สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี34,880.04379.0098.9 %5.04,934.15754.4384.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี54,462.3153,013.482.7 %1.08,468.051,632.4380.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี37,633.1620,889.0044.5 %5.07,140.40314.1795.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี267,743.31235,505.3012.0 %5.050,037.657,019.7586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย50,182.9511,699.0076.7 %5.04,312.44528.4287.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ49,256.4614,783.0070.0 %5.01,634.94598.5663.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด45,456.164,892.0089.2 %5.02,336.88355.9184.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ48,058.449,599.0080.0 %5.02,541.87432.2283.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท50,518.0416,259.0067.8 %5.02,727.24540.5180.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก46,683.829,984.0078.6 %5.03,763.80464.9787.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี82,043.1034,884.5057.5 %5.02,957.46558.3781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง46,842.224,653.0090.1 %5.03,516.91750.0478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง47,846.8311,345.0076.3 %5.02,236.22453.6079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้48,287.457,136.0085.2 %5.01,444.56395.6572.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค52,673.9514,970.0071.6 %5.02,404.62722.2870.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง45,940.677,950.0082.7 %5.01,904.64522.9972.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน62,520.934,849.0092.2 %5.02,301.24339.1285.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี60,592.5052,374.9513.6 %5.014,572.449,013.3538.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี52,976.8936,600.0030.9 %5.011,666.253,243.1872.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี54,225.8522,050.0059.3 %5.06,798.181,919.0171.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี35,779.9510,650.0070.2 %5.06,342.123,122.7650.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี47,653.0032,775.0031.2 %5.09,992.6413,835.95-38.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี27,167.1245,700.08-68.2 %0.05,223.772,662.1949.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี62,444.6134,416.0044.9 %5.016,400.829,535.3941.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)41,708.2131,738.0023.9 %5.09,061.343,584.0760.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี123,344.56189,712.00-53.8 %0.016,382.645,938.3963.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)116,227.85102,751.5711.6 %5.032,962.202,604.3492.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี44,265.0424,496.0044.7 %5.010,258.503,355.7567.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)57,380.6129,093.8649.3 %5.017,823.561,175.0093.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2104,379.1061,497.7941.1 %5.040,935.0810,103.6575.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี90,173.7398,527.99-9.3 %0.026,111.881,159.0095.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี55,337.8916,020.0071.1 %5.06,872.82741.6989.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี38,437.1021,485.6144.1 %5.06,112.852,552.9558.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี43,672.9211,707.0073.2 %5.09,270.833,826.5558.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี126,614.9587,642.7030.8 %5.014,487.0010,799.7525.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี114,449.9825,524.6877.7 %5.017,751.003,298.6281.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี54,226.3030,573.2943.6 %5.07,142.752,906.6659.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี147,125.89137,087.866.8 %3.025,284.00704.7097.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี204,994.5323,039.5288.8 %5.070,102.401,241.0298.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี45,448.7320,651.0054.6 %5.09,764.284,982.6449.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี54,457.1729,514.0045.8 %5.010,905.243,008.2872.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี55,933.6134,044.0039.1 %5.012,501.124,816.0361.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี59,452.2959,645.00-0.3 %0.08,775.39510.6394.2 %5.0
สพ.สระบุรี172,637.94115,246.9833.2 %5.07,222.312,968.8858.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี658,665.31682,169.69-3.6 %0.010,832.354,707.6156.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี30,991.88542.0098.3 %5.05,139.861,765.2065.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี64,458.1918,075.1072.0 %5.09,764.263,964.3559.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี49,672.2524,407.0050.9 %5.08,452.133,867.1054.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี82,934.9176,067.528.3 %4.018,055.644,619.7974.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี51,760.7515,991.0069.1 %5.012,470.922,252.5481.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี61,662.8243,655.3229.2 %5.07,748.544,137.3446.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1246,753.83137,202.5844.4 %5.011,155.843,119.7872.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒436,570.84130,413.0970.1 %5.018,297.244,375.7476.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี221,288.8354,000.5575.6 %5.04,278.074,347.18-1.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี660,533.81206,128.9868.8 %5.07,175.834,773.1433.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค628,934.38184,572.0070.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์559,564.88431,731.0022.8 %5.012,811.808,799.7331.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก352,799.78221,905.2037.1 %5.08,942.802,917.7967.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี1,030,672.40890,099.0013.6 %5.017,372.644,627.2173.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี353,117.09243,988.0030.9 %5.08,492.805,894.4630.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี966,427.25495,357.0048.7 %5.08,681.955,521.4036.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี209,421.45185,547.4111.4 %5.022,484.3116,035.5028.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี146,742.34113,387.2122.7 %5.041,340.3222,448.3845.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี390,818.06256,759.5634.3 %5.019,251.424,057.3678.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี403,504.28180,070.0055.4 %5.012,650.523,759.1070.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 75,239.9150,064.0033.5 %5.012,312.769,617.8321.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี34,223.5115,555.0054.5 %5.05,733.012,909.0449.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี461,032.28134,281.8170.9 %5.041,387.6837,407.849.6 %4.5
รวม 11,339,929 6,639,325 41.45 % 5.0 860,219 295,919 65.60 % 5.0