สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท16,454.193,692.0077.6 %5.01,234.90929.5024.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท80,119.5641,788.3047.8 %5.0743.94342.4854.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท18,068.1913,231.0026.8 %5.03,342.48792.3376.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท19,164.5816,730.3612.7 %5.03,551.43427.1088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท55,301.1444,513.0019.5 %5.012,964.382,113.6783.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์21,467.851,930.0091.0 %5.01,036.38485.7353.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์21,728.211,932.2491.1 %5.01,236.12668.3345.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี27,027.463,379.0087.5 %5.01,555.3249.0296.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา25,583.622,951.0088.5 %5.01,145.22330.0671.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง7,839.14763.0090.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา22,151.984,113.0081.4 %5.01,908.06175.2290.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท24,128.5255,827.00-131.4 %0.04,871.283,952.1718.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา13,573.203,027.0077.7 %5.02,013.84786.4460.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท23,161.948,563.0063.0 %5.05,244.112,193.5358.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท20,007.6120,175.32-0.8 %0.04,538.48979.1278.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 12256,304.2072,070.8171.9 %5.0105,255.9118,430.0082.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท17,420.2611,686.0032.9 %5.03,038.042,080.5031.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท30,893.3518,538.0040.0 %5.08,628.907,180.6116.8 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท175,473.6373,197.3458.3 %5.09,161.281,187.8987.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท11,228.3616,731.85-49.0 %0.02,629.881,188.7454.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท31,247.8121,376.9331.6 %5.07,521.06415.7894.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท28,225.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,237.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ12,450.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ783.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 724,238.9911,163.9853.9 %5.09,021.349,332.95-3.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท28,768.0749,042.81-70.5 %0.05,890.621,430.8375.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท21,727.011,716.0092.1 %5.05,072.451,592.1568.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท21,065.456,623.0068.6 %5.03,608.72165.4595.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท16,018.274,475.9672.1 %5.02,524.80929.3763.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท21,725.0018,897.2013.0 %5.04,673.581,929.2858.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท30,087.9718,390.0038.9 %5.06,917.461,556.3077.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท72,727.2616,919.0076.7 %5.07,488.003,585.9852.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ940.41ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท28,328.5145,438.10-60.4 %0.06,537.17409.3693.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท64,717.7816,125.0075.1 %5.03,989.022,303.7542.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท26,857.9016,273.9239.4 %5.04,293.121,302.3669.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท22,106.2923,685.00-7.1 %0.04,863.602,386.9350.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท17,871.5814,316.0019.9 %5.02,924.1689.7696.9 %5.0
สพ.ชัยนาท62,785.154,508.0092.8 %5.03,285.42944.9071.2 %5.0
รจจ.ชัยนาท 220,519.08167,054.0624.2 %5.03,363.573,267.682.9 %1.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท16,552.8021,253.55-28.4 %0.02,581.86336.1687.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท19,019.0212,577.0033.9 %5.03,791.321,797.5352.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท16,179.5010,248.0036.7 %5.02,695.921,085.3559.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท22,724.6022,445.101.2 %0.54,920.821,265.8074.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท18,183.517,687.0057.7 %5.03,399.541,631.3052.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท18,029.8420,425.70-13.3 %0.02,924.101,087.7162.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท1,595,793.0036,496.7797.7 %5.07,577.561,787.1976.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท994,234.13137,941.0086.1 %5.020,089.924,352.6078.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท428,479.34409,183.004.5 %2.07,767.301,722.2777.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท49,259.626,331.0087.1 %5.08,080.794,935.1338.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 20,374.534,777.9776.5 %5.03,722.822,102.5243.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท24,375.354,609.0081.1 %5.01,816.981,668.228.2 %4.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบ24,399.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ21,687.93ประเมินไม่ได้0.0
รวม 4,821,095 1,544,819 67.96 % 5.0 325,443 99,707 69.36 % 5.0