สรุปผลประเมินจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด55,477.196,533.0088.2 %5.04,259.02848.4480.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด196,352.6993,221.2052.5 %5.0664.74644.253.1 %1.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด57,395.3587,668.50-52.7 %0.0831.84716.7713.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด35,175.2123,994.0031.8 %5.06,546.561,667.1774.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด54,856.6912,820.7076.6 %5.06,143.59373.2493.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด182,426.50151,596.0016.9 %5.021,873.415,618.7274.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง49,145.873,517.0092.8 %5.03,003.931,185.2660.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง43,266.714,836.0088.8 %5.02,672.52447.6783.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่46,969.907,469.0084.1 %5.03,743.16668.9382.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร40,781.404,571.0088.8 %5.03,746.88748.1380.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด48,672.6212.00100.0 %5.02,712.24218.6391.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ43,176.514,597.0089.4 %5.01,808.64738.5359.2 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่107,800.52174,252.19-61.6 %0.011,674.344,096.6964.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด50,522.1746,343.768.3 %4.012,434.048,767.4629.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง31,292.696,570.0079.0 %5.04,268.5311.4099.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด43,701.1116,199.0062.9 %5.05,861.962,154.9763.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด45,173.8318,994.0058.0 %5.010,653.974,154.3161.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด36,068.3211,403.0068.4 %5.06,888.841,416.7479.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด35,043.1313,028.0062.8 %5.07,497.332,838.7662.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด65,187.5320,132.0069.1 %5.013,088.049,410.1628.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด20,325.8639,705.00-95.3 %0.04,805.282,849.6840.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด48,159.1811,125.0076.9 %5.011,718.845,843.4450.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด37,389.8929,792.7020.3 %5.06,113.993,488.4342.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด178,245.91113,598.9636.3 %5.012,536.583,020.9675.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด38,618.5214,496.0062.5 %5.09,589.083,582.6962.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด39,516.435,873.0085.1 %5.08,086.85619.8892.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด34,128.787,898.0076.9 %5.05,614.762,377.9057.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด42,052.2134,136.5018.8 %5.08,524.174,565.9546.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด53,235.63259,657.00-387.8 %0.012,042.1534,594.74-187.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด76,636.2569,146.009.8 %4.57,557.123,923.3748.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด40,542.8617,114.0057.8 %5.07,801.582,131.9372.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด50,479.0766,200.42-31.1 %0.09,426.30802.8791.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด37,556.4216,262.0056.7 %5.06,280.323,123.7050.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด41,865.0929,744.9929.0 %5.08,448.604,493.9546.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด36,527.7614,455.0060.4 %5.05,795.623,743.2035.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด38,132.9221,214.0044.4 %5.06,314.992,732.7456.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด5,260.7332,749.50-522.5 %0.02,725.83286.8789.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด37,322.9617,986.0051.8 %5.06,466.291,592.4875.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 6,408,253.00468,985.1392.7 %5.06,359.0012,867.74-102.4 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 43,393.0063,781.00-47.0 %0.02,022.781,240.3038.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด30,453.116,733.0077.9 %5.04,568.861,010.6077.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด60,449.8029,333.0051.5 %5.013,430.332,583.1080.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด37,201.1913,514.0063.7 %5.07,210.311,382.1380.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด49,366.6731,716.0035.8 %5.09,462.264,439.6353.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด46,939.7217,782.0062.1 %5.011,395.622,051.8782.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด50,489.4028,803.6843.0 %5.04,568.761,936.8657.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด145,200.451,198.4099.2 %5.016,062.625,133.6268.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่263,134.5985,749.8067.4 %5.06,642.002,038.7969.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด1,484,339.10334,311.6677.5 %5.011,119.968,115.5027.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด242,939.22187,466.3022.8 %5.07,045.8011.4099.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด82,354.62119,742.97-45.4 %0.015,638.579,893.9836.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 38,043.6921,818.4042.6 %5.07,193.044,017.2444.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด30,160.178,392.7472.2 %5.02,583.422,006.3222.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 128,696.80123,169.864.3 %2.035,670.1256,070.10-57.2 %0.0
รวม 11,265,897 3,051,409 72.91 % 5.0 431,195 245,300 43.11 % 5.0