สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา10,134.247,812.0022.9 %5.06,745.691,793.8673.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบ29,603.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,115.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา239,964.03237,893.690.9 %0.553,772.2410,118.2581.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน9,254.252,676.0071.1 %5.02,130.9611.4099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ32,833.981,697.0094.8 %5.02,819.9911.4099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า49,590.4712,999.0073.8 %5.03,094.92442.4585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว47,178.209,795.0079.2 %5.02,485.98647.6873.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง54,237.1817,256.0068.2 %5.04,425.241,011.8677.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์47,791.2911,535.0075.9 %5.02,287.80537.2276.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว47,344.1412,339.0073.9 %5.03,187.68881.6772.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม48,494.129,222.0081.0 %5.03,968.52557.6885.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น44,811.186,785.7184.9 %5.02,637.36601.0277.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต45,570.006,454.0085.8 %5.04,429.44670.3884.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา33,411.9011,951.0064.2 %5.06,327.342,711.5757.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 2ไม่ครบ42,120.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา48,693.0938,852.0020.2 %5.010,415.766,909.5933.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา24,955.8430,602.00-22.6 %0.06,027.3611.4099.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา48,813.3037,777.0022.6 %5.012,355.777,264.4541.2 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา13,474.4028,224.00-109.5 %0.04,479.552,628.5641.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา44,376.2610,865.0075.5 %5.010,206.65362.9596.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ19,826.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,375.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา46,432.5851,681.00-11.3 %0.010,054.50199.8398.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา87,244.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,915.947,797.4058.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา41,758.7718,970.0054.6 %5.09,274.833,010.0667.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบ172,738.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา17,459.1337,623.00-115.5 %0.08,786.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา42,342.4814,347.0066.1 %5.09,598.081,416.4585.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา39,579.2840,468.00-2.2 %0.07,886.67244.4096.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา136,242.8831,140.0077.1 %5.08,571.301,753.2979.5 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 841,885.56816,952.443.0 %1.513,246.505,570.7057.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา82,145.5461,839.2324.7 %5.013,787.983,687.4273.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา44,939.3821,074.0153.1 %5.09,274.844,535.3551.1 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา110,949.48231,136.28-108.3 %0.021,059.1410,632.8849.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา41,293.3123,615.0042.8 %5.05,630.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา13,272.78121,648.88-816.5 %0.04,624.985,238.60-13.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1348,606.75236,367.0532.2 %5.011,977.064,970.9658.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2190,407.0591,712.4951.8 %5.019,774.255,892.8570.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา164,088.0675,139.4654.2 %5.022,582.821,690.5792.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา42,753.5643,471.20-1.7 %0.03,925.882,429.2238.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา251,483.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,077.565,643.3330.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา755,584.56588,924.0022.1 %5.015,771.006,368.4159.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา196,447.16181,458.737.6 %3.57,663.322,583.1266.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา930,874.56409,291.0056.0 %5.09,196.256,918.9524.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา121,130.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.020,882.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 43,774.1144,872.00-2.5 %0.09,421.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา33,753.418,829.0073.8 %5.06,080.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา179,591.81137,052.0023.7 %5.040,223.6476,624.09-90.5 %0.0
รวม 5,235,110 3,782,347 0.00 % 0.0 407,285 194,381 0.00 % 0.0