สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี30,687.8212.00100.0 %5.05,482.681,209.0877.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7978,036.56336,384.0065.6 %5.03,907.563,650.756.6 %3.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี133,548.2790,359.9032.3 %5.0901.62833.067.6 %3.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,322.482,527.53-8.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี36,305.5625,041.0031.0 %5.07,992.84667.1791.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี35,347.6223,063.0034.8 %5.07,707.5911.4099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี359,270.59154,956.0056.9 %5.033,778.566,766.0780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว42,814.995,187.6087.9 %5.04,696.19419.2391.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง45,031.635,508.0087.8 %5.03,442.80368.1589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ43,718.043,551.0091.9 %5.02,588.16673.5674.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่44,709.656,475.0085.5 %5.02,513.58126.6195.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม44,140.298,242.0081.3 %5.02,848.56662.9076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน43,637.584,589.0089.5 %5.03,679.32838.1877.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม43,370.093,639.0091.6 %5.02,119.80661.6768.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี51,101.1116,941.0066.8 %5.03,367.80601.2782.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว49,398.104,839.0090.2 %5.04,202.04884.7578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์43,637.948,582.0080.3 %5.02,273.52670.9770.5 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี85,218.9269,533.2818.4 %5.014,044.504,960.9864.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี46,759.5638,555.4217.5 %5.012,328.447,038.0742.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม32,489.3012,600.0061.2 %5.05,800.933,211.9244.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน31,555.3313,305.6057.8 %5.04,325.883,170.1926.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี46,784.0024,678.0047.3 %5.011,872.085,338.7355.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี37,265.0215,951.0057.2 %5.08,411.162,305.1072.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี34,640.1617,520.0049.4 %5.07,231.263,418.5652.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี49,697.4435,062.0029.4 %5.013,469.4011,807.8312.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี45,884.4639,436.8714.1 %5.011,872.08503.4495.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี60,845.5232,470.0046.6 %5.016,958.322,723.5383.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี42,096.7826,097.0038.0 %5.09,970.501,138.9488.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี103,283.64234,181.75-126.7 %0.018,812.917,761.2858.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี41,983.8716,666.0060.3 %5.09,647.226,503.1032.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี38,454.1311,381.0070.4 %5.010,579.00463.1395.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี33,723.196,842.0079.7 %5.07,175.121,435.4780.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี45,000.7450,857.26-13.0 %0.011,206.533,116.5272.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ178,404.47320,968.00-79.9 %0.026,704.5614,862.7044.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี54,740.0667,511.00-23.3 %0.013,697.64914.8593.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี47,037.6916,305.0065.3 %5.09,076.742,473.5172.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี144,088.28116,297.9719.3 %5.013,925.762,910.9379.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี38,920.4524,010.0038.3 %5.07,175.103,052.6357.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี44,271.9635,491.5919.8 %5.011,130.463,211.9171.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี64,794.1818,928.0070.8 %5.08,943.622,194.9375.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี45,615.4123,135.0049.3 %5.011,320.614,101.2663.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี35,464.8524,413.0031.2 %5.07,536.48197.7197.4 %5.0
สพ.จันทบุรี133,724.7785,335.0036.2 %5.04,884.851,970.4459.7 %5.0
รจจ.จันทบุรี 587,036.06950,045.00-61.8 %0.09,963.084,255.0657.3 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 119,953.92152,786.89-27.4 %0.05,507.104,272.5822.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี36,145.7936,682.86-1.5 %0.06,376.48734.4788.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี59,736.7826,430.0055.8 %5.08,934.543,725.5658.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี38,406.4024,737.0035.6 %5.07,935.782,327.0270.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)60,588.3940,496.0033.2 %5.012,290.423,652.5970.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี51,918.0836,841.4129.0 %5.013,469.443,055.4577.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี36,290.4129,255.4719.4 %5.07,536.483,846.5049.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1171,812.63140,267.5618.4 %5.015,253.673,279.2378.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2222,323.8899,747.2055.1 %5.018,220.443,031.3283.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี และตราด81,363.1070,118.8813.8 %5.023,452.745,247.8277.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี50,375.7161,092.76-21.3 %0.04,079.424,468.65-9.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม345,537.28151,240.0056.2 %5.08,190.922,941.0464.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว260,124.27143,672.9444.8 %5.08,966.604,015.0455.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี859,762.31756,472.0012.0 %5.017,429.809,030.3748.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี273,767.91128,893.0052.9 %5.08,585.522,698.9568.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี531,118.44296,886.0344.1 %5.020,569.5614,811.9628.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 38,116.5024,883.0034.7 %5.08,715.46698.4892.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี33,095.499,854.0070.2 %5.06,547.602,522.4561.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี1,409,478.00184,313.0886.9 %5.0585,656.9461,096.8289.6 %5.0
รวม 8,854,451 5,439,617 38.57 % 5.0 1,179,608 262,071 77.78 % 5.0