สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี43,290.327,113.0083.6 %5.04,530.581,100.7975.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี156,897.0869,634.5055.6 %5.0825.36851.14-3.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี88,371.2779,942.839.5 %4.516,002.4216,673.67-4.2 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี37,296.8718,383.0050.7 %5.04,243.08477.9388.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 5560,353.75328,314.0641.4 %5.0117,614.644,660.8296.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.061,851.9620,247.1667.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2232,668.00113,219.9151.3 %5.043,037.2810,431.1575.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3299,115.94356,700.00-19.3 %0.051,205.807,257.6085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์53,421.1912,222.0077.1 %5.02,675.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง17,160.131,115.0093.5 %5.04,154.5234.2099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง45,415.705,714.3087.4 %5.03,756.481,946.2748.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 149,171.8518,646.0062.1 %5.04,482.78534.8788.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,045.78450.5091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม52,673.8814,598.0072.3 %5.03,787.321,653.5756.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง61,747.6817,632.0071.4 %5.04,637.981,042.6877.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,476.40452.5287.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,196.32647.6179.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 168,576.8523,466.0065.8 %5.04,763.84438.7090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 277,081.0912,632.0083.6 %5.04,429.262,103.3052.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ54,440.1516,200.0070.2 %5.014,147.522,204.0084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่102,025.584,984.0695.1 %5.04,227.482,209.6147.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 265,747.44113,356.79-72.4 %0.024,308.8817,522.0127.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 150,713.4933,540.0033.9 %5.011,821.036,705.6343.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2225,330.28198,024.0912.1 %5.048,822.037,526.0584.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี73,714.4255,957.0024.1 %5.015,774.243,606.6177.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี68,326.6524,776.0063.7 %5.09,051.787,568.7716.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ260,187.0846,947.7622.0 %5.010,730.184,541.6957.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี38,566.0012,637.8567.2 %5.07,738.215,832.4824.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 9749,608.38689,135.008.1 %4.0275,772.4488,521.5067.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 247,165.7720,483.0056.6 %5.017,335.486,733.6061.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี39,420.3820,367.0048.3 %5.05,606.615,395.023.8 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี53,731.5331,442.2341.5 %5.013,943.3311,653.0816.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 299,191.5572,413.1727.0 %5.020,824.121,230.4794.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี23,392.8241,551.00-77.6 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี54,829.8838,138.0030.4 %5.013,929.577,234.6748.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี70,335.9036,579.0048.0 %5.016,713.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 655,916.9538,772.0030.7 %5.028,899.9917,462.6639.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี226,672.77242,652.98-7.0 %0.022,620.003,017.3086.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 316,485.59158,104.9850.0 %5.095,713.1846,429.6551.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)147,701.55114,834.0022.3 %5.036,346.3212,747.1064.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี44,563.0529,444.4633.9 %5.010,169.123,400.6066.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)298,725.4788,899.9770.2 %5.093,370.588,437.6891.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)219,680.45121,235.5344.8 %5.081,262.8610,193.7287.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี58,769.2315,686.0073.3 %5.015,317.79823.2694.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี42,590.7813,288.4268.8 %5.06,734.753,666.8845.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี76,824.47114,757.74-49.4 %0.016,245.244,170.9174.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี617,609.94338,605.4145.2 %5.0194,706.423,511.3098.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี69,321.6456,079.0019.1 %5.011,115.485,773.6148.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี45,125.9613,394.0070.3 %5.07,236.963,164.2556.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี111,358.96206,096.31-85.1 %0.022,289.211,924.3891.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี50,872.4938,437.0024.4 %5.012,503.464,575.9763.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี85,216.6176,089.9610.7 %5.015,824.403,011.0281.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 94,905.90106,885.03-12.6 %0.023,760.969,588.8359.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี51,850.9863,892.18-23.2 %0.011,001.361,924.7182.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 1,038,534.30197,262.0081.0 %5.09,120.343,521.1161.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี202,614.77104,506.0048.4 %5.09,392.563,985.8057.6 %5.0
ทสญ.ชลบุรี ไม่ครบ433,359.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,502.13ประเมินไม่ได้0.0
รจก.ชลบุรี 3,962,124.502,848,474.0028.1 %5.036,188.2820,353.0343.8 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา1,540,244.00480,324.5968.8 %5.020,991.1213,088.4337.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 2182,015.45161,048.0011.5 %5.024,854.8820,292.7918.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี35,763.6620,886.0041.6 %5.05,828.803,396.1041.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี70,066.6986,718.51-23.8 %0.020,048.1010,975.8945.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี51,002.7848,098.005.7 %2.513,174.205,467.1558.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี128,965.97142,630.02-10.6 %0.023,323.566,641.2771.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี71,326.0632,232.0054.8 %5.016,868.059,869.9441.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ116,513.1075,890.0934.9 %5.010,552.083,935.1162.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี82,765.5564,748.4621.8 %5.08,750.643,317.4962.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1886,952.31257,779.5370.9 %5.011,073.804,199.0062.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2262,622.16150,504.0342.7 %5.014,595.918,315.2143.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3440,240.31293,692.1933.3 %5.07,508.135,500.9726.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี และระยอง224,638.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.020,561.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี286,507.50131,601.9854.1 %5.03,470.725,076.61-46.3 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี369,533.59159,885.7556.7 %5.05,103.793,872.2024.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม343,775.66239,816.3030.2 %5.07,492.086,059.7019.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี587,162.19438,235.1325.4 %5.010,009.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี604,363.56508,133.0015.9 %5.013,517.807,298.2846.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน1,081,428.00463,052.0057.2 %5.05,808.2413,269.60-128.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา551,493.7571,698.8087.0 %5.09,555.124,774.7050.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ827,770.75713,010.5013.9 %5.010,802.4012,045.87-11.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี1,240,670.30631,758.0049.1 %5.08,826.456,550.1425.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)320,979.06328,005.75-2.2 %0.07,024.204,697.9233.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี370,208.34405,998.75-9.7 %0.022,960.2023,772.77-3.5 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี144,531.6396,547.3633.2 %5.037,425.3025,216.4132.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี218,008.83419,505.53-92.4 %0.06,653.972,892.1256.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 639,444.5116,777.0057.5 %5.026,339.734,889.4881.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี235,060.08245,776.00-4.6 %0.010,211.941,444.0685.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 76,791.7558,428.4623.9 %5.011,799.908,512.4727.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)88,980.34180,219.00-102.5 %0.018,857.044,030.2578.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 368,879.9568,926.44-0.1 %0.017,603.285,952.7866.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)60,317.2947,108.0021.9 %5.013,216.313,341.3274.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี38,607.2629,886.0022.6 %5.05,653.835,027.5411.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 2520,857.06453,236.7213.0 %5.0123,112.3396,368.7021.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี703,821.88335,037.3452.4 %5.097,023.5981,275.6316.2 %5.0
รวม 24,185,106 15,380,457 36.41 % 5.0 2,234,922 842,541 62.30 % 5.0