สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,219.084,021.00-24.9 %0.01,085.34410.9762.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี22,017.0520,693.006.0 %3.02,639.28448.4083.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี17,958.966,053.0066.3 %5.02,810.61144.7994.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี42,409.8827,326.3435.6 %5.09,546.452,914.9169.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน22,149.902,578.0088.4 %5.0929.76383.8058.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง21,675.402,213.0089.8 %5.0911.86232.7574.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน21,506.143,508.0083.7 %5.01,059.78230.7378.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี21,694.102,397.0089.0 %5.0997.50225.4777.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี24,099.794,691.0080.5 %5.01,152.43219.4581.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี22,511.435,131.0077.2 %5.01,179.06299.2274.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี18,681.9910,638.0043.1 %5.03,349.083,184.704.9 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี23,917.209,597.0059.9 %5.04,444.803,156.8029.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี17,839.636,102.0065.8 %5.02,753.581,905.4130.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี15,610.223,124.0080.0 %5.01,954.861,210.7438.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี25,509.3212,303.1251.8 %5.04,792.024,074.9115.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี9,990.8015,409.48-54.2 %0.02,110.721,209.2142.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี24,587.3413,733.9044.1 %5.05,472.662,566.9053.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี67,254.9141,174.9938.8 %5.07,545.36656.5091.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี19,320.158,667.0055.1 %5.03,305.042,130.5635.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี16,485.785,123.0068.9 %5.02,886.66120.7595.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี17,078.252,559.0085.0 %5.02,068.981,026.7850.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี19,653.4013,144.0033.1 %5.03,183.42939.8770.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี29,856.4027,053.529.4 %4.56,442.4412,035.33-86.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี34,915.1022,764.0034.8 %5.08,572.443,093.4963.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี18,705.6913,664.0027.0 %5.02,357.98922.5460.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี47,399.3438,401.0019.0 %5.07,203.30581.9691.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี64,776.186,904.0089.3 %5.02,321.041,288.3944.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี20,495.6915,577.0124.0 %5.03,856.502,100.7145.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี8,735.2310,463.00-19.8 %0.03,571.622,419.5332.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี7,958.256,505.4918.3 %5.03,514.201,412.3659.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี24,402.7118,049.7326.0 %5.02,411.04132.1494.5 %5.0
สพ.สิงห์บุรี18,565.049,598.0048.3 %5.03,133.86751.2976.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 269,218.75234,679.4112.8 %5.03,725.193,793.10-1.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี15,003.174,982.0066.8 %5.01,612.62537.1366.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี20,198.088,648.0057.2 %5.02,981.761,224.7958.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี17,270.235,647.0067.3 %5.01,744.09673.2561.4 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี22,328.8615,432.3730.9 %5.03,932.551,212.5969.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี26,720.0517,741.8933.6 %5.03,628.27282.1292.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี45,259.0119,311.0057.3 %5.013,592.701,477.8589.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี61,562.1834,498.0444.0 %5.04,513.312,257.3050.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)177,489.9226,857.3184.9 %5.015,012.421,804.1588.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี15,972.3514,003.0012.3 %5.01,160.242,314.48-99.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี186,311.7865,301.0065.0 %5.02,106.304,739.82-125.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี100,103.54117,296.00-17.2 %0.02,183.706,641.18-204.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี284,785.38137,465.7851.7 %5.05,231.702,161.9258.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2193,471.7267,672.0065.0 %5.02,874.883,319.85-15.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี433,471.59142,413.9867.1 %5.02,500.985,852.44-134.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี65,019.0459,883.007.9 %3.56,117.184,628.6224.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 17,871.699,255.0048.2 %5.02,778.422,014.7427.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี3,686.833,982.00-8.0 %0.01,783.731,300.7827.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี215,646.4535,939.0983.3 %5.015,251.5432,739.42-114.7 %0.0
รวม 2,942,371 1,410,175 52.07 % 5.0 202,295 131,407 35.04 % 5.0