สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง31,751.8511,371.0064.2 %5.01,950.55956.7950.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง9,108,780.0043,572.0099.5 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง68,729.36128,877.35-87.5 %0.01,558.56381.8975.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง49,826.9636,662.3926.4 %5.09,719.881,630.2383.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง53,485.7628,853.0046.1 %5.07,923.241,474.3181.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง490,402.06330,862.0032.5 %5.051,437.5217,757.3165.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง47,266.2218,394.0061.1 %5.04,362.861,214.0772.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา29,543.542,702.0090.9 %5.03,609.78281.6392.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา49,063.5010,081.0079.5 %5.01,867.97756.6759.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง53,771.4614,675.0072.7 %5.02,807.28544.5980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง51,624.5211,937.6176.9 %5.03,985.08940.9376.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 149,549.918,382.0083.1 %5.02,931.96748.6874.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,160.80485.0584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์54,146.964,945.0090.9 %5.01,654.56545.8067.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย46,912.596,511.0086.1 %5.02,677.20253.7490.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 157,180.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.024,527.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 242,371.4728,775.0032.1 %5.08,497.685,569.3034.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง43,801.9022,098.0049.6 %5.05,551.872,657.7552.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง50,239.3230,791.0038.7 %5.011,007.124,747.5256.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง51,851.7614,640.0071.8 %5.07,243.441,604.7077.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง40,654.9014,476.0064.4 %5.07,244.283,555.9150.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง68,042.8651,492.9024.3 %5.014,168.8512,814.589.6 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง50,483.2756,318.60-11.6 %0.011,215.463,231.4571.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง57,081.9065,271.46-14.3 %0.019,006.20940.8695.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง50,581.2122,752.0055.0 %5.011,618.014,625.5860.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง47,311.1614,428.0069.5 %5.07,928.8812.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยองไม่ครบ191,390.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,924.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง46,298.4635,502.0023.3 %5.08,974.743,228.9364.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง44,066.1814,013.0068.2 %5.08,955.73727.0991.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง40,031.243,214.0092.0 %5.07,054.143,762.2146.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง50,896.6436,253.0028.8 %5.09,374.092,986.1268.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง44,710.4226,904.0039.8 %5.06,478.771,994.1869.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง71,338.47149,817.67-110.0 %0.017,730.361,280.8192.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง49,717.1338,407.0022.7 %5.010,324.892,728.0073.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง63,141.8328,285.0055.2 %5.010,838.342,884.4573.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง87,788.4452,897.0039.7 %5.013,063.225,821.0455.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง54,468.4643,461.4820.2 %5.010,439.01522.9695.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง798,073.00249,920.0068.7 %5.010,034.093,098.2169.1 %5.0
สพ.ระยอง1,322,706.90201,895.8684.7 %5.04,492.942,245.2850.0 %5.0
ทสป.ห้วยโป่ง 3,956,394.00200,199.1994.9 %5.03,975.015,526.95-39.0 %0.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง33,150.4417,778.0046.4 %5.04,885.901,851.4662.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง72,514.6358,579.9719.2 %5.014,432.355,646.7760.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ระยอง119,499.53173,220.00-45.0 %0.018,197.5210,113.9044.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง68,645.4113,470.0080.4 %5.06,559.681,488.6677.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออกไม่ครบ48,151.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ805.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง38,371.6671,454.82-86.2 %0.05,925.063,424.4542.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1177,515.13157,762.7711.1 %5.018,332.368,208.4755.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2398,158.03118,405.0070.3 %5.013,404.606,345.4852.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย508,617.06454,632.0010.6 %5.010,538.523,266.8569.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด717,157.56426,963.0040.5 %5.06,761.525,769.2814.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง2,152,755.001,046,547.8051.4 %5.014,187.5012,584.7811.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง328,511.44389,182.16-18.5 %0.08,057.362,575.5768.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง87,554.03296,486.44-238.6 %0.018,838.0915,375.3218.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 53,043.9453,251.00-0.4 %0.012,397.625,136.0658.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง6,712.917,671.70-14.3 %0.04,677.182,052.1056.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง627,318.0626,863.7195.7 %5.093,163.68112,753.82-21.0 %0.0
รวม 22,706,430 5,371,906 76.34 % 5.0 575,223 301,131 47.65 % 5.0