.8 %5.03,997.08370.8290.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ15,457.492,466.0084.0 %5.03,084.301,913.1938.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ18,911.0421,000.00-11.0 %0.03,883.021,788.1154.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ83,263.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.030,125.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ24,954.996.00100.0 %5.06,735.425.7099.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ30,888.4017,749.7342.5 %5.09,131.401,733.7581.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ6.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ22,608.48247.0098.9 %5.03,084.301,635.0447.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ18,579.687,605.0059.1 %5.03,883.023,349.6013.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ24,350.3310,141.0058.4 %5.05,023.982,757.6745.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ21,163.145,371.0074.6 %5.05,023.984,468.9911.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ16,175.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,856.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ59,655.3913,819.0076.8 %5.04,111.202,626.2036.1 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 217,018.94172,858.0920.3 %5.04,614.003,403.6426.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ18,485.943,388.0081.7 %5.02,627.94833.6968.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ20,811.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,654.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ29,476.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,446.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ18,308.1414,362.0021.6 %5.03,768.901,979.6347.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ22,458.215,910.9373.7 %5.05,556.422,836.7448.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ18,503.1311,147.0439.8 %5.03,883.021,092.9871.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ346,014.9766,024.9280.9 %5.09,856.026,066.4138.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ40,785.1821,427.6147.5 %5.01,780.501,797.40-0.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเซกาไม่ครบ19,301.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5.70ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ52,223.2162,924.01-20.5 %0.09,078.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ19,973.885,681.0071.6 %5.03,768.902,411.0336.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ15,719.043,396.0078.4 %5.02,627.941,531.7241.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ89,723.7551,771.9842.3 %5.022,554.3616,936.4224.9 %5.0
รวม 1,679,693 728,110 56.65 % 5.0 186,456 95,237 48.92 % 5.0